Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1876 11/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng 02/08/2007
1877 12/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật  thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp 02/08/2007
1878 08/2007/TT-BTNMT Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT V/v Hưng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 02/08/2007
1879 04/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 01/08/2007
1880 92/2007/TT-BTC Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước 31/07/2007
1881 123/2007/NĐ-CP Nghị định 123/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 27/07/2007
1882 118/2007/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển 25/07/2007
1883 116/2007/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 23/07/2007
1884 83/TT-BTC Thông tư 83/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/ 01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 16/07/2007
1885 07/2007/TT-BTNM Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn phân loại và Quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 03/07/2007
1886 33/2007/QĐ-BCN  Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 27/06/2007
1887 03/2007/TT-BCN V/v Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
1888 05/2007/TT-BTNTM Thông tư số 05/2007/TT-BTNTM Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em 30/05/2007
1889 814/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản 24/05/2007
1890 81/2007/NĐ-CP Nghị định số 81/2007/NĐ-CP Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. 23/05/2007
1891 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN về Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở 21/05/2007
1892 231-CV/TU Công văn số 231-CV/TU V/v thực hiện phương án điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định 15/05/2007
1893 39/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác 23/04/2007
1894 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản 14/04/2007
1895 14 /2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 09/04/2007
1896 13/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 09/04/2007
1897 59/2007/ND–CP Nghị định số 59/2007/ND–CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. 09/04/2007
1898 09/2007/CT-TTg Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg: Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư 06/04/2007
1899 06/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia 27/02/2007
1900 272/QĐ-TTg Quyết định số 272/QĐ-TTg : Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 27/02/2007
1901 07/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 27/02/2007
1902 05/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 27/02/2007
1903 04/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ 27/02/2007
1904 1081/NQ-UBTVQH11 Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH11 ngày 23/2/2007 V/v thành lập đoàn giám sát "Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận QSDĐ" 23/02/2007
1905 158/CT-THDT Công văn số 158/CT-THDT ngày 23/02/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc xử lý bìa đỏ đã cấp sai quy định 23/02/2007
1906 03 /2007/TT-BTNMT Thông tư số 03 /2007/TT-BTNMT Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. 15/02/2007
1907 02/2007/TT-BTNMT Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT: Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 12/02/2007
1908 623/NQ-UBTVQH11 Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi" 30/01/2007
1909 16/2007/QĐ-TTg Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg V/v phê duyệt "Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020". 29/01/2007
1910 141/2007/QĐ-UBND Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành mức thu nộp,quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/01/2007
1911 142/2007/QĐ-UBND Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/01/2007
1912 140/2007/QĐ-UBND Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/01/2007
1913 167/2007/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 11/01/2007
1914 1532/2007/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, đề án thăm dò; xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/01/2007
1915 22/2006/QĐ-BTNMT Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 18/12/2006
1916 1579/UBND-TNMT Công văn số 1579/UBND-TNMT ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thống nhất phương án xử lý GCN QSD đất cấp sai quy định 15/12/2006
1917 277/2006/QĐ-TTg Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 11/12/2006
1918 17/2006/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất 10/12/2006
1919 75/BC-UBND Báo cáo Số 75/BC-UBND xử lý những trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất ở có vườn, áp nhưng không tách đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04/12/2006
1920 19/2006/QĐ-BTNMT Thông Tư số 19/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. 01/12/2006
1921 140/2006/NĐ-CP Nghị định số 140/2006/NĐ-CP: Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định,phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển 22/11/2006
1922 05/2006/TT-BXD Thông tư số 05/2006/TT-BXD V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 01/11/2006
1923 59/2006/QĐ-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 25/10/2006
1924 4467/BTNMT-ĐĐ Công văn số 4467/BTNMT-ĐĐ V/v: công nhận lại đất ở có vườn, ao 12/10/2006
1925 34/2006/CT-TTg Chỉ Thị số 34/2006/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở 26/09/2006
1926 09/2006/TT-BTNMT Thông tư 09/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty Nhà nước thành công tư cổ phần 25/09/2006
1927 1139/UBND-TNMT Công văn số 1139/UBND-TNMT V/v xin ý kiến hướng dẫn giải quyết những trường hợp cấp giấy CNQSD đất đối với thửa đất có nhà ở nhưng không tách diện tích đất ở và diện tích đất vườn, ao 20/09/2006
1928 99/2006/NĐ-CP Nghị định số: 99/2006/NĐ-CP Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 15/09/2006
1929 12/2006/QĐ-BTNMT Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 08/09/2006
1930 23/2006/NQ-CP Nghị quyết 23/2006/NQ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2006. Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. 07/09/2006
1931 90/2006/NĐ-CP Nghị định số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 06/09/2006
1932 20/2006/NQ-CP Nghị quyết số 20/2006/NQ-CP V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Thái Nguyên 26/08/2006
1933 14/2006/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản 09/08/2006
1934 69/2006/TT-BTC Thông tư của Bộ tài chính số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004/NĐ-CP của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hộ trỡ vài tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 02/08/2006
1935 70/2006/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 02/08/2006
1936 3058/BTNMT-ĐĐ Công văn số 3058/BTNMT-ĐĐ V/v xác định diện tích đất ở 19/07/2006
1937 06/2006/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn 06/07/2006
1938 63/2006/QH11 Luật số 63/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Kinh doanh bất động sản 29/06/2006
1939 1308/2006/QĐ-UB Quyết định số 1308/2006/QĐ-UB: Về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đối ứng cho dự án: Nâng cao năng lực quan trắc môi trường và quản lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên năm 2006 26/06/2006
1940 06/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BNG-BQP Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BNG-BQP V/v Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia. 15/06/2006
1941 124/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 30/05/2006
1942 04/2006/TT- BTNMT Thông tư 04/2006/TT- BTNMT Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 22/05/2006
1943 83/2006/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường 17/04/2006
1944 02/2006/TT-BCN V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản 14/04/2006
1945 81/2006/QĐ-TTg Về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 14/04/2006
1946 04/2006/QĐ- BTNMT Ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất 31/03/2006
1947 03/2006/QĐ-BTNMT Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thuỷ văn. 17/03/2006
1948 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT V/v Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản đồ 15/03/2006
1949 05/2006/CT-TTg Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg V/v khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 22/02/2006
1950 07/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 08/02/2006

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên