Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1101 10/2015/TT-BTTTT Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT V/v Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400). 24/04/2015
1102 19/2015/TT-BTNMT Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động của dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. 23/04/2015
1103 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ TNMT về Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính 18/04/2015
1104 884/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên năm 2015 17/04/2015
1105 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tại sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc. 13/04/2015
1106 35/2015/NĐ-CP Nghị định số 35/2015/NĐ-CP V/v quản lý, sử dụng đất trồng lúa 13/04/2015
1107 1737/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực: cát sỏi Suối Đền và cát sỏi suối Kèn. 11/04/2015
1108 07/2015/QĐ-UBND Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND quy định về định mức kinh phí để cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10/04/2015
1109 777/QĐ-UBND Quyết định số 777/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. 06/04/2015
1110 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP  Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 04/04/2015
1111 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông thư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 04/04/2015
1112 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 04/04/2015
1113 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 04/04/2015
1114 04/2015/TT-BXD Thông tư số 04/2015/TT-BXD V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 03/04/2015
1115 1129/BTNMT-TCMT Công văn số 1129/BTNMT-TCMT về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 03/04/2015
1116 11/2015/QĐ-TTg Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg V/v Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo 03/04/2015
1117 12/2015/TT-BTNMT Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/03/2015
1118 13/2015/TT-BTNMT Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT V/v  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/03/2015
1119 11/2015/TT-BTNMT Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/03/2015
1120 03/CT-TTg V/v tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. 30/03/2015
1121 392/QĐ-TTg Quyết định số 392/QĐ-TTg V/v  Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 27/03/2015
1122 41/2015/TT-BTC Thông tư số 41/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 27/03/2015
1123 411/STNMT-KS V/v Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 27/03/2015
1124 33/2015/NĐ-CP Nghị định số 33/2015/NĐ-CP V/v Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015
1125 10/2015/TT-BTNMT Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng. 25/03/2015
1126 08/2015/TT-BTTTT Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao 25/03/2015
1127 01/VBHN-BTNMT Quyết định số 01/VBHN-BTNMT Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 25/03/2015
1128 07/2015/TT-BTTTT Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về kết nối viễn thông 24/03/2015
1129 09/2015/TT-BNMT Thông tư số 09/2015/TT-BNMT V/v ban hành Định mức, kinh tế - kỹ thuật, lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 23/03/2015
1130 06/2015/TT-BTTTT Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/03/2015
1131 05/2015/QĐ-UBND Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/03/2015
1132 12/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu 16/03/2015
1133 02/2015/TT-TTCP Thông tư số 02/2015/TT-TTCP V/v Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước 16/03/2015
1134 1312/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 09/03/2015
1135 08/2015/TT-BTNMT  Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất 26/02/2015
1136 07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông lâm nghiệp. 26/02/2015
1137 07/2015/TT-BTNMT Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT quy định về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông lâm nghiệp. 26/02/2015
1138  06/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại 25/02/2015
1139 18/2015/NĐ-CP Nghị định số 18/2015/NĐ-CP V/v Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 14/02/2015
1140 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 14/02/2015
1141 01/2015/TT-BTTTT Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT V/v Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 13/02/2015
1142  04/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm 13/02/2015
1143 03/2015/TT-BTNMT Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc 13/02/2015
1144 161/STNMT-KS V/v Thông báo xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò điểm mỏ barit Hồng Lê, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 07/02/2015
1145 02/2015/TT-BTNMT Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 27/01/2015
1146 02/2015/TT-BTNMT Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 27/01/2015
1147 99/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn số 99/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng thông tư số 50/2013/TT-BTNMT. 23/01/2015
1148 119/QĐ-BTNMT V/v thành lập Tổ công tác xây dựng đóng góp quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam 22/01/2015
1149 02/2015/QĐ-UBND Quyết định số  02/2015/QĐ-UBND V/v  ban hành Quy định thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/01/2015
1150 44/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn 10/01/2015

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên