Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
501 Quyết định số 2441/2007/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về cơ chế vận động viện trợ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 31 October 2007 Còn hiệu lực 1092
502 Thông tư số 127/2007/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Wednesday, 31 October 2007 Còn hiệu lực 2352
503 Quyết định 2368/2007-QĐ-UBND V/v ban hành quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 29 October 2007 Còn hiệu lực 1068
504 Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Saturday, 27 October 2007 Còn hiệu lực 1325
505 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP V/v Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ Saturday, 27 October 2007 Còn hiệu lực 5160
506 Công văn số 2752/BNV-CCVC V/v thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức Monday, 24 September 2007 Còn hiệu lực 1644
507 Quyết định số 1816/QĐ-UBND V/v kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm Thông tin Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 11 September 2007 Còn hiệu lực 1274
508 NGHỊ QUYẾT Số: 17-NQ/TW VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÍ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ X) Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 3396
509 Công văn số 974/UBND-NC ngày 01/8/2007 V/v hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 1956
510 THÔNG TƯ SỐ 04/2007/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ... Wednesday, 20 June 2007 Còn hiệu lực 1101
511 THÔNG TƯ Số: 63/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Friday, 15 June 2007 Còn hiệu lực 1843
512 Thông tư số 57/2007/TT-BTC V/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước Monday, 11 June 2007 Còn hiệu lực 1929
513 Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Friday, 04 May 2007 Còn hiệu lực 2078
514 Thông tư số 42/2007/TT-BTC V/v Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ ... Friday, 27 April 2007 Còn hiệu lực 1357
515 QUYẾT ĐỊNH Số: 52/2007/QĐ-TTg Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước Monday, 16 April 2007 Còn hiệu lực 1952
516 Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Wednesday, 21 March 2007 Còn hiệu lực 6733
517 Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg: Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 Monday, 05 March 2007 Còn hiệu lực 1568
518 Quyết định số: 03/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Monday, 26 February 2007 Còn hiệu lực 6471
519 Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển Monday, 27 November 2006 Còn hiệu lực 6682
520 QUYẾT ĐỊNH Số: 44/2006/QĐ-BBCVT Ban hành "Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông" Friday, 03 November 2006 Còn hiệu lực 1439
521 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP: Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản Tuesday, 11 July 2006 Còn hiệu lực 1426
522 Công văn số 915/UBND-TNMT V/v thực hiện các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở tài nguyên và môi trường Thursday, 01 September 2005 Còn hiệu lực 1637
523 Công Văn Số: 2364/BKH/TĐ&GSĐT V/v Hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị Định số 16/2006/NĐ-CP của Chính Phủ Tuesday, 12 April 2005 Còn hiệu lực 1270
524 Công Văn Số: 2045/BXD-XL V/v Hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt TKKT và tổng dự toán Wednesday, 03 December 2003 Còn hiệu lực 1697
525 NGHỊ ĐỊNH Số 116/2003/NĐ-CP VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC Friday, 10 October 2003 Còn hiệu lực 1384
526 NGHỊ ĐỊNH Số : 07/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ Thursday, 30 January 2003 Còn hiệu lực 1697
527 Nghị Định Số: 61/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ nhuận bút Tuesday, 11 June 2002 Còn hiệu lực 6265
528 NGHỊ ĐỊNH Số: 33/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Wednesday, 10 April 2002 488
529 PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Friday, 12 January 2001 371
530 Nghị Định Số : 12/2000/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Friday, 05 May 2000 Còn hiệu lực 1344
531 NGHỊ ĐỊNH Số: 52/1999/NĐ-CP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ Thursday, 08 July 1999 Còn hiệu lực 3461
532 Quyết định số 533/QĐ-BTNMT V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 30 November 1999 Còn hiệu lực 503

Page 6 of 6