Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
676 1618/QĐ-TTg Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. 24/10/2017
677 46/2017/TT-BTNMT Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. 23/10/2017
678 46/2017/TT-BTNMT Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. 23/10/2017
679 40/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước 23/10/2017
680 43/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết. 23/10/2017
681 44/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím 23/10/2017
682 42/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn 23/10/2017
683 27/2017/TT-BTTTT Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 20/10/2017
684 32/2017/QĐ-UBND Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất, và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tình Thái Nguyên. 20/10/2017
685 3216/QĐ-UBND Quyết định số 3216/QĐ-UBND V/v Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp nhận chủ trương, chấp nhận địa điểm và chấm dứt hoạt động dự án đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách thực hiện ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/10/2017
686 32/2017/QĐ-UBND Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định trình tự,thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/10/2017
687 2555/QĐ-BTNMT Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 20/10/2017
688 38/2017/TT-BTNMT V/v quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 16/10/2017
689 39/2017/TT-BTNMT  V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000. 16/10/2017
690 34/2017/TT-BTNMT Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT  quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 04/10/2017
691 33/2017/TT-BTNMT Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai 29/09/2017
692 31/2017/TT-BTNMT Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 27/09/2017
693 2893/QĐ-UBND Quyết định số 2893/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/09/2017
694 581/QĐ-STNMT Quyết định số 581/QĐ-STNMT V/v ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 22/09/2017
695 20/2017/TT-BTTTT Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. 12/09/2017
696 19 /2017/TT-BTTTT Thông tư số 19 /2017/TT-BTTTT V/v Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. 12/09/2017
697 29/2017/TT-BTNMT Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT V/v quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 11/09/2017
698 18/2017/TT-BTTTT Thông tư số 18/2017/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng". 11/09/2017
699 3105/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát kết tại xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 10/09/2017
700 554/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Nho- sông Rong, xã Liên Minh và xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017. 03/09/2017
701 24/2017/TT-BTNMT Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 01/09/2017
702 1266/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án "Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội". 24/08/2017
703 1169/QĐ-TTg Quyết định số 1169/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 10/08/2017
704 20/2017/TT-BTNMT Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT V/v  ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường. 08/08/2017
705 16/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 25/07/2017
706 15/2017/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. 21/07/2017
707 14/2017/TT-BTNMT Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT  quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 20/07/2017
708 14/2017/TT-BTNMT Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT  quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 20/07/2017
709 84/2017/NĐ-CP Nghị định số 84/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. 18/07/2017
710 84/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 18/07/2017
711 2143/QĐ-UBND  Quyết định số 2143/QĐ-UBND  V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ. 17/07/2017
712 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 17/07/2017
713 54/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000. 12/07/2017
714 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 11/07/2017
715 1974/QĐ-UBND Quyết định số 1974/QĐ-UBND  V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai,  thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. 30/06/2017
716 1793/QĐ-UBND  Quyết định số 1793/QĐ-UBND  V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai,  thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. 27/06/2017
717 1717/QĐ-UBND Quyết định số 1717/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại sở Tài Nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc theo kiến trúc chính quyền điện tử. 23/06/2017
718 13/2017/TT-BTTTT Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT V/v Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. 23/06/2017
719 16/2017/TT-BTTTT Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 23/06/2017
720 1710/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 23/06/2017
721 62/2017/TT-BTC Thông tư 62/2017/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 19/06/2017
722 1660/QĐ-UBND  Quyết định số 1660/QĐ-UBND  V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. 19/06/2017
723 1583/QĐ-UBND Quyết định số 1583/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 15/06/2017
724 73/2017/NĐ-CP Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 14/06/2017
725 1564/QĐ-UBND  Quyết định số 1564/QĐ-UBND  V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương,huyện Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. 13/06/2017
726 59/2017/TT-BTC Thông tư số 59/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 13/06/2017
727 3460/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11/06/2017
728 37/2017/TT-BTNMT V/v  ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. 10/06/2017
729 36/2017/TT-BTNMT V/v  ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy. 10/06/2017
730 846/QĐ-TTg Quyết định số 846/QĐ-TTg V/v Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, nghành, địa phương năm 2017. 09/06/2017
731 25/2017/TT-BTNMT V/v quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 09/06/2017
732 10/2017/TT-BTNMT Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT V/v Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000. 06/06/2017
733 09/2017/TT-BTNMT Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 06/06/2017
734 08/2017/TT-BTNMT Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT V/v quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám. 06/06/2017
735 1432/QĐ-UBND Quyết định số 1432/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 06/06/2017
736 12/2017/QĐ-UBND Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/06/2017
737 11/2017/QĐ-UBND Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 05/06/2017
738 07/2017/TT-BTNMT Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/05/2017
739 1336/QĐ-UBND Quyết định số 1336/QĐ-UBND V/v phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sang thực hiện năm 2017 của huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên. 29/05/2017
740 712/QĐ-TTg Quyết định số 712/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020. 26/05/2017
741 06/2017/TT-BKHCN Thông tư 06/2017/TT-BKHCN V/v quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. 25/05/2017
742 06/2017/TT-BTNMT V/v  ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000. 24/05/2017
743 20/2017/TT-BGTVT Thông tư 20/2017/TT-BGTVT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. 21/05/2017
744 08/2017/TT-BXD Thông tư số 08/2017/TT-BXD  quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 16/05/2017
745 59/2017/NĐ-CP Nghị định số 59/2017/NĐ-CP V/v quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. 12/05/2017
746 632/QĐ-TTg Quyết định số 632/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. 10/05/2017
747 1131/QĐ-UBND Quyết định 1131/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sug kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên. 10/05/2017
748 53/2017/NĐ-CP Nghị định số 53/2017/NĐ-CP V/v Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. 08/05/2017
749 11/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 06/05/2017
750 13/2017/QĐ-TTg Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg. 28/04/2017

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên