TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

Email In PDF
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân  đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu để thẩm định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tiến hành thẩm định hồ sơ.

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu thẩm định và báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh quyết định cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp;

- Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động có trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của Phòng Tài nguyên nước,Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

+ Bước 3: Quyết định cấp phép:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động, UBND tỉnh quyết định cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

Chuyển kết quả về Sở Tài Nguyên và Môi trường để trả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

+ Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Yêu cầu hồ sơ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT; (Mẫu đơn)

- Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép;

- Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Cách thức thực hiện

- Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Thái Nguyên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (gia hạn/điều chỉnh lần….).

- Phí, lệ phí : Không có.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư 11/2007/TT-BTNMT; (Mẫu đơn)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a. Đối với trường hợp gia hạn giấy phép:

+ Việc gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng căn cứ vào các Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng quy định tại khoản 2 mục II Thông tư 11/2007/TT-BTNMT;

+ Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 6 mục II Thông tư 11/2007/TT-BTNMT; không vi phạm quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về khí tượng thuỷ văn;

+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn, giấy phép đã được cấp còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày

b. Đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép:

Việc điều chỉnh nội dung giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ quan cấp giấy phép quyết định thay đổi quy mô công trình do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hoạt động của công trình theo giấy phép đã cấp”

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn;

+ Thông tư 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng có hiệu lực ngày 01/01/2008.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 11 2018 09:39  

Thống kê trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?