Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
501 Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Saturday, 27 October 2007 Còn hiệu lực 1286
502 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP V/v Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ Saturday, 27 October 2007 Còn hiệu lực 5050
503 Công văn số 2752/BNV-CCVC V/v thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức Monday, 24 September 2007 Còn hiệu lực 1579
504 Quyết định số 1816/QĐ-UBND V/v kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm Thông tin Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 11 September 2007 Còn hiệu lực 1241
505 NGHỊ QUYẾT Số: 17-NQ/TW VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÍ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ X) Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 3273
506 Công văn số 974/UBND-NC ngày 01/8/2007 V/v hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 1893
507 THÔNG TƯ SỐ 04/2007/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ... Wednesday, 20 June 2007 Còn hiệu lực 1047
508 THÔNG TƯ Số: 63/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Friday, 15 June 2007 Còn hiệu lực 1798
509 Thông tư số 57/2007/TT-BTC V/v Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN và chi tiêu tiếp khách trong nước Monday, 11 June 2007 Còn hiệu lực 1838
510 Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Friday, 04 May 2007 Còn hiệu lực 2012
511 Thông tư số 42/2007/TT-BTC V/v Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ ... Friday, 27 April 2007 Còn hiệu lực 1312
512 QUYẾT ĐỊNH Số: 52/2007/QĐ-TTg Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước Monday, 16 April 2007 Còn hiệu lực 1919
513 Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính V/v Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Wednesday, 21 March 2007 Còn hiệu lực 6576
514 Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg: Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 Monday, 05 March 2007 Còn hiệu lực 1539
515 Quyết định số: 03/2007/QĐ-BNV Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Monday, 26 February 2007 Còn hiệu lực 6358
516 Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển Monday, 27 November 2006 Còn hiệu lực 6513
517 QUYẾT ĐỊNH Số: 44/2006/QĐ-BBCVT Ban hành "Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông" Friday, 03 November 2006 Còn hiệu lực 1403
518 Nghị định số 67/2006/NĐ-CP: Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản Tuesday, 11 July 2006 Còn hiệu lực 1373
519 Công văn số 915/UBND-TNMT V/v thực hiện các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở tài nguyên và môi trường Thursday, 01 September 2005 Còn hiệu lực 1583
520 Công Văn Số: 2364/BKH/TĐ&GSĐT V/v Hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị Định số 16/2006/NĐ-CP của Chính Phủ Tuesday, 12 April 2005 Còn hiệu lực 1230
521 Công Văn Số: 2045/BXD-XL V/v Hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt TKKT và tổng dự toán Wednesday, 03 December 2003 Còn hiệu lực 1661
522 NGHỊ ĐỊNH Số 116/2003/NĐ-CP VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC Friday, 10 October 2003 Còn hiệu lực 1342
523 NGHỊ ĐỊNH Số : 07/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ Thursday, 30 January 2003 Còn hiệu lực 1644
524 Nghị Định Số: 61/2002/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ nhuận bút Tuesday, 11 June 2002 Còn hiệu lực 6142
525 NGHỊ ĐỊNH Số: 33/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Wednesday, 10 April 2002 440
526 PHÁP LỆNH BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Friday, 12 January 2001 317
527 Nghị Định Số : 12/2000/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Friday, 05 May 2000 Còn hiệu lực 1312
528 NGHỊ ĐỊNH Số: 52/1999/NĐ-CP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ Thursday, 08 July 1999 Còn hiệu lực 3359
529 Quyết định số 533/QĐ-BTNMT V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 30 November 1999 Còn hiệu lực 474

Page 6 of 6