Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2001 06/2004/NQ-CP Nghị Quyết 06/2004/NQ-CP: Nghị quyết của Chính phủ “Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản” 19/05/2004
2002 02/2004/CT-BTNMT Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất 06/02/2004
2003 99/QĐ-UB Quyết định số 99/QĐ-UB V/v thành lập ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp Ban chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 19/01/2004
2004 28/2003/CT-TTg Chỉ thị số 28/2003/CT-TTg ngày 19-12-2003 V/v tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia 19/12/2003
2005 162/2003/NĐ-CP Về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước 19/12/2003
2006 01/2003/TTLT-BCN-BTNMT hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghệ về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 29/11/2003
2007 13/2003/QH11 Luật số 13/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003 26/11/2003
2008 06/2003/QĐ- BTNMT ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 19/09/2003
2009 83 /2003/TTLT-BTC-BTN&MT Thông tư liên tịch số 83 /2003/TTLT-BTC-BTN&MT V/v Hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai. 27/08/2003
2010 06 /2003 /QH11 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA 17/06/2003
2011 58/2002/NĐ-CP Nghị định số 58/2002/NĐ-CP: Về việc ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 03/06/2002
2012 46/2002/TTLT-BTC-BCN hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản 21/05/2002
2013 12/2002/NĐ-CP Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ 22/01/2002
2014 25/2001/QH10 Luật số 25/2001/QH10: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 29/06/2001
2015 973/2001/TT-TCĐC Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành 20/06/2001
2016 34/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí 07/06/2001
2017 1927/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu và chế biến khoáng sản 17/05/2001
2018  76/2000/NĐ-CP  V/v quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi) 15/12/2000
2019 83/2000/QĐ-TTg Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tường Chính phủ về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam ( VN-2000) 12/07/2000
2020 27/2000/PL-UBTVQH10 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão của uỷ ban Thường vụ Quốc hội 09/07/2000
2021 17/1999/QH10 Luật số 17/1999/QH10: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền SDĐ 21/12/1999
2022 05/1998/TT-BTC Về việc hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản 01/09/1998
2023 96/1997/TT/BTC: Về việc hướng dẫn chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 31/12/1997
2024 1456/QĐ-ĐCKS về việc ban hành “ Quy chế đóng cửa mỏ khoáng sản rắn”. 09/04/1997
2025 299/TTg Chỉ thị Số: 299/TTg ngày 10/11/1980 về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước 10/11/1980
2026 14/2009/TT-BTC Thông tư số 14/2009/TT-BTC V/v hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 01/01/0001
2027 50/2013/TT-BTNMT Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 01/01/0001
2028 3133/QĐ-BCT V/v Bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp ((SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT và TALC) đến năm 2015 có xét năm 2025 01/01/0001
2029 755/2005/NQ-UBTVQH11 Nghị Quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11: Giải quyết một số trường hợp về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và cải tạo XHCN trước 1/7/1991
2030 3585/QĐ-UBND V/v phê duyệt Danh Mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2031 1819/QĐ-TTg Quyết định số 1819/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
2032 21/2016/TT-BTTTT Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2033 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước
2034 245/2006/QĐ-TTg Ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
2035 Quy trình QT_QHKH1 lập, điều chỉnh, trình duyệt, quy hoạch – KHSD đất
2036 1013/QĐ-BTNMT Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư
2037 09/2007/TT- BTNMT Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
2038 37/2016/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
2039 20/2012/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2040 17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên