Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1551 48 /2011/TT-BTNMT Thông tư số 48 /2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp 28/12/2011
1552 47/2011/TT-BTNM Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 28/12/2011
1553 1740/QD-TCMT Quyết định số 1740/QD-TCMT V/v ban hành quy định quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường quốc gia 22/12/2011
1554 32/2011/NQ-UBND Nghị quyết 32/2011/NQ-UBND V/v Thông qua “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015” 12/12/2011
1555 3061/QĐ-UBND Quyết định số 3061/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Theo mức lương tối thiểu 830.000đồng/tháng) 05/12/2011
1556 40/2011/TT-BTNMT Thông tư số 40/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý 22/11/2011
1557 37/2011/TT-BTNMT Thông tư 37/2011/TT-BTNMT  Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000, 1:100.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh 15/11/2011
1558 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC: Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 15/11/2011
1559 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 15/11/2011
1560 61/2011/QĐ-TTg Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg V/v miễn tiền sử dụng đất, tiền thuế đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được nhà nước giao đất, cho thuê đất. 08/11/2011
1561 67/HD-STNMT Hướng dẫn số 67/HD-STNMT V/v thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính. 31/10/2011
1562 2694/QĐ-UBND Quyết định số 2694/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/10/2011
1563 129/2011/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý sử dụng cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 15/09/2011
1564 36/2011/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường. 15/09/2011
1565 74/2011/NĐ-CP Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 25/08/2011
1566 1474/CT-TTg Chỉ thị số 1474/CT-TTg V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 24/08/2011
1567 67/2011/NĐ-CP Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường 08/08/2011
1568 32/2011/TT-BTNMT Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT Về quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa 01/08/2011
1569 28/2011/TT-BTNMT Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 01/08/2011
1570 33/2011/TT-BTNMT Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất 01/08/2011
1571 27/2011/TT-BTNMT Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT Quy định về kiểm nghiệm và hiểu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển 20/07/2011
1572 1600/QĐ-BNN-KHCN Quyết định số 1600/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 Quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 18/07/2011
1573 26/2011/TT-BTNMT Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 18/07/2011
1574 21/2011/TT-BTNMT Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000;1:2000; 1:5000 và1:10000 ban hành kèm theo quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/07/2011
1575 23/2011/TT-BTNMT Thông tư số 23/2011/TT-BTNMT V/v Quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ 06/07/2011
1576 38/2011/QĐ-TTg Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 58/2008/QĐ-TTG ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích 05/07/2011
1577 53/2011/NĐ-C Nghị định số 53/2011/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 01/07/2011
1578 878/2011/QĐ-TCMT Quyết định số 878/2011/QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) 01/07/2011
1579 17/2011/TT-BTNMT Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) 08/06/2011
1580 17/2011/TT-BTNMT Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) 08/06/2011
1581 178/QĐ-STNMT V/v thành lập Tổ công tác phòng chống lụt bão của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên 05/06/2011
1582 1201/QĐ-TNMT Quyết định số 1201/QĐ-TNMT V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 13/05/2011
1583 19/2011/QĐ-UBND Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/04/2011
1584 29/2011/NĐ-CP Nghị định số 29/2011/NĐ-CP V/v Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 18/04/2011
1585 14/2011/TT-BTNMT Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 8/12/2010 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ . 15/04/2011
1586 13/2011/TT-BTNMT Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 15/04/2011
1587 13/2011/TT-BTNMT Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 15/04/2011
1588 12/2011/TT-BTNMT Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Quản lý chất thải nguy hại 14/04/2011
1589 09/2011/TT-BTNMT Thông tư số 09/2011/TT-BTNMT V/v Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 31/03/2011
1590 906/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số: 906/BTNMT-TCQLĐĐ V/v hướng dẫn hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt 23/03/2011
1591 12 /2011/QĐ-UBND Quyết định số 12 /2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;Đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 15/03/2011
1592 17/2011/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ 14/03/2011
1593 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn số: 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 21/02/2011
1594 358/QĐ-UBND Quyết định số 358/QĐ-UBND V/v Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên 16/02/2011
1595 03/2011/TT-BCT V/v ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò 15/02/2011
1596 03/2011/TT-BTNMT V/v Quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản 29/01/2011
1597 05/NQ-CP Nghị quyết số 05/NQ-CP V/v giải thể các thị trấn nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các thị trấn 13/01/2011
1598 77/QĐ-UBND Quyết định số 77/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11/01/2011
1599 29/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa 08/01/2011
1600 30/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất 08/01/2011

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên