Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1201 40/2014/TT - BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất 07/11/2014
1202 2478/QĐ-UBND Quyết định số 2478/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 03/11/2014
1203 149/QĐ-BCĐƯDCNTT Quyết định số 149/QĐ-BCĐƯDCNTT V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên 03/11/2014
1204 2424/QĐ-UBND V/v công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30/10/2014
1205 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 29/10/2014
1206 54/2014/TT-BGTVT Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới 20/10/2014
1207 1893/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 20/10/2014
1208 05/2014/TT-TTCP Thông tư số 05/2014/TT-TTCP V/v Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 16/10/2014
1209 57/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không 10/10/2014
1210 50/2014/QĐ/ĐC-ĐCKS V/v Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. 09/10/2014
1211 92/2014/NĐ-CP Nghị định số 92/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 08/10/2014
1212 573/CĐ-BYT  triển khai công tác chủ động ứng phó với mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ 06/10/2014
1213 56/2014/QĐ-TTg Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg V/v  quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước 06/10/2014
1214 32/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ 06/10/2014
1215 13/2014/TT-BTTTT Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT V/v Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 06/10/2014
1216 33/2014/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện 06/10/2014
1217 31/2014/TT-BTNMT V/v  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất 06/10/2014
1218 12/2014/TT-BTTTT Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT V/v  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 02/10/2014
1219 44/2014/QĐ -UBND V/v Điều chỉnh mức giá tối thiểu một số loại tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30/09/2014
1220 43/2014/QĐ -UBND Quyết định số 43/2014/QĐ -UBND V/v  ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30/09/2014
1221 56/2014/TT-BTNMT V/v Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. 24/09/2014
1222 2029/QĐ-BTNMT V/v Thành lập Ban quản lý dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" 22/09/2014
1223 1687/QĐ-TTg Quyết định số 1687/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 19/09/2014
1224 42/2014/QĐ-UBND Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17/09/2014
1225 25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về bản đồ địa chính. 15/09/2014
1226 41/2014/QĐ -UBND Quyết định số 41/2014/QĐ -UBND V/v Ban ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/09/2014
1227 62/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản 12/09/2014
1228 55/2014/TT-BTNMT Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT quy định kĩ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000. 12/09/2014
1229 55/TT-BTNMT Thông tư số 55/TT-BTNMT quy định kĩ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000. 12/09/2014
1230 2014/QĐ-UBND Quyết định số 2014/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài  nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11/09/2014
1231 1748/TCMT-KSON Công văn số 1748/TCMT-KSON V/v chuẩn bị các giải pháp đảm bảo môi trường, kiểm soát ô nhiễm trong phòng, chống dịch bệnh Ebola. 11/09/2014
1232 32/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT V/v Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 10/09/2014
1233 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 09/09/2014
1234 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên 09/09/2014
1235 53/2014/TT-BTNMT V/v Quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất 09/09/2014
1236 52/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên 09/09/2014
1237 38/2014/QĐ-UBND Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/09/2014
1238 51/2014/TT-BTNMT Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 05/09/2014
1239 11/2014/TT-BTTTT Thông tư số 11/2014/TT-BTTTT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu 05/09/2014
1240 30/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam 05/09/2014
1241 36/2014/QĐ -UBND Quyết định số 36/2014/QĐ -UBND V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 29/08/2014
1242 10/2014/TT-BTTTT Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT V/v  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000" 28/08/2014
1243 1839/QĐ-BTNMT Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/08/2014
1244 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán 26/08/2014
1245 47/2014/TT-BTNMT Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp 22/08/2014
1246 31/ QĐ-UBND Quyết định số 31/ QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/08/2014
1247 49/2014/TT-BTNMT Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. 22/08/2014
1248  48/2014/TT-BTNMT Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 22/08/2014
1249 09/2014/TT-BTTTT Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin diện tử và mạng xã hội 19/08/2014
1250 3498/BTNMT-TCCB Công văn số 3498/BTNMT-TCCB V/v  thực hiện phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola 19/08/2014
1251 1939/QĐ-BTC Quyết định số 1939/QĐ-BTC V/v đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/201/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 14/08/2014
1252 1676/QĐ-BTNMT Quyết định số 1676/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/08/2014
1253 1694 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án “Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Thái Nguyên” 07/08/2014
1254 80/2014/NĐ-CP Nghị định số 80/2014/NĐ-CP V/v  thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
1255 1647/QĐ-UBND Quyết định số 1647/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh bộ đơn giá “Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 31/07/2014
1256 08/2014/TT-BTTTT Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định" 30/07/2014
1257 42/2014/TT-BTNMT Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 29/07/2014
1258 43/2014/TT-BTNMT Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí mỏ hóa lỏng 29/07/2014
1259 38/2014/QĐ-TTg Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg V/v Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet 10/07/2014
1260 45/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10/07/2014
1261 1365/QĐ-BTNMT Quyết đinh số 1365/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới 10/07/2014
1262 1512 QĐ/UBND Quyết định số 1512 QĐ/UBND V/v phê duyệt bộ đơn giá " Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" 09/07/2014
1263 39/2014/TT-BTNMT Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR 03/07/2014
1264 45/2013/QH13  Luật đất đai số: 45/2013/QH13 và dự thảo luật thi hành 01/07/2014
1265 34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 30/06/2014
1266 36/2014/TT-BTNMT Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất 30/06/2014
1267 37/2014/TT-BTNMT Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 30/06/2014
1268 35/2014/TT-BTNMT Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT V/v Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 30/06/2014
1269 1324/QĐ-UBND  Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 27/06/2014
1270 21/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 26/06/2014
1271 18/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/06/2014
1272 19/2014/QĐ-UBND Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND V/v  quy định về định mức kinh phí để cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/06/2014
1273 588 /QĐ-TCMT Quyết định số  588 /QĐ-TCMT V/v Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường 18/06/2014
1274 77/2014/TT-BTC Thông tư số 77/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 16/06/2014
1275 76/2014/TT-BTC Thông tư số 76/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 16/06/2014

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên