Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
901 25/2016/NĐ-CP Nghị định số 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 06/04/2016
902 17/QĐ-HĐQGTNN V/v điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. 02/04/2016
903 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
904 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
905 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
906 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
907 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
908 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
909 579/QĐ-BTNMT Quyết định số 579/QĐ-BTNMT V/v chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 22/03/2016
910 03/2016/TT-BTNMT Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 10/03/2016
911 02/2016/TT-BTNMT Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000. 29/02/2016
912 399//QĐ-BTNMT Quyết định số 399//QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường. 26/02/2016
913 12/2016/NĐ-CP Nghị định số 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 19/02/2016
914 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 19/02/2016
915 18/2016/TT-BTC Thông tư số 18/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 21/01/2016
916 110/QĐ-UBND Quyết định số 110/QĐ-UBND V/v ủy quyền thu hồi đất. 15/01/2016
917 03/2016/QĐ-UBND Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND V/v·đính chính Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/01/2016
918 01/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 13/01/2016
919 90/QĐ-TTg Quyết định số 90/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 12/01/2016
920 60/2016/NĐ-CP V/v quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 07/01/2016
921 01/2016/QĐ-UBND Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND  ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/01/2016
922 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT V/v Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế. 31/12/2015
923 77/2015/TT-BTNMT Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản. 31/12/2015
924 79/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh. 31/12/2015
925 76/2015/TT-BTNMT Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu. 31/12/2015
926 3767/QĐ-UBND Quyết định số 3767/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Võ Nhai. 30/12/2015
927 3763/QĐ-UBND Quyết định số 3763/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Thái Nguyên. 30/12/2015
928 3766/QĐ-UBND Quyết định số 3766/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. 30/12/2015
929 3764/QĐ-UBND Quyết định số 3764/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Sông Công. 30/12/2015
930 3769/QĐ-UBND Quyết định số 3769/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. 30/12/2015
931 3768/QĐ-UBND Quyết định số 3768/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Lương. 30/12/2015
932 3770/QĐ-UBND Quyết định số 3770/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phổ Yên. 30/12/2015
933 3765/QĐ-UBND Quyết định số 3765/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Bình. 30/12/2015
934 3762/QĐ-UBND Quyết định số 3762/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Hóa. 30/12/2015
935 75/2015/TT-BTNMT Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. 28/12/2015
936 72/2015/TT-BTNMT Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000. 28/12/2015
937  73/2015/TT-BTNMT  V/v Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng. 28/12/2015
938 74/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit. 28/12/2015
939 71/2015/TT-BTNMT Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám. 24/12/2015
940 70/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 23/12/2015
941 3353/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 22/12/2015
942 68/2015/TT-BTNMT Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dự liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 22/12/2015
943 64/2015/TT-BTNMT Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
944 66/2015/TT-BTNTM Thông tư số 66/2015/TT-BTNTM  V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
945 65/2015/TT-BTNTM Thông tư số 65/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
946 63/2015/TT-BTNMT Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT V/v Quy định và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 21/12/2015
947 67/2015/TT-BTNTM Thông tư số 67/2015/TT-BTNTM  V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
948 62/2015/TT-BTNMT Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam. 16/12/2015
949 60/2015/TT-BTNMT Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. 15/12/2015
950 59/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. 14/12/2015
951 101/NQ-HĐND Nghị quyết số 101/NQ-HĐND V/v  thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm  2016 tỉnh Thái Nguyên. 14/12/2015
952 1719/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: đá vôi, đá cát bột kết, cát sỏi và sét gạch ngói. 11/12/2015
953 3490/QĐ-UBND Quyết định số 3490/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao cho UBND huyện Phú Lương quản lý theo quy hoạch. 10/12/2015
954 63/2015/QĐ-TTg Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg V/v chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 10/12/2015
955 58/2015/TT-BTNMT Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT V/v Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 08/12/2015
956 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường. 08/12/2015
957 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ. 08/12/2015
958 3402/QĐ-UBND Quyết định số 3402/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. 07/12/2015
959 69/2015/NQ-HDND V/v thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025. 05/12/2015
960 48/2015/TT-BYT Thông tư số 48/2015/TT-BYT V/v Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 01/12/2015
961 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT V/v hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015
962 86/2015/QH13 Luật 86/2015/QH13 về an toàn thông tin mạng. 19/11/2015
963 3151/QĐ-UBND Quyết định số 3151/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. 16/11/2015
964 48/2015/TT-BTNMT Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 12/11/2015
965 49/2015/TT-BTNMT Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. 12/11/2015
966 1660/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ Công văn số 1660/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ V/v báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. 09/11/2015
967 164/2015/TT-BTC Thông tư số 164/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vớỉ nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT- BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 05/11/2015
968 33/2015/TT-BTTTT Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT V/v Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz. 05/11/2015
969 166/2015/TT-BTC Thông tư số 166/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. 05/11/2015
970 631/STNMT-KS V/v Thông báo tổ chức cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản. 05/11/2015
971 632/STNMT-KS V/v mời tham gia  đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 05/11/2015
972 2814/QĐ-BTNMT Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 02/11/2015
973 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. 30/10/2015
974 31/2015/TT-BTTTT Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. 29/10/2015
975 1659/STNMT-KS V/v thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát, bột kết Yên Ngựa, cát sỏi Gò Lai và cát sỏi Bồng Lai. 22/10/2015

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên