Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1951 02/2006/QĐ-BTNMT Ban hành quy định về tài liệu và thủ tục công nhân chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn 27/01/2006
1952 17/2006/NĐ-CP Nghị định số 17/2006/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 27/01/2006
1953 01/2006/TT- BTNMT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản 23/01/2006
1954 01/2006/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 23/01/2006
1955 08/TB-BTNMT Thông báo số 08/TB-BTNMT của Bộ TN&MT về đề án Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia đến năm 2020 16/01/2006
1956 176/2006/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020 08/01/2006
1957 160/2005/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 25/12/2005
1958 16/2005/QĐ-BTNMT Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. 16/12/2005
1959 15/2005/QĐ-BTNMT Quyết định số: 15/2005/QĐ-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 bằng công nghệ ảnh số 13/12/2005
1960 116/2004/TT-BT Thông tư số 116/2004/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/12/2005
1961 56/2005/QH11 LUẬT NHÀ Ở Số: 56/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 29/11/2005
1962 1290/UBND-KTTH Công văn số 1290/UBND-KTTH V/v giải quyết một số đề nghị của UBND thành phố Thái Nguyên về thu tiền sử dụng đất năm 2003 28/11/2005
1963 1162/UBND-TNMT Công văn số 1162/UBND-TNMT V/v giải quyết những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Thái Nguyên 26/10/2005
1964 2219/QĐ-UBND Quyết định số 2219/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 3234/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành về Quy định tổng thể gía các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 13/10/2005
1965 995/UBND-TNMT Công văn số 995/UBND-TNMT V/v cấp và đổi giấy chứng nhận QSD đất ở những xã đã đo đạc bản đồ địa chính 30/09/2005
1966 2044/2005/QĐ-UBND Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND V/v ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo nghị định số 197/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ 30/09/2005
1967 1040/UBND-TNMT Công văn số 1040/UBND-TNMT V/v chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 29/09/2005
1968 1042/UBND-TNMT Công văn số 1042/UBND-TNMT V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 29/09/2005
1969 1833/2005/QĐ-UBND Quyết định 1833/2005/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về hạn mức đất ở khi giao đất và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/09/2005
1970 137/2005/NĐCP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 11/09/2005
1971 872/UBND-TNMT Công văn số 872/UBND-TNMT V/v chỉ đạo giải quyết hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã nhận trước ngày 31/12/2004 22/08/2005
1972 05/2005/TT - BTNMT hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước 22/07/2005
1973 04/2005/QĐ-BTNMT Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 V/v Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 30/06/2005
1974 16/2005/L-CTN V/v Công bố luật 27/06/2005
1975 02/2005/TT-BTNMT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước 24/06/2005
1976 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT- BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16/6/2005 về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 16/06/2005
1977 46/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005. 14/06/2005
1978 238/CV-UB Công văn số 238/CV-UB V/v giải quyết kiến nghị của công dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 16/05/2005
1979 27/2005/QĐ-BTC về chế độ thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 13/05/2005
1980 02/2005/NQLT-HND-BTNMT Nghị quyết liên tịch 02/2005/NQLT-HND-BTNMT: Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai 13/05/2005
1981 27/2005/QĐ- BTC V/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 13/05/2005
1982 437/CV-UB Công văn số 437/CV-UB V/v giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10/05/2005
1983 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính 18/04/2005
1984 20/2005/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 16/03/2005
1985 30/2005/NĐ-CP Nghị định số 30/2005/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ 11/03/2005
1986 01/2005 NQLT- HPN- BTNMT Nghị quyết liên tịch số 01/2005 NQLT- HPN- BTNMT: Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững 07/01/2005
1987 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và tổ chức phát triển quỹ đất 31/12/2004
1988 117/2004/TT-BTC Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 07/12/2004
1989 114/2004/TT-BTC Thông tư số 114/2004/TT-BTC, ngày 26/11/2004 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định khung giá đất 26/11/2004
1990 1237/CV-UB Công văn số 1237/CV-UB Về những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thi hành Luật đất đai 23/11/2004
1991 188/2004/NĐ-CP Nghị định số 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 16/11/2004
1992 41/NQ-TW Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước 15/11/2004
1993 29/2004/TT-BTNMT Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính 01/11/2004
1994 12/KH-UB KẾ HOẠCH Số: 12/KH-UB Triển khai Luật đất đai năm 2003, Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 và Chỉ thị số 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ 01/11/2004
1995 181/2004/NĐ-CP Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 29/10/2004
1996 19/2004/CT-UB Chỉ thị số 19/2004/CT-UB V/v kiểm kê đất đai và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005 29/10/2004
1997 182/2004/NĐ-CP Nghị định số 182/2004/NĐ-CP V/v xử phạt hành hính trong lĩnh vực đất đai 29/10/2004
1998 2730/QĐ-UB Quyết định số 2730/QĐ-UB Về việc thực hiện thu phí đo đạc bản đồ địa chính ở địa phương 18/10/2004
1999 16/2004/CT-UB Chỉ thị số 16/2004/CT-UB Về việc triển khai thực hiện Luật Đất đai 2003 13/08/2004
2000 150/2004/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 29/07/2004

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên