TTHC

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Trang chủ TN Nước và KTTV Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Đăng kí khai thác nước dưới đất-Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Email In PDF
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Lập danh sách và thông báo:

Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc (sau đây gọi chung là tổ trưởng dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát hai (02) tờ khai theo Mẫu cho tổ chức, cá nhân để kê khai.

Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất trước khi tiến hành khoan giếng.

Bước 2: Nộp  tờ khai:

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nộp cho tổ trưởng dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký khai thác nước dưới đất.

Bước 3: Xác nhận và đăng ký tờ khai.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

Yêu cầu hồ sơ

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất. ( Mẫu đơn)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Cách thức thực hiện

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận tờ khai đăng ký khai thác nước dưới đất.

- Phí, lệ phí (Nếu có): không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Nếu có):

+ Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Mẫu đơn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (Nếu có): Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012.

+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

+ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

+ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 7/10/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 12 Tháng 5 2015 08:16  

Thống kê trực tuyến

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Thăm dò

Bạn biết đến website này từ đâu?