Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 2761/QĐ-UBND Quyết định sô 2761/QĐ-UBND: Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 06/11/2023
2 10/2023/TT-BTNMT Thông tư số 10/2023/TT-BTNMT Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2023
3 2390/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/08/2023
4 1863/QĐ-UBND Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tình Thái Nguyên 08/08/2023
5 27/2023/NĐ-CP Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 31/05/2023
6 02/2023/TT-BTNMT Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính 15/05/2023
7 3882/BTNMT-ĐĐ Văn bản số 3882/BTNMT-ĐĐ về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai 15/05/2023
8 22/2023/NĐ-CP Nghị định số 22/2023/NĐ-CP Sửa đổì, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 12/05/2023
9 1236/QĐ-BTNMT Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/05/2023
10 04/2023/TT-BNV Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu 03/05/2023
11 10/2023/NĐ-CP Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 03/04/2023
12 01/2023/TT-BNV Thông tư Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 09/03/2023
13 454/QĐ-BTNMT Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/3/2023 về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường 03/03/2023
14 4043/QĐ-BTNMT Quyết định số 4043/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2022
15 4044/QĐ-BTNMT Quyết định số 4044/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/12/2022
16 19/2022/TT-BTNMT Thông tư 19/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý 19/12/2022
17 20/2022/TT-BTNMT Thông tư 20/2022/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất 19/12/2022
18 18/2022/TT-BTNMT Thông tư 18/2022/TT-BTNMT - Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 21/11/2022
19 5771/UBND-CNNXD Văn bản số 5771/UBND-CNNXD V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 18/11/2022
20 17/2022/TT-BTNMT Thông tư 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải 15/11/2022
21 16/2022/TT-BTNMT Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 13/11/2022
22 13/2022/TT-BTNMT Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT: ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 27/10/2022
23 12/2022/TT-BTNMT Thông tư 12/2022/TT-BTNMT: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường 24/10/2022
24 10/2022/TT-BTNMT Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT: Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội để xem xét, ký ban hành 29/09/2022
25 53/2022/NĐ-CP Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022
26 07/2022/TT-BTNMT Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 30/06/2022
27 05/2022/TT-BTNMT Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 30/06/2022
28 16/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 09/06/2022
29 16/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT: Về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 09/06/2022
30 15/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT: Về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 07/06/2022
31 04/2022/TT-BTNMT Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím 03/06/2022
32 13/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTNMT Thông tư Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 18/04/2022
33 12/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định số 12/VBHN-BTNMT: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 28/03/2022
34 11/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT: Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất 22/03/2022
35 08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022
36 05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 28/02/2022
37 06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp 28/02/2022
38 01/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT: Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 28/02/2022
39 10/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 28/02/2022
40 03/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính 28/02/2022
41 639/BTTTT-THH Công văn số 639/BTTTT-THH: Thông tin, tuyên truyền Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước 28/02/2022
42 09/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 28/02/2022
43 07/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 28/02/2022
44 02/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính 28/02/2022
45 04/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 28/02/2022
46 02/2022/TT-BTNMT Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022
47 08/2022/NĐ-CP Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022
48 06/2022/NĐ-CP 06/2022/NĐ-CP: Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 07/01/2022
49 01/2022/TT-BTNMT 01/2022/TT-BTNMT: Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 07/01/2022
50 04/2022/NĐ-CP Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 06/01/2022

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên