Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1276 59/2014/NĐ-CP Nghị định số 59/2014/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến lhích xã hội hóa đối với các trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 16/06/2014
1277 16/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật 05/06/2014
1278 30/2014/TT-BTNMT Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT V/v  Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 02/06/2014
1279 28/2014/TT-BTNMT Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 02/06/2014
1280 28/2014/TT-BTNMT Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 02/06/2014
1281 29/2014/TT-BTNMT Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 02/06/2014
1282 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 30/05/2014
1283 26/2014/TT-BTNMT Thông tư 26/2014/TT-BTNMT V/v Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 28/05/2014
1284 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2). 20/05/2014
1285 979/QĐ-UBND Quyết định số 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2). 20/05/2014
1286 23/2014/TT-BTNMT Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/05/2014
1287 25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014
1288 24/2014/TT-BTNMT Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính 19/05/2014
1289 46/2014/NĐ-CP Nghị định số 46/2014/NĐ-CP V/v Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 15/05/2014
1290 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014
1291 47/2014/NĐ-CP Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 15/05/2014
1292 44/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất 15/05/2014
1293 45/2014/NĐ-CP Nghị định số 45/2014/NĐ-CP V/v Quy định về thu tiền sử dụng đất. 15/05/2014
1294 06/2014/TT-BTTTT Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 08/05/2014
1295 22/2014/TT-BTNMT Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 05/05/2014
1296 31/2014/QĐ-TTg Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam 05/05/2014
1297 35/2014/NĐ-CP Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 29/04/2014
1298 784/QĐ-UBND Quyết định số 784/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Định Hóa . 25/04/2014
1299 783/QĐ-UBND Quyết định số 783/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Lương . 25/04/2014
1300 21/2014/TT-BTNMT Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 24/04/2014
1301 52/2014/TT-BTC Thông tư số 52/2014/TT-BTC V/v Mức thu nộp quản lý phí cấp giấy chứng nhận dịch vụ quan trắc môi trường 24/04/2014
1302 41/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước 24/04/2014
1303 20/2014/TT-BTNMT Thông tư 20/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 24/04/2014
1304 19/2014/TT-BTNMT Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường 23/04/2014
1305 48/2014/TT-BTC Thông tư số 48/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 22/04/2014
1306 17/2014/TT-BTNMT Thông tư 17/2014/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa 21/04/2014
1307 714/QĐ-UBND Quyết định số 714/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phổ Yên. 16/04/2014
1308 539/QĐ-TTg Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022 16/04/2014
1309 16/2014/TT-BTNMT quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 14/04/2014
1310 25/2014/NĐ-CP Nghị định 25/2014/NĐ-CP V/v Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao 07/04/2014
1311 09/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT V/v Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 26/03/2014
1312 25/2014/QĐ-TTg Quyết định 25/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 25/03/2014
1313 36/2014/TT-BTC  Thông tư số 36/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. 24/03/2014
1314 15/2014/TT-BTNMT V/v quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto 24/03/2014
1315 03 /2014/TT-BTTTT Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT V/v Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 11/03/2014
1316 02/2014/TT-BTTTT Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 10/03/2014
1317 38/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư 07/03/2014
1318 18/2014/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 03/03/2014
1319 481 /BTNMT-TNN v/v Tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2014 19/02/2014
1320 10/2014/TT-BTNMT Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. 17/02/2014
1321 311/QĐ-UBND Quyết định số 311/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Đại Từ. 17/02/2014
1322 12/2014/TT-BTNMT V/v “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt” 17/02/2014
1323 11/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000”. 17/02/2014
1324 10/2014/TT-BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000”. 17/02/2014
1325 09/2014/TT-BTNMT V/v  ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. 17/02/2014
1326 09/2014/TT-BTNMT Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT V/v  ban hành “Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000”. 17/02/2014
1327 08/2014/TT-BTNMT Thông tư 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 17/02/2014
1328 08/2014/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000  17/02/2014
1329 02/2014/QĐ-UBND V/v Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đợt 1) 24/01/2014
1330 182/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020 23/01/2014
1331 01/2014/TT-BTNMT Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 14/01/2014
1332 02/2014/QĐ-TTg Quyết định 02/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 13/01/2014
1333 2776/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên 12/01/2014
1334 45/QĐ-TTg Quyết định số 45/QĐ-TTg Vv Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 08/01/2014
1335 32/QĐ-UBND Quyết định số 32/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 08/01/2014
1336 57/2013/TT-BTNMT Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2013
1337 58/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thuỷ văn phục vụ dự báo 31/12/2013
1338 56/2013/TT-BTNMT Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu. 31/12/2013
1339 53/2013/TT-BTNMT V/v Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản  30/12/2013
1340 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 30/12/2013
1341 55/2013/TT-BTNMT Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về thành lập bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2013
1342 50/2013/TT-BTNMT Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 27/12/2013
1343 52/2013/TT-BTNMT Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT V/v quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, lây nhiễm. 27/12/2013
1344 51/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ 27/12/2013
1345 49/2013/TT-BTNMT Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 26/12/2013
1346 43/2013/TT-BTNMT Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT V/v Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/12/2013
1347 55/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 55/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/12/2013
1348 77/2013/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/12/2013
1349 2838/QĐ-UBND Quyết định số 2838/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu  (2011-2015) huyện thị xã Sông Công. 23/12/2013
1350 2839/QĐ-UBND Quyết định số 2839/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  5 năm kỳ đầu (2011-2015)  thành phố Thái Nguyên. 23/12/2013

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên