Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
951 59/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. 14/12/2015
952 1719/STNMT-KS V/v thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: đá vôi, đá cát bột kết, cát sỏi và sét gạch ngói. 11/12/2015
953 3490/QĐ-UBND Quyết định số 3490/QĐ-UBND V/v thu hồi đất, giao cho UBND huyện Phú Lương quản lý theo quy hoạch. 10/12/2015
954 63/2015/QĐ-TTg Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg V/v chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 10/12/2015
955 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường. 08/12/2015
956 58/2015/TT-BTNMT Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT V/v Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 08/12/2015
957 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ. 08/12/2015
958 3402/QĐ-UBND Quyết định số 3402/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đồng Hỷ. 07/12/2015
959 69/2015/NQ-HDND V/v thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025. 05/12/2015
960 48/2015/TT-BYT Thông tư số 48/2015/TT-BYT V/v Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 01/12/2015
961 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT V/v hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015
962 86/2015/QH13 Luật 86/2015/QH13 về an toàn thông tin mạng. 19/11/2015
963 3151/QĐ-UBND Quyết định số 3151/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. 16/11/2015
964 48/2015/TT-BTNMT Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. 12/11/2015
965 49/2015/TT-BTNMT Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. 12/11/2015
966 1660/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ Công văn số 1660/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ V/v báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. 09/11/2015
967 164/2015/TT-BTC Thông tư số 164/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vớỉ nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT- BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 05/11/2015
968 33/2015/TT-BTTTT Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT V/v Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz. 05/11/2015
969 166/2015/TT-BTC Thông tư số 166/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. 05/11/2015
970 631/STNMT-KS V/v Thông báo tổ chức cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản. 05/11/2015
971 632/STNMT-KS V/v mời tham gia  đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 05/11/2015
972 2814/QĐ-BTNMT Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 02/11/2015
973 46/2015/TT-BTNMT Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ. 30/10/2015
974 31/2015/TT-BTTTT Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. 29/10/2015
975 1659/STNMT-KS V/v thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá cát, bột kết Yên Ngựa, cát sỏi Gò Lai và cát sỏi Bồng Lai. 22/10/2015
976 105/2015/NĐ-CP Nghị định số 105/2015/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. 20/10/2015
977 45/2015/TT-BTNMT Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT V/v  Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 20/10/2015
978 30/2015/TT-BTTTT Thông tư số 30/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây". 20/10/2015
979 29/2015/TT-BTTTT Thông tư số 29/2015/TT-BTTTT V/v  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz. 20/10/2015
980 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 99/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở. 20/10/2015
981 2773/QĐ-UBND Quyết định 2773/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ và huyện Phú Lương. 19/10/2015
982 2782/QĐ-UBND Quyết định số 2782/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp xã với cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 19/10/2015
983 4389/BTNMT-TCQLĐĐ  Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016. 16/10/2015
984 2291/TCMT-QLCT&CTMT Công văn số 2291/TCMT-QLCT&CTMT V/v quản lý các mã CTNH thay đổi bổ sung hoặc chia tách theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. 15/10/2015
985 31/2013/TT-BYT Thông tư số 31/2013/TT-BYT V/v Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện 15/10/2015
986 2741/QĐ-UBND Quyết định số 2741/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Thái Nguyên. 14/10/2015
987 2721/QĐ-UBND  V/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2016. 14/10/2015
988 2365/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 09/10/2015
989 2677/QĐ-UBND Quyết định số 2677/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên. 08/10/2015
990 29/2015/QĐ-UBND Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, máy tính liên quan đến lĩnh vực Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/10/2015
991 555/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên năm 2015 03/10/2015
992 4112/BTNMT-CNTT Công văn số 4112/BTNMT-CNTT V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. 01/10/2015
993 43/2015/TT-BTNMT Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. 29/09/2015
994 2593/QĐ-UBND Quyết định số 2593/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 29/09/2015
995 42/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước. 29/09/2015
996 26/2015/TT-BTTTT Thông tư số 26/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh khô 28/09/2015
997 27/2015/TT-BTTTT Thông tư số 27/2015/TT-BTTTT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng. 28/09/2015
998 2586/QĐ-UBND Quyết định số 2586/QĐ-UBND V/v  phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất một số thửa đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 28/09/2015
999 1457/STNMT-KS V/v thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 25/09/2015
1000 149/2015/TT-BTC V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 23/09/2015

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên