Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1051 23/2015/QĐ-TTg Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg V/v Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao 26/06/2015
1052 23/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT V/v Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 22/06/2015
1053 846/STNMT-KS  V/v Thông báo thời gian bán và nhận hồ sơ tham gia đấu  giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 19/06/2015
1054 1437/QĐ-UBND Quyết định số 1437/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 18/06/2015
1055 1519/UBND-NC Công văn số 1519/UBND-NC V/v rà soát các dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015. 16/06/2015
1056 14/2015/TT-BTTTT Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz". 15/06/2015
1057 13/2015/QĐ-UBND Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND V/v ban hành quy định trình tự thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 15/06/2015
1058 1346/QĐ-UBND Quyết định số 1346/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Thái Nguyên”. 08/06/2015
1059 21/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT V/v Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 08/06/2015
1060 43/2015/NĐ-CP V/v Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 05/06/2015
1061 45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ 05/06/2015
1062 1315/QĐ-UBND Quyết định số 1315/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án và giá đất ở để giao đất tái định cư xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên. 04/06/2015
1063 1313/QĐ-UBND Quyết định số 1313/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 04/06/2015
1064 758/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn số 758/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v hướng dẫn lập TKKTDT đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp GCN đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 02/06/2015
1065 10/CT-TTg Chỉ thị số 10/CT-TTg V/v tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. 29/05/2015
1066 12/2015/TT-BTTTT Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện". 29/05/2015
1067 27/2015/TT-BTNMT Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT V/v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 29/05/2015
1068 738/STNMT-KS V/v Thông báo về việc thay đổi thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu  giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 29/05/2015
1069 22/2015/TT-BTNMT  Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển. 28/05/2015
1070 26/2015/TT-BTNMT Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 28/05/2015
1071 82/2015/TT-BTC Thông tư số 82/2015/TT-BTC V/v Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 28/05/2015
1072 211/CNTT-CSHT Công văn số 211/CNTT-CSHT V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn dữ liệu từ mã độc máy tính. 25/05/2015
1073 10/2015/QĐ-UBND Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 22/05/2015
1074 16/2015/QĐ-TTg Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg  Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ. 22/05/2015
1075 21/2015/TT-BTNMT Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ. 22/05/2015
1076 1225/QĐ-BTNMT V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/05/2015
1077 03/2015/TT-TTCP Thông tư số 03/2015/TT-TTCP V/v Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra". 20/05/2015
1078 1929/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 19/05/2015
1079 1211/UBND-NC Công văn số 1211/UBND-NC V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015. 19/05/2015
1080 1104/QĐ-UBND Quyết định số 1104/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 18/05/2015
1081 1102/QĐ-UBND Quyết định số 1102/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 18/05/2015
1082 671/STNMT-KS V/v Thông báo mời tham gia đấu  giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 18/05/2015
1083 74/2015/TT-BTC Thông tư số 74/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 15/05/2015
1084 47/2015/NĐ-CP Nghị định số 47/2015/NĐ-CP V/v Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14/05/2015
1085 1086/QĐ-UBND V/v phê duyệt khu vực cát sỏi làm VLXD thông thường thuộc địa bàn các xã Tân Cương, xã Thịnh Đức- thành phố Thái Nguyên; xã Bình Sơn, xã Bá Xuyên - thị xã Sông Công vào Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. 14/05/2015
1086 47/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng  11/05/2015
1087 1508/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10/05/2015
1088 1035/QĐ-UBND Quyết định số 1035/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh giá đất đã phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh. 08/05/2015
1089 1031/QĐ-UBN Quyết định số 1031/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Phú Lương. 08/05/2015
1090 629/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Công văn số 629/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ V/v sử dụng bản đồ để điều tra kiểm kê ở cấp xã. 07/05/2015
1091 1013/QĐ-UBND Quyết định số 1013/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Yên Bình II (giai đoạn 1) và giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu tái định cư trên địa bàn huyện Phổ Yên. 06/05/2015
1092 45/2015/NĐ-CP Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2015
1093 11/2015/TT-BTTTT Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp. 05/05/2015
1094 05/QĐ-UBND V/v công bố 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/05/2015
1095 20/2015/TT-BTNMT Thông tư 20/2015/TT-BTNMT V/v  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất 27/04/2015
1096 60/2015/TT-BTC Thông tư số 60/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi,bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. 27/04/2015
1097 20/2015/TT-BTNMT Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất. 27/04/2015
1098 943/QĐ-UBND Quyết định số 943/QĐ-UBND V/v  phê duyệt giá đất để tính bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án và giá đất ở để giao đất tái định cư tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Phổ Yên. 25/04/2015
1099 09/2015/TT-BTTTT Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. 24/04/2015
1100 38/2015/NĐ-CP Nghị định số 38/2015/NĐ-CP V/v quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên