Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
901 25/2016/NĐ-CP Nghị định số 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 06/04/2016
902 17/QĐ-HĐQGTNN V/v điều chỉnh ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước. 02/04/2016
903 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
904 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
905 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
906 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
907 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
908 634/QĐ-BTNMT Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước  của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2016
909 579/QĐ-BTNMT Quyết định số 579/QĐ-BTNMT V/v chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 22/03/2016
910 03/2016/TT-BTNMT Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 10/03/2016
911 02/2016/TT-BTNMT Thông tư số 02/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000. 29/02/2016
912 399//QĐ-BTNMT Quyết định số 399//QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường. 26/02/2016
913 12/2016/NĐ-CP Nghị định số 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 19/02/2016
914 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 19/02/2016
915 18/2016/TT-BTC Thông tư số 18/2016/TT-BTC V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 21/01/2016
916 110/QĐ-UBND Quyết định số 110/QĐ-UBND V/v ủy quyền thu hồi đất. 15/01/2016
917 03/2016/QĐ-UBND Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND V/v·đính chính Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 13/01/2016
918 01/2016/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 13/01/2016
919 90/QĐ-TTg Quyết định số 90/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 12/01/2016
920 60/2016/NĐ-CP V/v quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 07/01/2016
921 01/2016/QĐ-UBND Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND  ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 05/01/2016
922 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT V/v Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế. 31/12/2015
923 76/2015/TT-BTNMT Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu. 31/12/2015
924 79/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh. 31/12/2015
925 77/2015/TT-BTNMT Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản. 31/12/2015
926 3769/QĐ-UBND Quyết định số 3769/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đồng Hỷ. 30/12/2015
927 3770/QĐ-UBND Quyết định số 3770/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Phổ Yên. 30/12/2015
928 3767/QĐ-UBND Quyết định số 3767/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Võ Nhai. 30/12/2015
929 3762/QĐ-UBND Quyết định số 3762/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Hóa. 30/12/2015
930 3764/QĐ-UBND Quyết định số 3764/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Sông Công. 30/12/2015
931 3768/QĐ-UBND Quyết định số 3768/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Lương. 30/12/2015
932 3766/QĐ-UBND Quyết định số 3766/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đại Từ. 30/12/2015
933 3765/QĐ-UBND Quyết định số 3765/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phú Bình. 30/12/2015
934 3763/QĐ-UBND Quyết định số 3763/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Thái Nguyên. 30/12/2015
935 75/2015/TT-BTNMT Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. 28/12/2015
936 72/2015/TT-BTNMT Thông tư số 72/2015/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000. 28/12/2015
937  73/2015/TT-BTNMT  V/v Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng. 28/12/2015
938 74/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit. 28/12/2015
939 71/2015/TT-BTNMT Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám. 24/12/2015
940 70/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 23/12/2015
941 3353/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 22/12/2015
942 68/2015/TT-BTNMT Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dự liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 22/12/2015
943 64/2015/TT-BTNMT Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
944 66/2015/TT-BTNTM Thông tư số 66/2015/TT-BTNTM  V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
945 67/2015/TT-BTNTM Thông tư số 67/2015/TT-BTNTM  V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
946 63/2015/TT-BTNMT Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT V/v Quy định và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. 21/12/2015
947 65/2015/TT-BTNTM Thông tư số 65/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 21/12/2015
948 62/2015/TT-BTNMT Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam. 16/12/2015
949 60/2015/TT-BTNMT Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT V/v Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. 15/12/2015
950 101/NQ-HĐND Nghị quyết số 101/NQ-HĐND V/v  thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất năm  2016 tỉnh Thái Nguyên. 14/12/2015

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên