Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
151 13/2020/TT-BTNMT Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 Về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám 30/10/2020
152 31/2020/TT-BTTTT Thông tư số 31/2020/TT-BTTTT ngày 30/10/2020 Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia 30/10/2020
153 24/2020/QĐ-UBND Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/10/2020
154 130/2020/NĐ-CP Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020
155 29/2020/TT-BTTTT Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 28/10/2020
156 123/2020/NĐ-CP Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ 19/10/2020
157 118/2020/NĐ-CP Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày 2/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 02/10/2020
158 12/2020/TT-BTNMT Thông tư số 12/2020/TT-BTNMT ngày 30/09/2020 Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/09/2020
159 11/2020/TT-BTNMT Thông tư số 11/2020/TT-BTNMT ngày 30/9/2020 Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia 30/09/2020
160 10/2020/TT-BTNMT Thông tư số 10/2020/TT-BTNMT ngày 29/9/2020 Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 29/09/2020
161 115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
162 112/2020/NĐ-CP Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2020 Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
163 09/2020/TT-BTNMT Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. 17/09/2020
164 08/2020/TT-BTNMT Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn 11/09/2020
165 2771/QĐ-UBND Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 8/9/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 08/09/2020
166 06/2020/TT-BTNMT Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở 31/08/2020
167 05/2020/TT-BTNMT Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ 31/08/2020
168 90/2020/NĐ-CP Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
169 1757/QĐ-BTNMT Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia ( nguồn nước mặt) 11/08/2020
170 22/2020/QĐ-TTg Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ 10/08/2020
171 08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020 Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 07/08/2020
172 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020 Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2020
173 06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 7/8/2020 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 07/08/2020
174 1078/QĐ-BTNMT Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày 5/8/2020 Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 05/08/2020
175 2379/QĐ-UBND Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Võ Nhai 03/08/2020
176 1329/QĐ-BTTTT Quyết định số 1329/QĐ-BTTTT ngày 3/8/2020 Về việc ban hành Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng 03/08/2020
177 2308/QĐ-UBND Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Bình 31/07/2020
178 2302/QĐ-UBND Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Phổ Yên 31/07/2020
179 2303/QĐ-UBND Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đồng Hỷ 31/07/2020
180 2307/QĐ-UBND Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Lương 31/07/2020
181 2306/QĐ-UBND Quyết định số 2306/QĐ-UBND nQuyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đại Từ 31/07/2020
182 2309/QĐ-UBND Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Thái Nguyên 31/07/2020
183 2305/QĐ-UBND Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Sông Công 31/07/2020
184 2304/QĐ-UBND Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Định Hóa 31/07/2020
185 16/2020/QĐ-UBND Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định định mức hỗ trợ các hạng mục, công trình theo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/07/2020
186 88/2020/NĐ-CP Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/7/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020
187 87/2020/NĐ-CP Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/7/2020 Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 28/07/2020
188 29/CT-TTg Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã 23/07/2020
189 20/2020/QĐ-TTg Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 22/07/2020
190 03/2020/TT-BNV Thông tư số 03/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 21/7/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020
191 1055/QĐ-TTg Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 20/07/2020
192 83/2020/NĐ-CP Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 15/07/2020
193 2099/QĐ-UBND Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 Về việc chuyển giao đất cho UBND huyện Võ Nhai quản lý và sử dụng tại dự án xây dựng Khu tái định cư ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Bậu, xã Bình Long, huyện Võ Nhai. 13/07/2020
194 2100/QĐ-UBND Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 Về việc giao đất cho Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất và có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa (đợt 2). 13/07/2020
195 2103/QĐ-UBND Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 Về việc cho Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 13/07/2020
196 2101/QĐ-UBND Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 Về việc chuyển giao đất cho UBND huyện Đồng Hỷ quản lý và sử dụng tại dự án đầu tư di dân vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở đất núi, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. 13/07/2020
197 1527/QĐ-BTNMT Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/07/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/07/2020
198 15/2020/TT-BTTTT Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" 09/07/2020
199 16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 Về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/07/2020
200 15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 Về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020
201 15/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 Về điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 09/07/2020
202 2064/QĐ-UBND Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 Về việc phê duyệt bổ sung mỏ đá vôi Trúc Mai 2, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 09/07/2020
203 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 09/07/2020
204 16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/07/2020
205 8/NQ-HĐND Nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 09/07/2020
206 14/2020/TT-BTTTT Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 08/07/2020
207 13/2020/TT-BTTTT Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình 03/07/2020
208 1985/QĐ-UBND Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Tây tại xã An Khánh, huyện Đại Từ. 02/07/2020
209 1997/QĐ-UBND Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 Về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Nam tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 02/07/2020
210 1444/QĐ-BTNMT Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT - 1/7/2020 - Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 06 tháng đầu năm 2020 01/07/2020
211 72/2020/NĐ-CP Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 30/06/2020
212 1858/QĐ-UBND Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 Về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư đô thị Ký Phú để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Điểm dân cư nông thôn Trung tâm xã Ký Phú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ (đợt 1) 26/06/2020
213 1831/QĐ-UBND Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy bê tông và gạch ngói Việt Cường tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ. 25/06/2020
214 1824/QĐ-UBND Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm) tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (khu 3). 25/06/2020
215 1825/QĐ-UBND Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (Vùng đệm) tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (khu 2). 25/06/2020
216 1829/QĐ-UBND Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Quốc Cường Mê Linh thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Nhã Lộng và xã Hà Châu, huyện Phú Bình (đợt 1) 25/06/2020
217 1784/QĐ-UBND Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 Về việc thu hồi đất của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, giao cho UBND huyện Võ Nhai quản lý theo quy hoạch tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai 23/06/2020
218 1759/QĐ-UBND Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 Về việc thu hồi Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư dự án đầu tư Khu dân cư Thanh Quang 3 tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên. 19/06/2020
219 1830/QĐ-UBND Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 Về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Đức Chung Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (đợt 1) 18/06/2020
220 1754/QĐ-UBND Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 Về việc giao đất cho Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 18/06/2020
221 61/2020/QH14 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 17/06/2020
222 1702/QĐ-UBND Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 Về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ than Bá Sơn và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên 15/06/2020
223 56/2020/TT-BTC Thông tư số 56/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 12/06/2020
224 1673/QĐ-UBND Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 Về việc thu hồi đất của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, giao cho Bệnh viện A Thái Nguyên sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng Bệnh viện tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 11/06/2020
225 107/2020/QH14 Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 10/06/2020

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên