Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1751 05/CĐ-BTNMT V/v Ứng phó với bão số 6 08/04/2009
1752 35/2009/NĐ-CP Nghị định số: 35/2009/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường 07/04/2009
1753 1886/VPCP-KGVX Công văn Số: 1886/VPCP-KGVX V/v tổ chức Lễ phát động " Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2009 25/03/2009
1754 03/2009/TT-BTNMT Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT: Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 23/03/2009
1755 02/2009/TT-BTNMT V/v Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 19/03/2009
1756 100/2009/NĐ-CP Quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng 11/03/2009
1757 133/2009/QĐ-TTG Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển 11/03/2009
1758 25/2009/NĐ-CP Nghị định số: 25/2009/NĐ-CP Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 06/03/2009
1759 439/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên các đảo có đông dân cư 04/03/2009
1760 01/2009/TT-BXD Văn bản số 01/2009/TT-BXD: Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận về quyền sử hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở. 25/02/2009
1761 216/QĐ-BTNMT Ủy quyền Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất 24/02/2009
1762 131/2009/QĐ-TTG Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn 11/02/2009
1763 14/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 22/01/2009
1764 07/2009/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 22/01/2009
1765 05/2009/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên 19/01/2009
1766 01/2009/TT - BTNMT Thông tư số 01/2009/TT - BTNMT V/v Quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia. 14/01/2009
1767 04/2009/NĐ-CP Nghị Định Số: 04/2009/NĐ-CP Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 14/01/2009
1768 QT-QLTNN-01 Cấp giấy phép khai thác nước ngầm, khai thác, sử dụng nước bề mặt. 11/01/2009
1769 QT-QLKS-02 V/v Cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 11/01/2009
1770 QT-QLTNN-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. 11/01/2009
1771 16/2008/QĐ-BTNMT Thông tư số 16/2008/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/12/2008
1772 1940/CT-TTg Chỉ Thị Số: 1940/CT-TTg Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo 31/12/2008
1773 15 /2008/QĐ-BTNMT QUY ĐỊNH BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 31/12/2008
1774 13/2008/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy định về đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra tài nguyên khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 24/12/2008
1775 10/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT V/v Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 18/12/2008
1776 11 /2008/QĐ-BTNMT QUYẾT ĐỊNH Số: 11 /2008/QĐ-BTNMT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao” 18/12/2008
1777 11/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành “Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ cao” 18/12/2008
1778 47 /2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 17/12/2008
1779 121/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Số: 121/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn 12/12/2008
1780 110/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Số: 110/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ 21/11/2008
1781 112/2008/QĐ-BNN Quyết định 112/2008/QĐ-BNN V/v ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng 19/11/2008
1782 41 /2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 17/11/2008
1783 08/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 10/11/2008
1784 45/2008/QĐ-BNN V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 03/11/2008
1785  7097/VPCP-KTN V/v lồng ghép giấy phép hoạt động khoáng sản 22/10/2008
1786 2108 /BXD-QLN Công văn Số: 2108 /BXD-QLN V/v: giải quyết hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thu hồi đất 20/10/2008
1787 55/2008/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/10/2008
1788 1440/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Số: 1440/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 06/10/2008
1789 6612/VPCP-KTN Công văn Số: 6612/VPCP-KTN V/v báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2007 06/10/2008
1790 134/2008/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Số: 134/2008/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 02/10/2008
1791 52/2008/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Số: 52/2008/QĐ-UBND Bổ sung Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/09/2008
1792 50/2008/QĐ-UBND Quyết Định Số: 50/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/09/2008
1793 QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 12/09/2008
1794 3441/BTNMT-TCMT Công văn Số: 3441/BTNMT-TCMT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 09/09/2008
1795 61/2008/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 05/09/2008
1796 02/2008/QĐ-UBND V/v quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước vào nguồn nước và hành nghề khoan nước 01/09/2008
1797 03/2008/QĐ-UBND V/v quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; báo cáo đánh giá trữ lượng nước dưới đất và điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 01/09/2008
1798 29/2008/QĐ-BCT V/v BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NGUỒN THAN TRÔI NỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 22/08/2008
1799 1134/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG KHU ATK ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 21/08/2008
1800 1664/BXD-VLXD V/v: Quy hoạch thăm dò khoáng sản felspat tại thôn 3 và 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 19/08/2008

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên