Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
826 187/2016/TT-BTC Thông tư số 187/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp miễn quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 08/11/2016
827 33/2016/TT-BTNMT Thông tư 33/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. 07/11/2016
828 2831/QĐ-UBND Quyết định số 2831/QĐ-UBND V/v hủy kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đối với Dự án Heaven Peace- Hồ Núi Cốc. 28/10/2016
829 2053/QĐ-TTg V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 28/10/2016
830 2692/QĐ-UBND Quyết định số 2692/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. 17/10/2016
831 31/2016/TT-BTNMT Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 14/10/2016
832 142/2016/NĐ-CP Nghị định số 142/2016/NĐ-CP V/v ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. 14/10/2016
833 30/2016/TT- BTNMT Thông tư số 30/2016/TT- BTNMT V/v  Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 12/10/2016
834 30/2016/TT-BTNMT Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT V/v quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 12/10/2016
835 58/HD-STNMT Hướng dẫn số 58/HD-STNMT V/v  đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11/10/2016
836 120/CĐ-BCH gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu về việc chủ động đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường có thể xảy ra 08/10/2016
837 2591/QĐ-UBND Quyết định số 2591/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. 05/10/2016
838 2487/QĐ-UBND Quyết định số 2487/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. 27/09/2016
839 25/2016/TT-BTNMT Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT V/v hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 22/09/2016
840 139/2016/TT-BTC Thông tư số 139/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoàn trả lịa hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất đai phải nộp khi người mua thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. 16/09/2016
841 135/2016/NĐ-CP Nghị định số 135/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước. 09/09/2016
842 24/2016/TT-BTNMT Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 09/09/2016
843 24/2016/TT-BTNMT V/v quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 09/09/2016
844 115/KH-HĐND Kế hoạch 115/KH-HĐND V/v Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/09/2016
845 2237/QĐ-UBND Quyết định số 2237/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung  kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 31/08/2016
846 25/CT-TTg Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. 31/08/2016
847 1675/QĐ-TTg Quyết định số 1675/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. 29/08/2016
848 19/2016/TT-BTNMT Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 24/08/2016
849 119/2016/NĐ-CP Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu 23/08/2016
850 33/2016/QĐ-TTg Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. 19/08/2016
851 2094/QĐ-UBND Quyết định số 2094/QĐ-UBND V/v giao đất cho Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, để thực hiện dự án xây dựng Chung cư TBCO3 tại phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên (đợt3). 17/08/2016
852 36/2016/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 12/08/2016
853 191/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 11/08/2016
854 128/2016/TT-BTC Thông tư số 128/2016/TT-BTC V/v quy định miễn. giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 09/08/2016
855 1570/QĐ-TTg Quyết định 1570/QĐ-TTg V/v phê duyệt Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường. 09/08/2016
856 48/HD-STNMT Hướng dẫn số 48/HD-STNMT V/v Lập hồ sơ cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Tthủ tướng Chính phủ 04/08/2016
857 1992/QĐ-UBND Quyết định số 1992/QĐ-UBND V/v phê duyệt  bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện , thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04/08/2016
858 1463/QĐ-TTg Quyết định số 1463/QĐ-TTg V/vPhê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 22/07/2016
859 17/2016/TT-BTNMT Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 19/07/2016
860 1826/QĐ-UBND Quyết định số 1826/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ  và thành phố Thái Nguyên. 19/07/2016
861 1654/QĐ-UBND Quyết định số 1654/QĐ-UBND V/v phê duyệt  bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. 06/07/2016
862 108/2016/NĐ-CP Quy định số 108/2016/NĐ-CP V/v chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. 01/07/2016
863 85/2016/NĐ-CP Nghị định số 85/2016/NĐ-CP V/v bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 01/07/2016
864 66/2016/NĐ-CP Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 01/07/2016
865 07/2016/TT-BKHCN Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. 29/06/2016
866 94/2016/TT-BTC sửa dổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khai thác nước dưới đất .Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 03 năm 2014  hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 27/06/2016
867  1141/QĐ-TTg Quyết định 1141/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025 27/06/2016
868 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/v quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. 24/06/2016
869 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/vQuy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. 24/06/2016
870 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư số liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC V/vQuy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phi đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. 24/06/2016
871 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hôi đồng thẩm đinh bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. 22/06/2016
872 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT  quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 22/06/2016
873 17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 21/06/2016
874 86 /2016/TT-BTC Thông tư số 86 /2016/TT-BTC V/v hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Bảo vệ môi trường. 20/06/2016
875 11/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000. 16/06/2016
876 985a/QĐ-TTg Quyết định số 985a/QĐ-TTg V/v phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 01/06/2016
877 1177/QĐ-UBND Quyết định số 1177/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. 30/05/2016
878 898/QĐ-TTg Quyết định số 898/QĐ-TTg V/v Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020. 27/05/2016
879 214/QĐ-STNMT Quyết định số 214/QĐ-STNMT V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin. 25/05/2016
880 1111/QĐ-UBND Quyết định số 1111/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. 23/05/2016
881 09/2016/TT-BTNMT V/v Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 16/05/2016
882 08/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016
883 07/2016/TT-BTNMT V/v Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 16/05/2016
884 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 16/05/2016
885 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT V/v hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 16/05/2016
886 38/2016/NĐ-CP V/vQuy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 15/05/2016
887 987/QĐ-UBND Quyết định số 987/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 09/05/2016
888 12/2016/TT-BCT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. 07/05/2016
889 18/2016/QĐ-TTg Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg V/v Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. 06/05/2016
890 31/2016/NĐ-CP Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 06/05/2016
891 977/QĐ-UBN Quyết định số 977/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. 06/05/2016
892 12/2016/TT-BTNMT Thông tư 12/2016/TT-BTNMT Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. 05/05/2016
893 66/2016/TT-BTC Thông tư số 66/2016/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 29/04/2016
894 66/2016/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 29/04/2016
895 971/QĐ-BTNMT Quyết định 971/QĐ-BTNMT V/v Đính chính Thông tư số 03/2016 ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 29/04/2016
896 04/2016/TT-BTNMT  Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 29/04/2016
897 860/QĐ-UBND Quyết định số 860/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. 26/04/2016
898 1348/QĐ-BYT Quyết định số 1348/QĐ-BYT V/v đính chính Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 13/04/2016
899 1981/GP-UBND  V/v  thăm dò nước dưới đất 08/04/2016
900 1980/GP-UBND V/v xả nước vào nguồn nước. 08/04/2016

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên