Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1851 30/TB-VPCP Về Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về giải pháp khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân 15/02/2008
1852 927/VPCP-CN V/v khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản 14/02/2008
1853 127/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí 28/01/2008
1854 26/2008/CT-TTg VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN 09/01/2008
1855 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước 27/12/2007
1856 11/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng 25/12/2007
1857 2967/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 2967/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007. 21/12/2007
1858 2973/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 2973/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007 (theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên - Môi trường) 21/12/2007
1859 2968/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2968/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện cho nhiều người, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007. 21/12/2007
1860 2964/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2964/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007.Đã hết hiệu lực thi hành 21/12/2007
1861 2971/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2971/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Thành lập bản đồ bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, tại tỉnh thái Nguyên năm 2007.Đã hết hiệu lực thi hành 21/12/2007
1862 23/2007/QĐ-BTNMT Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT V/v Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 17/12/2007
1863 22/2007/QĐ-BTNM Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 17/12/2007
1864 43/2007/QĐ-BYT Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT V/v Ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. 30/11/2007
1865 19/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 26/11/2007
1866 171/2007-QĐ-TTg Quyết định số 171/2007-QĐ-TTg V/v thành lập Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu 14/11/2007
1867 2550/2007/QĐ-UBND Quyết định số: 2550/2007/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Điều 21 của quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên  14/11/2007
1868 117/2007/NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 07/11/2007
1869 2210/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2210/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định cấp phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 12/10/2007
1870 17 /2007/QĐ-BTNMT Quyết định 17 /2007/QĐ-BTNMT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2007 hết hiệu lực thi hành. 12/10/2007
1871 2186/2007/QĐ-UBND Quyết định số 2186/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/10/2007
1872 77/2007/ND-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 150/2004/ND-CP về xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản  05/10/2007
1873 15/KH-UBND Kế hoạch số 15/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số: 1597/2007/QĐ-UBND 19/09/2007
1874 1345/QĐ-BTNMT Quyết định 1345/QĐ-BTNMT về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai 10/09/2007
1875 48/2007/NQ-CP Nghị quyết 48/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. 30/08/2007
1876 11/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng 02/08/2007
1877 12/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật  thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp 02/08/2007
1878 08/2007/TT-BTNMT Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT V/v Hưng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 02/08/2007
1879 04/2007/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 01/08/2007
1880 92/2007/TT-BTC Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước 31/07/2007
1881 123/2007/NĐ-CP Nghị định 123/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 27/07/2007
1882 118/2007/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển 25/07/2007
1883 116/2007/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 23/07/2007
1884 83/TT-BTC Thông tư 83/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/ 01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước 16/07/2007
1885 07/2007/TT-BTNM Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn phân loại và Quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý 03/07/2007
1886 33/2007/QĐ-BCN  Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 27/06/2007
1887 03/2007/TT-BCN V/v Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
1888 05/2007/TT-BTNTM Thông tư số 05/2007/TT-BTNTM Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em 30/05/2007
1889 814/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản 24/05/2007
1890 81/2007/NĐ-CP Nghị định số 81/2007/NĐ-CP Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. 23/05/2007
1891 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN về Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở 21/05/2007
1892 231-CV/TU Công văn số 231-CV/TU V/v thực hiện phương án điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định 15/05/2007
1893 39/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương trong bảo vệ tài nguyên quặng chì, kẽm chưa khai thác 23/04/2007
1894 37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản 14/04/2007
1895 14 /2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 09/04/2007
1896 13/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 09/04/2007
1897 59/2007/ND–CP Nghị định số 59/2007/ND–CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. 09/04/2007
1898 09/2007/CT-TTg Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg: Về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư 06/04/2007
1899 06/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia 27/02/2007
1900 272/QĐ-TTg Quyết định số 272/QĐ-TTg : Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 27/02/2007

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên