Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1251 1939/QĐ-BTC Quyết định số 1939/QĐ-BTC V/v đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/201/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 14/08/2014
1252 1676/QĐ-BTNMT Quyết định số 1676/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống báo cáo thông tin dự án CNTT và báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/08/2014
1253 1694 /QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án “Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Thái Nguyên” 07/08/2014
1254 80/2014/NĐ-CP Nghị định số 80/2014/NĐ-CP V/v  thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
1255 1647/QĐ-UBND Quyết định số 1647/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh bộ đơn giá “Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 31/07/2014
1256 08/2014/TT-BTTTT Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định" 30/07/2014
1257 42/2014/TT-BTNMT Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 29/07/2014
1258 43/2014/TT-BTNMT Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí mỏ hóa lỏng 29/07/2014
1259 38/2014/QĐ-TTg Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg V/v Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet 10/07/2014
1260 45/2014/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10/07/2014
1261 1365/QĐ-BTNMT Quyết đinh số 1365/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới 10/07/2014
1262 1512 QĐ/UBND Quyết định số 1512 QĐ/UBND V/v phê duyệt bộ đơn giá " Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" 09/07/2014
1263 39/2014/TT-BTNMT Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR 03/07/2014
1264 45/2013/QH13  Luật đất đai số: 45/2013/QH13 và dự thảo luật thi hành 01/07/2014
1265 34/2014/TT-BTNMT Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 30/06/2014
1266 36/2014/TT-BTNMT Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất 30/06/2014
1267 37/2014/TT-BTNMT Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 30/06/2014
1268 35/2014/TT-BTNMT Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT V/v Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 30/06/2014
1269 1324/QĐ-UBND  Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 27/06/2014
1270 21/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 26/06/2014
1271 18/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành điều chỉnh, bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/06/2014
1272 19/2014/QĐ-UBND Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND V/v  quy định về định mức kinh phí để cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/06/2014
1273 588 /QĐ-TCMT Quyết định số  588 /QĐ-TCMT V/v Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường 18/06/2014
1274 77/2014/TT-BTC Thông tư số 77/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 16/06/2014
1275 76/2014/TT-BTC Thông tư số 76/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 16/06/2014
1276 59/2014/NĐ-CP Nghị định số 59/2014/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến lhích xã hội hóa đối với các trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 16/06/2014
1277 16/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật 05/06/2014
1278 30/2014/TT-BTNMT Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT V/v  Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 02/06/2014
1279 28/2014/TT-BTNMT Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 02/06/2014
1280 28/2014/TT-BTNMT Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 02/06/2014
1281 29/2014/TT-BTNMT Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 02/06/2014
1282 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước 30/05/2014
1283 26/2014/TT-BTNMT Thông tư 26/2014/TT-BTNMT V/v Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 28/05/2014
1284 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2). 20/05/2014
1285 979/QĐ-UBND Quyết định số 979/QĐ-UBND V/v Quy định bổ sung tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên( Đợt 2). 20/05/2014
1286 23/2014/TT-BTNMT Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/05/2014
1287 25/2014/TT-BTNMT Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014
1288 24/2014/TT-BTNMT Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính 19/05/2014
1289 46/2014/NĐ-CP Nghị định số 46/2014/NĐ-CP V/v Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 15/05/2014
1290 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ V/v  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 15/05/2014
1291 47/2014/NĐ-CP Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 15/05/2014
1292 44/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất 15/05/2014
1293 45/2014/NĐ-CP Nghị định số 45/2014/NĐ-CP V/v Quy định về thu tiền sử dụng đất. 15/05/2014
1294 06/2014/TT-BTTTT Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 08/05/2014
1295 22/2014/TT-BTNMT Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 05/05/2014
1296 31/2014/QĐ-TTg Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam 05/05/2014
1297 35/2014/NĐ-CP Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 29/04/2014
1298 784/QĐ-UBND Quyết định số 784/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Định Hóa . 25/04/2014
1299 783/QĐ-UBND Quyết định số 783/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Lương . 25/04/2014
1300 21/2014/TT-BTNMT Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 24/04/2014

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên