Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
76 1519/QĐ-UBND Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 14/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Giang Phan thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp Giang Phan tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1). 14/05/2021
77 1509/QĐ-UBND ngày Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 Về việc cho Công ty than Khánh Hòa - VVMI thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác than lộ thiên mở rộng Bắc khai trường, tại phường Tân Long, xã Sơn Cẩm, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 13/05/2021
78 03/2021/TT-BTNMT Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/05/2021 Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 12/05/2021
79 24/2021/QĐ-UBND Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 04/05/2021 Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04/05/2021
80 02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 04/05/2021
81 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 04/05/2021
82 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 04/05/2021
83 23/2021/QĐ-UBND Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021
84 21/2021/QĐ-UBND Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021
85 22/2021/QĐ-UBND Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng kinh phí để bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28/04/2021
86 18/2021/QĐ-TTg Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. 22/04/2021
87 1039/QĐ-UBND Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 Về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 08/04/2021
88 999/QĐ-UBND Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 04/04/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 01/04/2021
89 16/2021/QĐ-UBND Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 Ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021
90 51/2021/NĐ-CP Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. 01/04/2021
91 18/2021/QĐ-UBND Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/04/2021
92 41/2021/NĐ-CP Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 30/03/2021
93 864/QĐ-UBND Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 26/03/2021 Về việc phê duyệt Danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Điều chỉnh, bổ sung lần 1) 26/03/2021
94 432/QĐ-TTg Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 Về việc phê duyệt quy hoạch tổng điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. 24/03/2021
95 11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021
96 10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. 23/03/2021
97 12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23/03/2021 Quyết định chủ trương chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/03/2021
98 761/QĐ-UBND Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 23/03/2021 Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) 23/03/2021
99 669/QĐ-UBND Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương nghiệp I Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Phú Quý Thăng Long thuê đất do thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17/03/2021
100 661/QĐ-UBND Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 16/03/2021 Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2021 16/03/2021
101 12/2021/QĐ-UBND Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 Về việc Ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/03/2021
102 01/2021/TT-TTCP Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. 11/03/2021
103 14/2021/NĐ-CP Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/202 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 01/03/2021
104 09/2021/QĐ-UBND Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 Ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 26/02/2021
105 425/QĐ-UBND Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 24/02/2021
106 402/QĐ-UBND Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 Về việc Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 19/02/2021
107 11/2021/NĐ-CP Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. 10/02/2021
108 278/QĐ-UBND Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân Thái Nguyên thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trưng bầy, bán sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tiện ích tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (đợt 1). 01/02/2021
109 252/QĐ-UBND Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn, cho Công ty TNHH Gold Land Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. 29/01/2021
110 07/2021/QĐ-UBND Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 Về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021
111 06/2021/QĐ-UBND Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/01/2021
112 72/QĐ-BTNMT Quyết định số 72/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020. 14/01/2021
113 94/QĐ-UBND Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần trong năm 2020 14/01/2021
114 4229/QĐ-UBND Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thái Nguyên. 31/12/2020
115 154/2020/NĐ-CP Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/20216/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bàn quy phạm pháp luật. 31/12/2020
116 10/2020/TT-BKHCN Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 Về việc quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch. 30/12/2020
117 20/2020/TT-BTNMT Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 Về việc Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt 30/12/2020
118 4132/QĐ-UBND Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Hóa 30/12/2020
119 18/2020/TT-BTNMT Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 Về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới 30/12/2020
120 10/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 24/12/2020 Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sảnphẩm của sinh vật biến đổi gen 24/12/2020
121 16/2020/TT-BTNMT Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào 18/12/2020
122 148/2020/NĐ-CP Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 18/12/2020
123 17/2020/TT-BTNMT Thông tư số số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 17/12/2020
124 3820/QĐ-UBND Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Nguyễn Minh Quân thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp Phú Bình tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. 02/12/2020
125 3760/QĐ-UBND Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên 01/12/2020
126 41/2020/TT-BCT Thông tư số 41/2020/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30/11/2020 Quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản 30/11/2020
127 15/2020/TT-BTNMT Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT ngày 30/11/2020 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000. 30/11/2020
128 14/2020/TT-BTNMT Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường 27/11/2020
129 138/2020/NĐ-CP Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
130 3758/QĐ-UBND Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. 27/11/2020
131 3734/QĐ-UBND Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. 26/11/2020
132 3715/QĐ-UBND Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Lộc để thực hiện dự án Khu đô thị số 2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công (đợt 1). 25/11/2020
133 39/2020/TT-BTTTT Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24/11/2020 Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 24/11/2020
134 3696/QĐ-UBND Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Lộc để thực hiện dự án Khu đô thị số 2, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công (đợt 1). 23/11/2020
135 3673/QĐ-UBND Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Tân Thịnh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trường mầm non tư thục chất lượng cao tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. 19/11/2020
136 3674/QĐ-UBND Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Hải Thành thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên (đợt 1). 19/11/2020
137 135/2020/NĐ-CP Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
138 3642/QĐ-UBND Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Công nghệ ASA để xây dựng nghĩa trang khu công viên Vĩnh Hằng Sông Công, tại xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1). 17/11/2020
139 3643/QĐ-UBND Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về việc giao đất cho Trường Mầm non số 1 Hóa Thượng để xây dựng trường học tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 17/11/2020
140 3605/QĐ-UBND Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng Bình Sinh thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ (đợt 2). 16/11/2020
141 3601/QĐ-UBND Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang, tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 1). 16/11/2020
142 26/2020/QĐ-UBND Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 ban hành Quy định quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng và phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/11/2020
143 3579/QĐ-UBND Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 về việc thu hồi đất, giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên để xây dựng Nhà trông coi khu căn cứ chiến đấu tại xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 12/11/2020
144 3570/QĐ-UBND Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên, giao cho UBND phường Túc Duyên quản lý theo quy hoạch tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. 11/11/2020
145 3541/QĐ-UBND Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ thuê, để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đất san lấp khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công (đợt 1) 09/11/2020
146 35/2020/TT-BTTTT Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ngày 06/11/2020 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" 06/11/2020
147 3512/QĐ-UBND Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần KOSY để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên (đợt 1). 05/11/2020
148 3492/QĐ-UBND Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp Thái Nguyên, cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa trung tâm thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng văn phòng làm việc, kho chứa hàng tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. 03/11/2020
149 3491/QĐ-UBND Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủ đô Gió Ngàn thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ vàng gốc Deluvi khu vực Bãi Mố, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (đợt 1). 03/11/2020
150 24/2020/QĐ-UBND Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 Về việc bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/10/2020

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên