Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1801 28/2008/QĐ-BCT V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG APATÍT GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 CÓ TÍNH ĐẾN SAU NĂM 2020 18/08/2008
1802 14/ 2006/QĐ-BTNMT Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản 09/08/2008
1803 24/2008/CT-TTg CHỈ THỊ Số: 24/2008/CT-TTg VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 08/08/2008
1804 84/2008/NĐ-CP Nghị Định số: 84/2008/NĐ-CP Về việc điều chỉnh địa giới huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 31/07/2008
1805 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước 24/07/2008
1806 58/2008/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Số: 58/2008/QĐ-BTC Về việc bãi bỏ quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính 21/07/2008
1807 66/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Số: 66/2008/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất 21/07/2008
1808 67/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 21/07/2008
1809 11/2008/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Số 11/2008/NQ-HĐND V/v Quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; điều chỉnh định mức kinh phí dạy nghề cho các đối tượng chính sách xã hội. 18/07/2008
1810 10/2008/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2015 18/07/2008
1811 04/2008/QĐ-BTNMT QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2008/QĐ-BTNMT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 18/07/2008
1812 167/TB-VPCP Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 15/07/2008
1813 4586/VPCP-QHQT Công Văn Số: 4586/VPCP-QHQT V/v hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường 11/07/2008
1814 6667/VPCP-KTN V/v giao mỏ than thuộc bể than đồng bằng sông Hồng để khảo sát, thăm dò phục vụ Dự án than hóa lỏng 10/07/2008
1815 5466/CĐ-BYT  BỘ Y TẾ ĐIỆN: Sở Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 08/07/2008
1816 4407/VPCP-KTN Công Văn Số: 4407/VPCP-KTN V/v kiểm tra việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất NLTQD 07/07/2008
1817 144/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ ĐIỀU TRA, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG TITAN-ZIRCON 23/06/2008
1818 02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất 23/06/2008
1819 3286/2008/QÐ-UBND QUY CHẾ: Số 3286/2008/QÐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3286 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ) 20/06/2008
1820 74/2008/QĐ-BNN Quyết định 74/2008/QĐ-BNN Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 20/06/2008
1821 08/2008/TT- BCT Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản 18/06/2008
1822 47/2008/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số: 47/2008/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 09/06/2008
1823 37a/2008/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 37a/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định về lựa chọn nhà đầu tư trong hoạt động khai thác,chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 07/06/2008
1824 1441/VPCP-QHQT  V/v Kéo dài thời gian thực hiện vốn viện trợ quốc tế cho Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường. 03/06/2008
1825 39/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Số: 39/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn 19/05/2008
1826 1035 /QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước 19/05/2008
1827 118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước 12/05/2008
1828 2730/QĐ-BNN-KHCN BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT GIAI ĐOẠN 2008-2020 09/05/2008
1829 11/2008/QĐ-BCT V/v Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến 2015 có xét đến năm 2025 06/05/2008
1830 08/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 02/05/2008
1831 57/2008/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Số: 57/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020” 29/04/2008
1832 19/2008/QĐ-BTC V/V BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 29/04/2008
1833 109/TB-VPCP về Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH THAN VÀ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ NẠN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH THAN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 26/04/2008
1834 1303/QĐ-BYT Quyết định số: 1303/QĐ-BYT V/v thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm 15/04/2008
1835 51/2008/QĐ-BNN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 51/2008/QĐ-BNN V/V BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 14/04/2008
1836 92/TB-VPCP THÔNG BÁO Số: 92/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAI XANH Ở LỢN 10/04/2008
1837 377/QĐ-TTg Quyết định số: 377/QĐ-TTg Về việc nhân sự Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam 10/04/2008
1838 648/QĐ-UBND Quyết định số: 648/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Dinh dưỡng và Kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái nguyên. 31/03/2008
1839 26/2008/TT-BTC V/V HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2007/NĐ-CP NGÀY 15/10/2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28/11/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 28/03/2008
1840 2052/BYT-ATTP Công văn số: 2052/BYT-ATTP V/v bổ sung chủ đề tháng hành động vì CLVSATTP năm 2008. 27/03/2008
1841 35/2008/NĐ-CP Nghị định số: 35/2008/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 25/03/2008
1842 01/2008/CT-BXD V/v thực hiện công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng 21/03/2008
1843 178/KH-BCĐ Kế hoạch số: 178/KH-BCĐ V/v triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008. 21/03/2008
1844 70/TB-VP-CP Về ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 18/03/2008
1845 130/CV-SYT Công văn số: 130/CV-SYT V/v triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2008 05/03/2008
1846 35/2008/QĐ-TTg Quyết định số: 35/2008/QĐ-TTg Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 03/03/2008
1847 21/2008/NĐ-CP Nghị định số 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 28/02/2008
1848 33/2008/QĐ-TTg Quyết định số: 33/2008/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 27/02/2008
1849 10/CT-UBND Chỉ thị số: 10/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 26/02/2008
1850 1088/VPCP-NN V/v soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên nước 22/02/2008
1851 30/TB-VPCP Về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về giải pháp khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân 15/02/2008
1852 927/VPCP-CN V/v khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản 14/02/2008
1853 127/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí 28/01/2008
1854 26/2008/CT-TTg VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN 09/01/2008
1855 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước 27/12/2007
1856 11/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 25/12/2007
1857 2967/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 2967/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007. 21/12/2007
1858 2973/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 2973/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007 (theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên - Môi trường) 21/12/2007
1859 2968/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2968/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện cho nhiều người, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007. 21/12/2007
1860 2964/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2964/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007.Đã hết hiệu lực thi hành 21/12/2007
1861 2971/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2971/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Thành lập bản đồ bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, tại tỉnh thái Nguyên năm 2007.Đã hết hiệu lực thi hành 21/12/2007
1862 23/2007/QĐ-BTNMT Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT V/v Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 17/12/2007
1863 22/2007/QĐ-BTNM Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 17/12/2007
1864 43/2007/QĐ-BYT Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT V/v Ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. 30/11/2007
1865 19/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 26/11/2007
1866 171/2007-QĐ-TTg Quyết định số 171/2007-QĐ-TTg V/v thành lập Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu 14/11/2007
1867 2550/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 2550/2007/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Điều 21 của quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên  14/11/2007
1868 117/2007/NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 07/11/2007
1869 2210/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2210/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định cấp phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/10/2007
1870 17 /2007/QĐ-BTNMT Quyết định 17 /2007/QĐ-BTNMT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2007 hết hiệu lực thi hành. 12/10/2007
1871 2186/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2186/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/10/2007
1872 77/2007/ND-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 150/2004/ND-CP về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản  05/10/2007
1873 15/KH-UBND Kế hoạch số 15/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số: 1597/2007/QĐ-UBND 19/09/2007
1874 1345/QĐ-BTNMT Quyết định 1345/QĐ-BTNMT về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai 10/09/2007
1875 48/2007/NQ-CP Nghị quyết 48/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. 30/08/2007

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên