Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Văn bản liên quan khác
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Văn bản liên quan khác

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 19 January 2016 Còn hiệu lực 1742
102 Nghị định số 97/2016/NĐ-CP V/v Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Thursday, 07 January 2016 Còn hiệu lực 540
103 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Wednesday, 06 January 2016 Còn hiệu lực 790
104 Quyết định số 3584/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015-2016. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 654
105 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 801
106 Thông tư 78/2015/TT-BTNMT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 689
107 Quyết định số 2029/QĐ-BNV V/v phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 4029
108 Quyết định số 3508/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 851
109 Quyết định số 3507/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Rà soát, kiểm tra, xử lý hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 685
110 Quyết định số 3509/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 601
111 Quyết định số 3510/QĐ-BTNMT V/v Phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 677
112 Quyết định số 3540/QĐ-BTNMT V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Wednesday, 30 December 2015 Còn hiệu lực 688
113 Quyết định số 3326/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Friday, 18 December 2015 Còn hiệu lực 755
114 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg V/v Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Friday, 27 November 2015 Còn hiệu lực 669
115 Chỉ thị số 30/CT-TTg V/v tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Friday, 27 November 2015 Còn hiệu lực 707
116 Quyết định số 2068/QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Wednesday, 25 November 2015 Còn hiệu lực 703
117 Chỉ thị số 21/CT-UBND V/v Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 18 November 2015 Còn hiệu lực 669
118 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Tuesday, 17 November 2015 Còn hiệu lực 794
119 Quyết định số 3173 /QĐ-UBND V/v ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 17 November 2015 Còn hiệu lực 584
120 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động ... Saturday, 14 November 2015 Còn hiệu lực 610
121 Thông tư số 50/QĐ-BTNMT V/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường. Thursday, 12 November 2015 Còn hiệu lực 612
122 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Wednesday, 11 November 2015 Còn hiệu lực 794
123 Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Friday, 06 November 2015 Còn hiệu lực 707
124 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP V/v đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Tuesday, 13 October 2015 Còn hiệu lực 701
125 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP V/v giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Tuesday, 06 October 2015 Còn hiệu lực 747
126 Thông tư số 152/2015/TT-BTC V/v hướng dẫn về Thuế tài nguyên. Friday, 02 October 2015 Còn hiệu lực 750
127 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Thursday, 01 October 2015 Còn hiệu lực 888
128 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP V/v Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Wednesday, 30 September 2015 Còn hiệu lực 615
129 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP V/v giám sát và đánh giá đầu tư Wednesday, 30 September 2015 Còn hiệu lực 741
130 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC V/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tuesday, 08 September 2015 tnsolution 701
131 Chỉ thị 24/CT-TTg V/v Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuesday, 01 September 2015 Còn hiệu lực 1016
132 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tuesday, 04 August 2015 Còn hiệu lực 759
133 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế. Tuesday, 04 August 2015 Còn hiệu lực 987
134 Quyết định số 1856/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 28 July 2015 Còn hiệu lực 1652
135 Chỉ thị 13/2015/CT-UBND V/v một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 28 July 2015 Còn hiệu lực 905
136 Thông tư số 33/2015/TT-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Monday, 27 July 2015 còn hiệu lực 1349
137 Quyết định số 63/2015/NĐ-CP V/v Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Wednesday, 22 July 2015 Còn hiệu lực 1093
138 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH V/v Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước Tuesday, 14 July 2015 Còn hiệu lực 864
139 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm,... Tuesday, 16 June 2015 Còn hiệu lực 781
140 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP V/v đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tuesday, 09 June 2015 Còn hiệu lực 958
141 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP V/v Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Friday, 29 May 2015 Còn hiệu lực 1052
142 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP V/v Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Thursday, 28 May 2015 Còn hiệu lực 1205
143 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Wednesday, 06 May 2015 Còn hiệu lực 1211
144 Thông tư số 57/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Friday, 24 April 2015 Còn hiệu lực 1320
145 Thông tư số 54/2015/TT-BTC V/v Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Tuesday, 21 April 2015 Còn hiệu lực 1077
146 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Saturday, 04 April 2015 Còn hiệu lực 1117
147 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 2336
148 Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 2109
149 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tuesday, 17 March 2015 Còn hiệu lực 2204
150 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Sunday, 15 March 2015 Còn hiệu lực 2308
151 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Thursday, 12 March 2015 Còn hiệu lực 2143
152 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP V/v Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Monday, 09 March 2015 Còn hiệu lực 2015
153 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP V/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Friday, 09 January 2015 Còn hiệu lực 1977
154 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 07 January 2015 Còn hiệu lực 3097
155 Thông tư số 184/2014/TT-BTC V/v Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước Monday, 01 December 2014 Còn hiệu lực 2068
156 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Tuesday, 11 November 2014 Còn hiệu lực 1213
157 Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT V/v Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Tuesday, 11 November 2014 Còn hiệu lực 3224
158 Thông tư số 14/2014/TT-BNV V/v Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư Friday, 31 October 2014 Còn hiệu lực 2396
159 Thông tư số 13/2014/TT-BNV V/v Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ Friday, 31 October 2014 Còn hiệu lực 1273
160 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Friday, 17 October 2014 Còn hiệu lực 2172
161 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Wednesday, 01 October 2014 Còn hiệu lực 947
162 Quyết định số 2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý... Thursday, 11 September 2014 Còn hiệu lực 1126
163 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP V/v Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Wednesday, 10 September 2014 Còn hiệu lực 1643
164 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Monday, 08 September 2014 Còn hiệu lực 1204
165 Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Monday, 08 September 2014 Còn hiệu lực 802
166 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT V/v Ban hành quy chế hoạt động của Công thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 05 September 2014 Còn hiệu lực 1066
167 Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc ... Thursday, 28 August 2014 Còn hiệu lực 1749
168 Quyết định số : 25/2014/QĐ-UBND V/v quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 06 August 2014 Còn hiệu lực 1146
169 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1064
170 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1492
171 Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT V/v Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1492
172 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT V/v Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước Friday, 01 August 2014 Còn hiệu lực 1410
173 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND V/v ban hành bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 18/12/2013 Tuesday, 08 July 2014 Còn hiệu lực 2165
174 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Tuesday, 01 July 2014 Còn hiệu lực 1325
175 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Thursday, 26 June 2014 Còn hiệu lực 2640
176 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Thursday, 26 June 2014 Còn hiệu lực 1412
177 Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm Friday, 06 June 2014 Còn hiệu lực 4057
178 Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT V/v ban hành Quy đinh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, việc chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường Friday, 11 April 2014 Còn hiệu lực 1081
179 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước Thursday, 10 April 2014 Còn hiệu lực 1157
180 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT , Bộ Công thương hướng dẫn về việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Wednesday, 09 April 2014 Còn hiệu lực 6006
181 Quyết định số 487/QĐ-BTNMT V/v Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thursday, 27 March 2014 Còn hiệu lực 3629
182 Công văn số 874-BTNMT-TDKTTT V/v Tuyên truyền giao lưu trực tuyến công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường 2014 Wednesday, 19 March 2014 Còn hiệu lực 2235
183 Quyết định 367/QĐ-BTNMT V/v Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Monday, 17 March 2014 Còn hiệu lực 2628
184 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg V/v áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Wednesday, 05 March 2014 Còn hiệu lực 2532
185 Chỉ thị số 04/CT - UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm Friday, 21 February 2014 Còn hiệu lực 2289
186 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 27 January 2014 Còn hiệu lực 6033
187 Thông tư số 02 /2014/TT-BTNMT V/v Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường Wednesday, 22 January 2014 Còn hiệu lực 3285
188 Quyết định số 185/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 Wednesday, 22 January 2014 Còn hiệu lực 2773
189 Quyết định số 101/QĐ-BTNMT V/v phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT Monday, 20 January 2014 Còn hiệu lực 2922
190 Quyết định 2668/ QĐ-BTNMT V/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 2297
191 Quyết định 2669/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý đề án quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Friday, 27 December 2013 Còn hiệu lực 3614
192 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 16 December 2013 Còn hiệu lực 1691
193 Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên Friday, 13 December 2013 Còn hiệu lực 3259
194 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 Thursday, 05 December 2013 Còn hiệu lực 1443
195 Nghị định số 200/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội Tuesday, 26 November 2013 Còn hiệu lực 1597
196 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP V/v Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Thursday, 21 November 2013 Còn hiệu lực 2085
197 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Thursday, 21 November 2013 Còn hiệu lực 1412
198 Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg V/v Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân Tuesday, 19 November 2013 Còn hiệu lực 1947
199 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Thursday, 14 November 2013 Còn hiệu lực 1535
200 Nghị định 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Monday, 11 November 2013 Còn hiệu lực 1783

Page 2 of 6