Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 2761/QĐ-UBND Quyết định sô 2761/QĐ-UBND: Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 06/11/2023
2 10/2023/TT-BTNMT Thông tư số 10/2023/TT-BTNMT Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2023
3 2390/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/08/2023
4 1863/QĐ-UBND Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tình Thái Nguyên 08/08/2023
5 27/2023/NĐ-CP Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 31/05/2023
6 3882/BTNMT-ĐĐ Văn bản số 3882/BTNMT-ĐĐ về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai 15/05/2023
7 02/2023/TT-BTNMT Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính 15/05/2023
8 1236/QĐ-BTNMT Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/05/2023
9 22/2023/NĐ-CP Nghị định số 22/2023/NĐ-CP Sửa đổì, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 12/05/2023
10 04/2023/TT-BNV Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 03/05/2023
11 10/2023/NĐ-CP Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 03/04/2023
12 01/2023/TT-BNV Thông tư Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 09/03/2023
13 454/QĐ-BTNMT Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/3/2023 về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường 03/03/2023
14 4044/QĐ-BTNMT Quyết định số 4044/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2022
15 4043/QĐ-BTNMT Quyết định số 4043/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2022
16 19/2022/TT-BTNMT Thông tư 19/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý 19/12/2022
17 20/2022/TT-BTNMT Thông tư 20/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất 19/12/2022
18 18/2022/TT-BTNMT Thông tư 18/2022/TT-BTNMT - Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 21/11/2022
19 5771/UBND-CNNXD Văn bản số 5771/UBND-CNNXD V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 18/11/2022
20 17/2022/TT-BTNMT Thông tư 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải 15/11/2022
21 16/2022/TT-BTNMT Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 13/11/2022
22 13/2022/TT-BTNMT Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT: ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 27/10/2022
23 12/2022/TT-BTNMT Thông tư 12/2022/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường 24/10/2022
24 10/2022/TT-BTNMT Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT: Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội để xem xét, ký ban hành 29/09/2022
25 53/2022/NĐ-CP Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022
26 07/2022/TT-BTNMT Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 30/06/2022
27 05/2022/TT-BTNMT Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 30/06/2022
28 16/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT: Về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 09/06/2022
29 16/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 09/06/2022
30 15/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT: Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 07/06/2022
31 04/2022/TT-BTNMT Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím 03/06/2022
32 13/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 18/04/2022
33 12/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định số 12/VBHN-BTNMT: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 28/03/2022
34 11/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT: Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất 22/03/2022
35 09/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 28/02/2022
36 10/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 28/02/2022
37 01/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT: Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 28/02/2022
38 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính 28/02/2022
39 07/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 28/02/2022
40 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 28/02/2022
41 02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 28/02/2022
42 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 28/02/2022
43 06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp 28/02/2022
44 08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022
45 639/BTTTT-THH Công văn số 639/BTTTT-THH: Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước 28/02/2022
46 08/2022/NĐ-CP Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022
47 02/2022/TT-BTNMT Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022
48 01/2022/TT-BTNMT 01/2022/TT-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022
49 06/2022/NĐ-CP 06/2022/NĐ-CP: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 07/01/2022
50 04/2022/NĐ-CP Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022
51 04/2022/NĐ-CP 04/2022/NĐ-CP: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022
52 136/2021/NĐ-CP Nghị định Số: 136/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 31/12/2021
53 130/2021/NĐ-CP Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em 31/12/2021
54 134/2021/NĐ-CP Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 30/12/2021
55 125/2021/NĐ-CP Nghị định số 125/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới 28/12/2021
56 21/2021/TT-BTNMT Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường Nội dung Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/11/2021
57 17/2021/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 14/10/2021
58 06/2021/TT-TTCP Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 01/10/2021
59 04/2021/TT-TTCP Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021
60 07/2021/TT-TTCP Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/10/2021
61 05/2021/TT-TTCP Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021
62 14/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 31/08/2021
63 13/ /2021/TT-BTNMT Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia 26/08/2021
64 12/2021/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS 17/08/2021
65 11/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06/08/2021
66 1331/QĐ-TTg Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 24/07/2021
67 07/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 30/06/2021
68 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021
69 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/6/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 30/06/2021
70 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30/06/2021
71 1078/QĐ-BTNMT Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT Ngày 31/05/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 31/05/2021
72 55/2021/NĐ-CP Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 24/05/2021
73 54/2021/NĐ-CP Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 21/05/2021
74 1550/QĐ-UBND Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 Về việc cho phép Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Thủy lợi, tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. 18/05/2021
75 1533/QĐ-UBND Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 Về việc Về việc giao đất cho Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên để đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu thực địa miền núi phía Bắc tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (đợt 1). 17/05/2021

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên