Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
751 1029/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất. 27/04/2017
752 1030/GP-UBND  V/v xả nước thải vào nguồn nước. 27/04/2017
753 1038/QĐ-UBND Quyết định số 1038/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 27/04/2017
754 1040/QĐ-UBND Quyết định số 1040/QĐ-UBND V/v phê duyệt  bổ sung kế hoạch sử dụng đất của huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. 27/04/2017
755 35/2017/TT-BTC Thông tư số 35/2017/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. 25/04/2017
756 05/2017/TT-BTNMT Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 25/04/2017
757 49/2017/NĐ-CP Nghị định số 49/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. 24/04/2017
758 03/2017/TT-BTTTT Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 24/04/2017
759 34/2017/TT-BTC Thông tư số 34/2017/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 21/04/2017
760 01/2017/TT-TTCP Thông tư số 01/2017/TT-TTCP V/v Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra". 10/04/2017
761 816/QĐ-UBND Quyết định số 816/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. 05/04/2017
762 35/2017/NĐ-CP Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. 03/04/2017
763 738/QĐ-UBND Quyết định số 738/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. 30/03/2017
764 05/2017/QĐ-TTg Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg V/v Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 16/03/2017
765 35/KH-BCĐ Kế hoạch 35/KH-BCĐ V/v hành động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) tại Thái Nguyên. 09/03/2017
766 02/2017/TT-BTNMT Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT  V/v quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. 07/03/2017
767 510/QĐ-UBND Quyết định số 510/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. 06/03/2017
768 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 04/03/2017
769 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 04/03/2017
770 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 04/03/2017
771 21/2017/NĐ-CP Nghị định số 21/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. 24/02/2017
772 192/QĐ-TTg Quyết định 192/QĐ-TTg V/v phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025". 24/02/2017
773 01/2017/TT-BTTTT Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT V/v  Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. 16/02/2017
774 12/2017/TT-BTC Thông tư số 12/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ  vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo về môi trường. 10/02/2017
775 298/QĐ-UBND Quyết định số 298/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Định Hóa và thành phố Thái Nguyên. 10/02/2017
776 09/2017/NĐ-CP Nghị định số 09/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 09/02/2017
777 01/2017/TT-BTNMT Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT V/v quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. 09/02/2017
778 08/2017/TT-BTC Thông tư số 08/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. 24/01/2017
779 177/QĐ-UBND Quyết định số 177/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lương 20/01/2017
780 124/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản khu vực đá cát kết Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017. 16/01/2017
781 01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 06/01/2017
782 02/2017/TT-BTC Thông tư số 02/2017/TT-BTC V/v Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 06/01/2017
783 3718 /QĐ-UBND Quyết định số 3718 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Lương. 30/12/2016
784 50/2016/TT-BTNMT Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT  quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 30/12/2016
785 3716/QĐ-UBND Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai. 30/12/2016
786 52/2016/TT-BTNM Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1. 30/12/2016
787 2725/QĐ-UBND Quyết định số 2725/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Định Hó 30/12/2016
788 3720/QĐ-UBND Quyết định số 3720/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đồng Hỷ. 30/12/2016
789 3723/QĐ-UBND Quyết định số 3723/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sông Công. 30/12/2016
790 3724/QĐ-UBND Quyết định số 3724/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đại Từ. 30/12/2016
791 3717 /QĐ-UBND Quyết định số 3717 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Thái Nguyên. 30/12/2016
792 3721 /QĐ-UBND Quyết định số 3721 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Phổ Yên. 30/12/2016
793 48/2016/TT-BTNMT Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000. 28/12/2016
794 47/2016/TT-BTNMT Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. 28/12/2016
795 49/2016/TT-BTNMT Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT V/v Quy định về công tác giám sát,kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 28/12/2016
796 48/2016/TT-BTTTT Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. 26/12/2016
797 47/2016/TT-BTTTT Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 26/12/2016
798 333/2016/TT-BTC Thông tư 333/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 26/12/2016
799 44/2016/TT-BTNMT V/v Quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản. 26/12/2016
800 45/2016/TT-BTNMT quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 26/12/2016
801 43/2016/TT-BTNMT V/v  quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. 26/12/2016
802 42/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 26/12/2016
803 332/2016/TT-BTC Thông tư 332/2016/TT-BTC V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 26/12/2016
804 61/QĐ-UBND Quyết định số 61/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 25/12/2016
805 3674/QĐ-UBND Quyết định số 3674/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016. 25/12/2016
806 164/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 24/12/2016
807 164/2016/NĐ-CP Nghị định số 164/2016/NĐ-CP  V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 24/12/2016
808 41/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 21/12/2016
809 42/2016/TT-BTNMT Quy đình về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 21/12/2016
810 49/2016/QĐ-UBND V/v quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/12/2016
811 40/2016/TT-BTNMT Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 19/12/2016
812 73/HD-STNMT Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/12/2016
813 73/HD-STNMT Hướng dẫn số 73/HD-STNMT V/v lồng ghép công tác đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy CN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/12/2016
814 38/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 12/12/2016
815 159/2016/NĐ-CP Nghị định số 159/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 29/11/2016
816 158/2016/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 29/11/2016
817 35/2016/TT-BTNMT Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia. 28/11/2016
818 2704/QĐ-BTNMT Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017. 24/11/2016
819 155/2016/NĐ-CP Nghị định số 155/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 18/11/2016
820 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 16/11/2016
821 154/2016/NĐ-CP Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 16/11/2016
822 270/2016/TT-BTC V/v  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện. 14/11/2016
823 208/2016/TT-BTC Thông tư 208/2016/TT-BTC V/v  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. 10/11/2016
824 34/2016/TT-BTNMT Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên,cán bộ, công chức cơ quan nhà nước và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 10/11/2016
825 196/2016/TT-BTC Thông tư  số 196/2016/TT-BTC V/v  Quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 08/11/2016

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên