Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
551 2463/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm Bờ Lở, xã Vinh Sơn và xóm Ao Cang, xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 - 2019. 22/08/2018
552 2313/STNMT-KS V/v đăng tải Công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 16/08/2018
553 60/2017/TT-BTNMT Quy định V/v  phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn. 12/08/2018
554 2191/STNMT-KS Về việc mời tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 08/08/2018
555 70/2018/TT-BTC V/v  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. 08/08/2018
556 1546/STNMT-KS V/v Mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 06/08/2018
557 2313/QĐ-UBND Quyết định số 2313/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 06/08/2018
558 710/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn 03/08/2018
559 706/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 03/08/2018
560 702/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 03/08/2018
561 707/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng cao không trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 03/08/2018
562 708/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn 03/08/2018
563 709/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 03/08/2018
564 2034-STNMT-KS Về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp khu vực xã Hóa Thượng và xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 20/07/2018
565 2192/QĐ-UBND Quyết định số 2192/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 20/07/2018
566 2090/QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung các điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đá kết làm vật liệu xây dựng thông thường vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018-2019. 18/07/2018
567 2114/QĐ-UBND Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 18/07/2018 Về việc phê duyệt Bộ đơn giá “Đăng ký cấp Giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 18/07/2018
568 877/QĐ-TTg Quyết định số 877/QĐ-TTg V/v Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 18/07/2018
569 868/QĐ-TTg Quyết định số 868/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 18/07/2018
570 28/2018/QĐ-TTg Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg V/v  gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 18/07/2018
571 1519/STNMT-KS V/v đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 06/07/2018
572 1959/QĐ-UBND Quyết định số 1959/QĐ-UBND V/v phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất sang thực hiện năm 2018 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04/07/2018
573 05/2018/TT-BXD V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 29/06/2018
574 1791/STNMT-KS V/v Công khai danh sách tổ chức , cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên. 28/06/2018
575 25/2018/QH14 Luật tố cáo số 25/2018/QH14  năm 2018 25/06/2018
576 27/2018/QH14 Luật số 27/2018/QH14 về Đo đạc và bản đồ. 25/06/2018
577 56/2018/TT-BTC Thông tư số 56/2018/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. 25/06/2018
578 1721/STNMT-BVMT Công văn số 1721/STNMT-BVMT ngày 22/6/2018 về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 22/06/2018
579 6184/STNMT-KS Về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đông và khu vực Cầu Giao. 20/06/2018
580 1957/QÐ-BTNMT Quyết định số 1957/QÐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018. 19/06/2018
581 24/2018/QH14 Luật số 24/2018/QH14 về An ninh mạng 12/06/2018
582 81/KH-BCĐATTP Kế hoạch số 81/KH-BCĐATTP ngày 11/6/2018 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018. 11/06/2018
583 2529/STNMT-KS về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tai một số khu vực trên địa bàn huyện Phú Bình 09/06/2018
584 2143/UBND-CNN Công văn số 2143/UBND-CNN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên. 07/06/2018
585 921/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản số 1275/GP-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 04/06/2018
586 610/GP-UBND V/v khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Một thành viên 27. 03/06/2018
587 1430/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét làm gạch ngói tại khu vực xóm Đầm, xã An Khánh, huyện Đại Từ. 25/05/2018
588 1311/QĐ-UBND V/v phê duyệt các điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018-2019. 17/05/2018
589 77/2018/NĐ-CP V/v Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 16/05/2018
590 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 16/05/2018
591 67/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 14/05/2018
592 51/NQ-CP Nghị quyết số 51/NQ-CP V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên. 10/05/2018
593 1160/QĐ-UBND Quyết định số 1160/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 09/05/2018
594 1663/UBND-CNN Công văn số 1663/UBND-CNN V/v tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018. 09/05/2018
595 05/2018/TT-BTTTT Thông tư số 05/2018/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD". 09/05/2018
596 491/QĐ-TTg Quyết định số 491/QĐ-TTg V/v phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 07/05/2018
597 1606/UBND-CNN Công văn số 1606/UBND-CNN V/v  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 07/05/2018
598 427QĐ-UBND V/v phê duyệt bổ sung điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong phường Bách Quang, thành phố Sông Công và khu vực xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018. 02/05/2018
599 1080/QĐ-UBND V/v phê duyệt các điểm mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mồ, xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy; khu vực núi pheo và núi Thiệp, xóm Đầm, xã Úc Kỳ; khu vực xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018-2019. 27/04/2018
600 1068/GP-UBND V/v khai thác sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Núi Cốc. 26/04/2018

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên