Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
976 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. 20/10/2015
977 30/2015/TT-BTTTT Thông tư số 30/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây". 20/10/2015
978 45/2015/TT-BTNMT Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT V/v  Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 20/10/2015
979 105/2015/NĐ-CP Nghị định số 105/2015/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. 20/10/2015
980 29/2015/TT-BTTTT Thông tư số 29/2015/TT-BTTTT V/v  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz. 20/10/2015
981 2773/QĐ-UBND Quyết định 2773/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và huyện Phú Lương. 19/10/2015
982 2782/QĐ-UBND Quyết định số 2782/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp xã với cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 19/10/2015
983 4389/BTNMT-TCQLĐĐ  Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016. 16/10/2015
984 31/2013/TT-BYT Thông tư số 31/2013/TT-BYT V/v Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện 15/10/2015
985 2291/TCMT-QLCT&CTMT Công văn số 2291/TCMT-QLCT&CTMT V/v quản lý các mã CTNH thay đổi bổ sung hoặc chia tách theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. 15/10/2015
986 2741/QĐ-UBND Quyết định số 2741/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Thái Nguyên. 14/10/2015
987 2721/QĐ-UBND  V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016. 14/10/2015
988 2365/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 09/10/2015
989 2677/QĐ-UBND Quyết định số 2677/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. 08/10/2015
990 29/2015/QĐ-UBND Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, máy tính liên quan đến lĩnh vực Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/10/2015
991 555/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên năm 2015 03/10/2015
992 4112/BTNMT-CNTT Công văn số 4112/BTNMT-CNTT V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. 01/10/2015
993 42/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước. 29/09/2015
994 2593/QĐ-UBND Quyết định số 2593/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 29/09/2015
995 43/2015/TT-BTNMT Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. 29/09/2015
996 27/2015/TT-BTTTT Thông tư số 27/2015/TT-BTTTT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng. 28/09/2015
997 26/2015/TT-BTTTT Thông tư số 26/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh khô 28/09/2015
998 2586/QĐ-UBND Quyết định số 2586/QĐ-UBND V/v  phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất một số thửa đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 28/09/2015
999 1457/STNMT-KS V/v thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 25/09/2015
1000 149/2015/TT-BTC V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 23/09/2015
1001 2538/QĐ-UBND Quyết định số 2538/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất; giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 22/09/2015
1002 23/2015/QĐ-UBND Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 21/09/2015
1003 25/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 21/09/2015
1004 26/2015/QĐ-UBND Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 21/09/2015
1005  27/2015/QĐ-UBND Quyết định số  27/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 21/09/2015
1006 1395/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 16/09/2015
1007 1762/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: đá vôi Phân Bơi và đá cát bột kết Cầu Mai (Lấn 2). 11/09/2015
1008 05/2015/TT-TTCP Thông tư số 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh Tra. 10/09/2015
1009 25/2015/TT-BTTTT Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT  Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông 09/09/2015
1010 41/2015/TT-BTNMT Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 09/09/2015
1011 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC V/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 08/09/2015
1012 171/TB-STNMT V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản quặng vàng gốc, deluvi tại khu vực Đèo Cắng, Lũng Địa Chất, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên của công ty CPĐT thương mại Thủ đô Gió Ngàn. 07/09/2015
1013 2291/QĐ-UBND Quyết định số 2291/QĐ-UBND V/v bổ sung Dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp sạch tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. 03/09/2015
1014 2223/QĐ-BTNMT Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 01/09/2015
1015 01/2015/TT-BTNMT Ban Hành Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Quan Trắc Và Dự Báo Tài Nguyên Nước 01/09/2015
1016 1306/STNMT-KS V/v đăng tải danh mục Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 31/08/2015
1017 2216/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 31/08/2015
1018 134/2015/TT-BTC Thông tư số 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. 28/08/2015
1019 132/2015/TT-BTC Thông tư số 132/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 28/08/2015
1020 2160/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. 26/08/2015
1021 1233/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 21/08/2015
1022 1222/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 19/08/2015
1023 24/2015/BTTTT Thông tư số 24/2015/BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. 18/08/2015
1024 19/2015/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18/08/2015
1025 2051/QĐ-UBND V/v phê duyệt điểm mỏ cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Kẻn thuộc xã Lục Ba, xã Vạn Thọ và xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. 17/08/2015
1026 40/2015/TT-BTNMT Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải. 17/08/2015
1027 2061/QĐ-UBND Quyết định số 2061/QĐ-UBND V/v công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên . 17/08/2015
1028 2006/QĐ-UBND Quyết định số 2006/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm Yên Thứ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên vào kế hoạch sử dựng đất năm 2015 thị xã Phổ Yên. 13/08/2015
1029 1980/QĐ-UBND Quyết định số 1980/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Điềm Thụy, phần diện tích còn lại 180ha. 10/08/2015
1030 65/2015/NĐ-CP Nghị định số 65/2015/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật. 07/08/2015
1031 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 06/08/2015
1032 1945/QĐ-UBND Quyết định số 1945/QĐ-UBND V/v bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. 06/08/2015
1033 1848/QĐ-UBND Quyết định số 1848/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 28/07/2015
1034 1168/QĐ-TTg Quyết định số 1168/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 24/07/2015
1035 1034/STNMT-TB V/v mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 20/07/2015
1036  1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. 15/07/2015
1037 1742 /QĐ-UBND Quyết định số 1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. 15/07/2015
1038 1720/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ cát, sỏi khu vực suối Kẻn xã Lục Ba, xã Ký Phú, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ vào Quy hoạch quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 14/07/2015
1039 1711/QĐ-UBND Quyết định số 1711/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án: Khai thác vàng sa khoáng khu Khắc Kiệm, xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa Dự án: Khu dân cư số 3, xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá Dự án: Xây dựng bãi rác thải sinh hoạt xã La Hiên, huyện Võ Nhai 13/07/2015
1040 1712/QĐ-UBND Quyết định số 1712/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án và giá đất để giao đất tái định cư tại khu tái định cư xóm Ao Đình, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên. 13/07/2015
1041 1819/QĐ-BTNMT Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 – 2020 cấp quốc gia. 10/07/2015
1042 04/2015/TT-TTCP Thông tư số 04/2015/TT-TTCP V/v Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra 09/07/2015
1043 939/TCQLĐĐ-CQHĐĐ Công văn số 939/TCQLĐĐ-CQHĐĐ V/v hướng dẫn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai. 08/07/2015
1044 946 /TCQLĐĐ-CKSQLSĐĐ Công văn số 946 /TCQLĐĐ-CKSQLSĐĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng kểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 08/07/2015
1045 37/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn 30/06/2015
1046 1723/2015/QĐ-BTNMT Quyết định số 1723/2015/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 30/06/2015
1047 38/2015/TT-BTNMT V/v Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 30/06/2015
1048 38/2015/TT-BTNMT Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT V/v Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. 30/06/2015
1049 35/2015/TT-BTNMT Thông tư 35/2015/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 30/06/2015
1050 36/2015/TT-BTNMT Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT V/v quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên