Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1126 08/2015/TT-BTTTT Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao 25/03/2015
1127 01/VBHN-BTNMT Quyết định số 01/VBHN-BTNMT Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 25/03/2015
1128 07/2015/TT-BTTTT Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về kết nối viễn thông 24/03/2015
1129 09/2015/TT-BNMT Thông tư số 09/2015/TT-BNMT V/v ban hành Định mức, kinh tế - kỹ thuật, lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 23/03/2015
1130 06/2015/TT-BTTTT Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/03/2015
1131 05/2015/QĐ-UBND Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/03/2015
1132 12/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 16/03/2015
1133 02/2015/TT-TTCP Thông tư số 02/2015/TT-TTCP V/v Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước 16/03/2015
1134 1312/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 09/03/2015
1135 08/2015/TT-BTNMT  Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất 26/02/2015
1136 07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông lâm nghiệp. 26/02/2015
1137 07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông lâm nghiệp. 26/02/2015
1138  06/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại 25/02/2015
1139 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 18/2015/NĐ-CP V/v Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 14/02/2015
1140 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 14/02/2015
1141 01/2015/TT-BTTTT Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT V/v Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 13/02/2015
1142  04/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm 13/02/2015
1143 03/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc 13/02/2015
1144 161/STNMT-KS V/v Thông báo xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò điểm mỏ barit Hồng Lê, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 07/02/2015
1145 02/2015/TT-BTNMT Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 27/01/2015
1146 02/2015/TT-BTNMT Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 27/01/2015
1147 99/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn số 99/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng thông tư số 50/2013/TT-BTNMT. 23/01/2015
1148 119/QĐ-BTNMT V/v thành lập Tổ công tác xây dựng đóng góp quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam 22/01/2015
1149 02/2015/QĐ-UBND Quyết định số  02/2015/QĐ-UBND V/v  ban hành Quy định thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/01/2015
1150 44/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn 10/01/2015
1151 07/TCQLĐĐ-CSPC Công văn số 07/TCQLĐĐ-CSPC V/v giải quyết vướng mắc về việc xác định lại diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao khi nhà nước thi hồi đất tại tỉnh Thái Nguyên.  09/01/2015
1152 03/2015/NĐ-CP Nghị định số 03/2015/NĐ-CP Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường 06/01/2015
1153 55/2014/QH13 Luật số 55/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 01/01/2015
1154 3180/QĐ-UBND Quyết định số 3180/QĐ-UBND V/v ủy quyền thu hồi đất. 31/12/2014
1155 58/2014/QĐ-UBND Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND V/v Đính chính Phụ lục Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 31/12/2014
1156 66/2014/TT-BTNMT V/v Quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2014
1157 55/2014/TT-BNNPTN Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 31/12/2014
1158 1899/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn số 1899/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 31/12/2014
1159 127/2014/NĐ-CP Nghị định số 127/2014/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 31/12/2014
1160 24/2014/TT-BTTTT Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng 30/12/2014
1161 3125/QĐ-UBND Quyết định số 3125/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. 30/12/2014
1162 3126/QĐ-UBND Quyết định số 3126/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Sông Công . 30/12/2014
1163 3129/QĐ-UBND Quyết định số 3129/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phổ Yên . 30/12/2014
1164 3132/QĐ-UBND Quyết định số 3132/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Thái Nguyên . 30/12/2014
1165 3130/QĐ-UBND Quyết định số 3130/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Bình . 30/12/2014
1166 3128/QĐ-UBND Quyết định số 3128/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Võ Nhai. 30/12/2014
1167 3131/QĐ-UBND Quyết định số 3131/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Định Hóa. 30/12/2014
1168 3127/QĐ-UBND Quyết định số 3127/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đại Từ. 30/12/2014
1169 3124/QĐ-UBND Quyết định số 3124/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Lương. 30/12/2014
1170 28/2014/TT-BTTTT Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin 30/12/2014
1171 25/2014/TT-BTTTT Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT V/v Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương 30/12/2014
1172 80/2014/QĐ-TTg Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg V/v Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 30/12/2014
1173 3169/QĐ-BTNMT Quyết định số 3169/QĐ-BTNMT V/v tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai. 30/12/2014
1174 65/2014/TT-BTNMT Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường 29/12/2014
1175 65/2014/TT-BTNMT Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường 29/12/2014
1176 5750/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 5750/BTNMT-TCQLĐĐ V/v thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc. 27/12/2014
1177 78/2014/QĐ-TTg Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg V/v tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 26/12/2014
1178 56/2014/QĐ-UBND Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/12/2014
1179 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế. 22/12/2014
1180 73/2014/QĐ-TTg Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg V/v Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 19/12/2014
1181 55/2014/QĐ-UBND Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 17/12/2014
1182 59/NQ-HĐND Nghị quyết số 59/NQ-HĐND V/v thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và kế hoạch sử dụng đât năm 2015 tỉnh Thái Nguyên. 12/12/2014
1183 1162/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch Phân bổ, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 06/12/2014
1184 20/2014/TT-BTTT Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT V/v Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước 05/12/2014
1185 198/2004/NĐ-CP Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 03/12/2014
1186 13/2014/TT – BTNMT V/v ban hành “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất” 02/12/2014
1187 51/2014/QĐ -UBND Quyết định số 51/2014/QĐ -UBND V/v Ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/11/2014
1188 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 26/11/2014
1189 17/2014/TT-BTTTT Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT V/v  Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số 26/11/2014
1190 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 26/11/2014
1191 16/2014/TT-BTTTT Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT V/v Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 18/11/2014
1192 2643/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu đối với các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 17/11/2014
1193 15/2014/TT-BTTTT Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/11/2014
1194 14/2014/TT-BTTTT Thông tư số 14/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại điểm kết nối thuê bao" 14/11/2014
1195 104/2014/NĐ-CP Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất 14/11/2014
1196 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC V/v Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 14/11/2014
1197 2581/QĐ-UBND Quyết định số 2581/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục các công trình dự án nhà nước thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng dưới 10ha đất trống lúa thực hiện đến ngày 31 /12/2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 12/11/2014
1198 47/2014/QĐ-UBND Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND  V/v ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11/11/2014
1199 102/2014/NĐ-CP Nghị định số 102/2014/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 10/11/2014
1200 2014/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/11/2014

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên