Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1451 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ V/v báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội  24/05/2013
1452 933/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Thái Nguyên 20/05/2013
1453 755/QĐ-TTg Quyết định số 755/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 20/05/2013
1454 3238/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh, và magzenit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 20/05/2013
1455 3186/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phần vung thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafet, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 16/05/2013
1456 08/2013/TT-BTNMT Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT V/v qui định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen. 16/05/2013
1457 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 15/05/2013
1458 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 15/05/2013
1459 889/QĐ-UBND Quyết định số 889/QĐ-UBND V/v giao đất cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên, để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình 15/05/2013
1460 1428/CĐ-TTg V/v chủ động đối phó với mưa lũ 09/05/2013
1461 1651/QĐ-BTNMT  V/v phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 09/05/2013
1462 01/QĐ-HĐQL Quyết định số 01/QĐ-HĐQL V/v áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi năm 2013 07/05/2013
1463 06/2013/TT-BTNMT Thông tư 06/2013/TT-BTNMT Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 07/05/2013
1464 814 /UBND-NC Công văn số 814 /UBND-NC V/v tập trung các giải pháp để cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013 07/05/2013
1465 852/QĐ-UBND Quyết định số 852/QĐ-UBND V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai quy định 06/05/2013
1466 12/2013/TT-BTNMT  V/v Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản 06/05/2013
1467 1638/BTNMT-TCQLĐĐ Công Văn số 1638/BTNMT-TCQLĐĐ V/v Báo cáo định kỳ hàng năm kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 17/2011/QH13 của Quốc hội 06/05/2013
1468 790/QĐ-UBND Quyết định số 790/QĐ-UBND V/v việc phê duyệt Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2013 tỉnh Thái Nguyên 26/04/2013
1469 05 /2013/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ 26/04/2013
1470 10/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND V/v điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 26/04/2013
1471 44/2013/TT-BTC V/v sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu 25/04/2013
1472 39/2013/NĐ-CP Nghị định số 39/2013/NĐ-CP V/v tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 24/04/2013
1473 577/QĐ-TTg Quyết định 577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 11/04/2013
1474 582/QĐ-TTg Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 11/04/2013
1475 1364/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 1364/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v báo cáo kết quả thực hiện đo đạc, cấp GCN và XDCSDL đến hết năm 2012 và nhu cầu khối lượng, kinh phí cần thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn sau 2015 10/04/2013
1476 54/2013/TT-BTC V/v quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung 05/04/2013
1477 05/CT-TTg Chỉ thị số 05/CT-TTg  V/v tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận QSD đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 04/04/2013
1478 27/2013/NĐ-CP Nghị định số 27/2013/NĐ-CP Quy định mới về hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 29/03/2013
1479 25/2013/NĐ-CP Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 29/03/2013
1480 18/2013/QĐ-TTg Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg V/v cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 29/03/2013
1481 27/NQ-CP Nghị quyết số 27/NQ-CP V/v quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5  năm (2011-2015) của tỉnh Thái Nguyên 23/03/2013
1482 410/QĐ-TTg Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước 18/03/2013
1483 35/NQ-CP Nghị quyết số 35/NQ-CP Về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo về môi trường 18/03/2013
1484 30/2013/TT-BTC Thông tư số 30/2013/TT-BTC V/v  hướng dẫn Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hoá theo Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ 13/03/2013
1485 1546/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 09/03/2013
1486 02/2013/TT-BTNMT Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT V/v quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. 01/03/2013
1487 02/2013/TT-BTNMT Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT V/v quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. 01/03/2013
1488 02/2013/TT-BTNMT  quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 28/02/2013
1489 01/2013/TT-BTNMT Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất 28/01/2013
1490 221 /BTNMT-TCMT Công văn số 221 /BTNMT-TCMT V/v không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 22/01/2013
1491 04/2013/QĐ-TTG Quyết định số 04/2013/QĐ-TTG V/v Quy định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 14/01/2013
1492 13/QĐ-UBND Quyết định số 13/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/01/2013
1493 23/2012/TT-BTNMT V/v Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” 28/12/2012
1494 26/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn 28/12/2012
1495 46/2011/TT-BTNMT Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường làng nghề 26/12/2012
1496 20/2012/TT-BTNMT Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 19/12/2012
1497 1896/QĐ-TTg Quyết định số 1896/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 17/12/2012
1498 1892/QĐ-TTg Quyết định số 1892/QĐ-TTg V/v Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020. 14/12/2012
1499 2613/UBND-KTN Công văn số 2613/UBND-KTN V/v tăng cường công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động của môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/12/2012
1500 16/2012/TT-BTNMT V/v Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản 29/11/2012

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên