Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
401 Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cán bộ đã nghỉ việc... Wednesday, 22 April 2009 Còn hiệu lực 1170
402 Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tồ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp Wednesday, 22 April 2009 Còn hiệu lực 1177
403 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND V/v Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 13 April 2009 Còn hiệu lực 1476
404 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND V/v cơ chế sử dụng vốn tin dụng đầu tư và phát triển của Nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015 Monday, 13 April 2009 Còn hiệu lực 1524
405 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xet chọn, tôn vinh và biểu dương " Doanh nghiệp xuất sắc" và " Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 07 April 2009 Còn hiệu lực 1307
406 Nghị định số 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung Monday, 06 April 2009 Còn hiệu lực 3324
407 Nghị định Số: 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Tải về file toàn văn tại đây: Monday, 06 April 2009 Còn hiệu lực 1200
408 Nghị định số: 31/2009/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CPngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu Wednesday, 01 April 2009 Còn hiệu lực 1350
409 Thông Tư : Số 03/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định Số 12/2009/ND-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thursday, 26 March 2009 Còn hiệu lực 1753
410 QUYẾT ĐỊNH Số: 365/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch triển khai Luật cán bộ, công chức Friday, 20 March 2009 Còn hiệu lực 1411
411 NGHỊ ĐỊNH số 25/2009/NĐ-CP Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Friday, 06 March 2009 Còn hiệu lực 1533
412 Công Văn Số: 409/BTNMT-VP V/v Chương trình công tác năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thursday, 19 February 2009 Còn hiệu lực 1044
413 NGHỊ ĐỊNH Số: 13/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Friday, 13 February 2009 Còn hiệu lực 1263
414 Thông tư liên tịch số: 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường Friday, 06 February 2009 Còn hiệu lực 1282
415 Quyết Định Số: 99/QĐ-BTNMT V/v phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Tuesday, 20 January 2009 Còn hiệu lực 1054
416 Thông Tư Số: 01/2009/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP... Wednesday, 14 January 2009 Còn hiệu lực 1147
417 QUYẾT ĐỊNH Số: 169/2008/QĐ-TTg Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Monday, 15 December 2008 Còn hiệu lực 1385
418 QUYẾT ĐỊNH Số: 167/2008/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Friday, 12 December 2008 Còn hiệu lực 1726
419 NGHỊ ĐỊNH Số: 126/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Thursday, 11 December 2008 Còn hiệu lực 1227
420 Quyết định số: 49/QĐ-TCMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Friday, 28 November 2008 Còn hiệu lực 1583
421 Quyết định số: 3672/QĐ-BNN-CN quy định về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Friday, 28 November 2008 Còn hiệu lực 1332
422 Quyết định số: 47/QĐ-TCMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm Friday, 21 November 2008 Còn hiệu lực 1396
423 Quyết định số: 44/QĐ-TCMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Friday, 21 November 2008 Còn hiệu lực 1310
424 Quyết định số: 41/QĐ-TCMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường Friday, 21 November 2008 Còn hiệu lực 1399
425 Quyết định Số: 40/QĐ-TCMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học quản lý môi trường Friday, 21 November 2008 Còn hiệu lực 1254
426 NGHỊ QUYẾT Số: 26/2008/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ... Monday, 17 November 2008 Còn hiệu lực 1260
427 QUYẾT ĐỊNH Số: 1455/QĐ-TTg PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN Wednesday, 08 October 2008 Còn hiệu lực 1093
428 NGHỊ ĐỊNH Số: 105/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Tuesday, 16 September 2008 Còn hiệu lực 1563
429 QUYẾT ĐỊNH Số: 127/2008/QĐ-TTg VỀ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÓ MỨC LƯƠNG THẤP, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN. Monday, 15 September 2008 Còn hiệu lực 1192
430 CHỈ THỊ Số: 27/2008/CT-TTg Về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước Friday, 05 September 2008 Còn hiệu lực 1179
431 THÔNG TƯ Số: 07/2008/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức Thursday, 04 September 2008 Còn hiệu lực 1277
432 QUYẾT ĐỊNH Số: 116/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Wednesday, 27 August 2008 Còn hiệu lực 1254
433 QUYẾT ĐỊNH Số: 118/2008/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa Wednesday, 27 August 2008 Còn hiệu lực 1447
434 Quyết định số 05/2008/QĐ-BTNMT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 2 năm 2007 và quyết định số /2007/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tuesday, 26 August 2008 Còn hiệu lực 1247
435 NGHỊ ĐỊNH Số: 89/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Wednesday, 13 August 2008 Còn hiệu lực 1823
436 QUYẾT ĐỊNH Số: 45/2008/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 11 August 2008 Còn hiệu lực 1559
437 THÔNG TƯ Số: 05/2008/TT-BNV Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước Thursday, 07 August 2008 Còn hiệu lực 5888
438 NGHỊ ĐỊNH Số: 80/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ Tuesday, 29 July 2008 Còn hiệu lực 1222
439 QUYẾT ĐỊNH Số: 82/2008/QĐ-BNN Về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển Thursday, 17 July 2008 Còn hiệu lực 1616
440 QUYẾT ĐỊNH Số 56 / 2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thursday, 17 July 2008 Còn hiệu lực 1253
441 QUYẾT ĐỊNH Số: 938/QĐ-TTg VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thursday, 17 July 2008 Còn hiệu lực 1104
442 QUYẾT ĐỊNH Số 55/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá Tuesday, 15 July 2008 Còn hiệu lực 1331
443 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp Tuesday, 15 July 2008 Còn hiệu lực 1193
444 QUYẾT ĐỊNH Số: 94/2008/QĐ-TTg VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009 Thursday, 10 July 2008 Còn hiệu lực 1377
445 QUYẾT ĐỊNH Số: 888/QĐ-TTg Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiển giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thursday, 10 July 2008 Còn hiệu lực 1306
446 QUYẾT ĐỊNH: Số 37/2008/QÐ-UBND Về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 02 July 2008 Còn hiệu lực 1173
447 THÔNG TƯ Số: 50/2008/TT-BTC HƯỚNG DẪN LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP DẢI VEN BIỂN VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI TRUNG BỘ ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Thursday, 12 June 2008 Còn hiệu lực 1311
448 Thông tư liên tịch Số: 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường Thursday, 05 June 2008 Còn hiệu lực 1594
449 LUẬT SỐ 17/2008/QH12 BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3 Tuesday, 03 June 2008 Còn hiệu lực 1388
450 Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuesday, 03 June 2008 Còn hiệu lực 1307
451 THÔNG BÁO SỐ: 120/TB-VPCP Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI, TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2008 Tuesday, 13 May 2008 Còn hiệu lực 960
452 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 492/QĐ-TTg VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Monday, 05 May 2008 Còn hiệu lực 1224
453 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 490/QĐ-TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Monday, 05 May 2008 Còn hiệu lực 1314
454 THÔNG TƯ SỐ: 11/2008/TT-BXD V/V HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2008/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ "VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI" Monday, 05 May 2008 Còn hiệu lực 1315
455 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Monday, 05 May 2008 Còn hiệu lực 1082
456 NGHỊ ĐỊNH Số: 57/2008/NĐ-CP V/v Ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế Friday, 02 May 2008 Còn hiệu lực 1490
457 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ: 58/2008/TTLT-BNN-BKH-BTC V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG Friday, 02 May 2008 Còn hiệu lực 1122
458 Quyết định số: 884/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết các thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 24 April 2008 Còn hiệu lực 1571
459 THÔNG BÁO SỐ: 102/TB-VPCP VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA BAN CHỈ ĐẠO Wednesday, 23 April 2008 Còn hiệu lực 1576
460 THÔNG TƯ SỐ: 10/2008/TT-BXD V/V HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU Tuesday, 22 April 2008 Còn hiệu lực 1183
461 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 16/2008/QĐ-BTC V/V ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC THUẾ SUẤT TRONG BIỂU THUẾ TÀI NGUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/1998/NĐ-CP NGÀY 03/09/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ TÀI NGUYÊN... Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 1254
462 Quyết định số: 20/2008/QĐ - UBND V/v Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo giải quyết nhanh các yêu cầu xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái nguyên. Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 885
463 Quyết định số: 787/QĐ - UBND V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết nhanh các yêu cầu xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái nguyên và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc. Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 1103
464 Công văn số: 2363/VPCP-TCCV V/v lập kế hoạch kiểm tra theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP Friday, 11 April 2008 Còn hiệu lực 1332
465 Công văn số: 2346/VPCP-TCCV V/v cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có Friday, 11 April 2008 Còn hiệu lực 951
466 Thông tư số: 08/2008/TT- BXD V/v hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố. Tải về file toàn văn tại đây: Thursday, 10 April 2008 Còn hiệu lực 1078
467 Thông tư số; 07/2008/TT-BXD V/v hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1258
468 Thông báo số: 91/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1199
469 Công văn số: 2214/VPCP-VX V/v Tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2008. Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1223
470 NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Friday, 04 April 2008 Còn hiệu lực 1561
471 Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg về hướng dẫn chung lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nhóm 5 ngân hàng (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản... Thursday, 03 April 2008 Còn hiệu lực 1450
472 Quyết định số: 660/QĐ - UBND V/v sáp nhập Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên vào Sở Nội vụ; chuyển trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên về trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh. Tuesday, 01 April 2008 Còn hiệu lực 1070
473 Quyết định số: 657/QĐ-UBND V/v giải thể Ủy ban dân số, gia đình và Trẻ em tỉnh Thái Nguyên; chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, theo lĩnh vực về Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn Hoá, thể thao và Du lịch. Monday, 31 March 2008 Còn hiệu lực 1050
474 Quyết định số: 655/QĐ - UBND V/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên. Monday, 31 March 2008 Còn hiệu lực 1217
475 Quyết định số: 654/QĐ - UBND V/v Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Monday, 31 March 2008 Còn hiệu lực 1988
476 Quyết định số: 659/QĐ - UBND V/v hợp nhất Sở Văn hóa - Thông tin với Sở Thể dục Thể thao, thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Sunday, 30 March 2008 Còn hiệu lực 1087
477 Chỉ thị số: 02/2008/CT-BXD V/v chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc nghành xây dựng. Thursday, 27 March 2008 Còn hiệu lực 1105
478 Quyết định số: 320/QĐ-TTg Về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội Tuesday, 25 March 2008 Còn hiệu lực 1157
479 Thông tư số: 06/2008/TT-BXD V/v hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị Thursday, 20 March 2008 Còn hiệu lực 3259
480 Thông tư số 24/2008/TT-BTC của bộ tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch Friday, 14 March 2008 Còn hiệu lực 10965
481 QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2008/QĐ-TTg CỦA THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Friday, 14 March 2008 Còn hiệu lực 4381
482 Công văn số: 1637/VPCP-TCCB V/v xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức Friday, 14 March 2008 Còn hiệu lực 939
483 Nghị định số: 25/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuesday, 04 March 2008 Còn hiệu lực 1220
484 Quyết định số: 243/QĐ-TTg về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 Thursday, 28 February 2008 Còn hiệu lực 1248
485 Thông tư số: 05/2008/TT-BXD V/v Hướng dẫn và điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu và vât liệu xây dựng Friday, 22 February 2008 Còn hiệu lực 1295
486 Công văn số: 1039/VPCP-TCCB V/v ban hành thông tư quy định việc nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu Tuesday, 19 February 2008 Còn hiệu lực 1473
487 Thông báo số: 274/SNV-CBCCVC V/v hoãn kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Nguyên đợt I năm 2008 Tuesday, 19 February 2008 Còn hiệu lực 1353
488 Quyết định số: 319/QĐ - UBND V/v Đổi tên và Tổ chức lại Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thành Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Monday, 18 February 2008 Còn hiệu lực 1165
489 Quyết định số: 318/QĐ - UBND V/v thành lập Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Monday, 18 February 2008 Còn hiệu lực 1301
490 CHỈ THỊ Số: 05/2008/CT-TTg Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Thursday, 31 January 2008 Còn hiệu lực 1191
491 PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 03/2008/PL-UBTVQH12 NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2008 Saturday, 26 January 2008 Còn hiệu lực 1292
492 Quyết định số: 156/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên năm 2008 Tuesday, 22 January 2008 Còn hiệu lực 1321
493 Chỉ thị số: 03/2008/CT-UBND V/v tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2008 Thursday, 17 January 2008 Còn hiệu lực 1188
494 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND V/v phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Thái nguyên. Monday, 07 January 2008 Còn hiệu lực 1974
495 Quyết định số 2965/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai; chuyển đổi hệ tọa độ từ HN-72 sang hệ tọa độ VN 2000; và thành lập bản đồ chuyên đề tại tỉnh Thái nguyên, năm 2007. Friday, 21 December 2007 Còn hiệu lực 1391
496 Quyết định số 2847/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề án thực hiện thí điểm cơ chế " một cửa liên thông" tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên Wednesday, 12 December 2007 Còn hiệu lực 1463
497 Thông tư 145/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi Thursday, 06 December 2007 Còn hiệu lực 1153
498 Nghị quyết số:59/2007/NQ-CP Về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp Friday, 30 November 2007 Còn hiệu lực 1267
499 QUYẾT ĐỊNH SỐ 181/2007QĐ-TTg BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY, VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ Monday, 26 November 2007 Còn hiệu lực 1223
500 Quyết định 18/2007/QĐ-BTNMT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Monday, 05 November 2007 Còn hiệu lực 1154

Page 5 of 6