Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đất đai
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đất đai

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
301 Quyết định số 790/QĐ-UBND V/v việc phê duyệt Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2013 tỉnh Thái Nguyên Friday, 26 April 2013 Còn hiệu lực 1753
302 Công văn số 1364/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v báo cáo kết quả thực hiện đo đạc, cấp GCN và XDCSDL đến hết năm 2012 và nhu cầu khối lượng, kinh phí cần thực hiện năm 2013, 2014, 2015 và giai đoạn sau 2015 Wednesday, 10 April 2013 Còn hiệu lực 1488
303 Chỉ thị số 05/CT-TTg V/v tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận QSD đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thursday, 04 April 2013 Còn hiệu lực 1968
304 Nghị quyết số 27/NQ-CP V/v quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Thái Nguyên Saturday, 23 February 2013 Còn hiệu lực 49930
305 Quyết định số 13/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 04 January 2013 Còn hiệu lực 4370
306 Quyết định số 1892/QĐ-TTg V/v Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020. Friday, 14 December 2012 Còn hiệu lực 2303
307 Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất Monday, 26 November 2012 Còn hiệu lực 3426
308 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. Friday, 16 November 2012 Còn hiệu lực 2653
309 Quyết định 1360/QĐ-UBND V/v Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; ... Thursday, 28 June 2012 Còn hiệu lực 1597
310 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP V/v Quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Friday, 11 May 2012 Hết hiệu lực 2585
311 Thông báo số 63/TB-VPCP V/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất. Tuesday, 28 February 2012 Còn hiệu lực 5236
312 Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tuesday, 15 November 2011 Còn hiệu lực 2377
313 Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg V/v miễn tiền sử dụng đất, tiền thuế đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được nhà nước giao đất, cho thuê đất Tuesday, 08 November 2011 Còn hiệu lực 1815
314 Hướng dẫn số 67/HD-STNMT V/v thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính. Monday, 31 October 2011 Còn hiệu lực 2774
315 Chỉ thị số 1474/CT-TTg V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Wednesday, 24 August 2011 Còn hiệu lực 1958
316 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Friday, 01 July 2011 Còn hiệu lực 1504
317 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Wednesday, 20 April 2011 Hết hiệu lực 1473
318 Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Friday, 15 April 2011 Hết hiệu lực 3301
319 Công văn số: 906/BTNMT-TCQLĐĐ V/v hướng dẫn hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt Wednesday, 23 March 2011 Còn hiệu lực 1572
320 Quyết định số 12 /2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;Đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 15 March 2011 Còn hiệu lực 1719
321 Công văn số: 145 /TCQLĐĐ-CĐKTK của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Monday, 21 February 2011 Còn hiệu lực 3035
322 Quyết định số 358/QĐ-UBND V/v Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 16 February 2011 Còn hiệu lực 1906
323 Nghị quyết số 05/NQ-CP V/v giải thể các thị trấn nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các thị trấn Thursday, 13 January 2011 Còn hiệu lực 2251
324 Quyết định số 77/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 11 January 2011 Còn hiệu lực 2064
325 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất Thursday, 30 December 2010 Hết hiệu lực 1577
326 Chỉ thị số 03 /CT-BTNMT V/v chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai Wednesday, 01 December 2010 Còn hiệu lực 1268
327 Quyết Định Số:67/2010/QĐ-TTg V/v sửa đổi, bố sung một số điều của Quyết Định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Friday, 29 October 2010 Còn hiệu lực 2042
328 Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT V/v Bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liên với đất Friday, 22 October 2010 Hết hiệu lực 5030
329 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 15 October 2010 Còn hiệu lực 3181
330 Thông tư số: 17/2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính Monday, 04 October 2010 Còn hiệu lực 3719
331 Quyết định Số:1665/QĐ-TTG V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 Thursday, 09 September 2010 Còn hiệu lực 1860
332 Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Wednesday, 01 September 2010 Còn hiệu lực 4963
333 Thông tư số : 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Thursday, 26 August 2010 Còn hiệu lực 12691
334 Chỉ thị số: 1315 /CT-TTG V/v tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 Friday, 23 July 2010 Còn hiệu lực 1373
335 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Wednesday, 23 June 2010 Còn hiệu lực 1654
336 Quyết đinh số 850/QĐ-TTG Về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam Friday, 11 June 2010 Còn hiệu lực 1806
337 Quyết định Số: 40/2010/QĐ-TTg v/v ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Wednesday, 12 May 2010 Còn hiệu lực 2424
338 THÔNG TƯ Số: 06/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Monday, 15 March 2010 Hết hiệu lực 3136
339 Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ... Monday, 01 March 2010 Còn hiệu lực 1873
340 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Tuesday, 02 February 2010 Còn hiệu lực 1257
341 Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất Monday, 01 February 2010 Còn hiệu lực 3536
342 Chỉ thị số 134/ CT- TTg: Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Wednesday, 20 January 2010 Còn hiệu lực 1866
343 Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất Friday, 08 January 2010 Còn hiệu lực 4931
344 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số:02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Friday, 08 January 2010 Còn hiệu lực 1443
345 Quyết định số 3456/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đơn giá sản phẩm : Đo vẽ bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính cơ sở theo đơn vị hành chính cấp xã Friday, 25 December 2009 Còn hiệu lực 2102
346 Quyết định số 3455/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 25 December 2009 Còn hiệu lực 1896
347 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND V/v thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Saturday, 12 December 2009 Còn hiệu lực 1605
348 Chỉ thị số 22/CT-UBND V/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 09 December 2009 Còn hiệu lực 1784
349 Công văn số 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v ghi tên vợ, tên chồng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tuesday, 01 December 2009 Còn hiệu lực 1655
350 Quyết định số 3148/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010, theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính Phủ. Tuesday, 01 December 2009 Còn hiệu lực 1666
351 Thông tư liên tịch số 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Friday, 27 November 2009 Còn hiệu lực 1690
352 Quyết định số 3121/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỉnh Thái Nguyên. Friday, 27 November 2009 Còn hiệu lực 2100
353 Kế hoạch số 2886/KH-STNMT V/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Thái Nguyên theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 củ Thủ tướng Chính Phủ Friday, 20 November 2009 Còn hiệu lực 1706
354 Nghị định số: 105/2009/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Wednesday, 11 November 2009 Còn hiệu lực 17724
355 Công văn số 4130/ BTNMT- TCQLĐĐ: Về việc chuẩn bị triển khai cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất Wednesday, 04 November 2009 Còn hiệu lực 1599
356 Thông tư 19/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Monday, 02 November 2009 Hết hiệu lực 1377
357 Quy trình QT-QHKH SDĐ-01 ban hành 01/11/2009 V/v Quy trình lập điều chỉnh thẩm định trình duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1646
358 Quy trình QT-ĐKĐĐ-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v thẩm định, trình duyệt ra quyết định giao đất, thuê đất đã được giải phóng mặt bằng Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1851
359 Quy trình QT-ĐKĐĐ-05 ban hành ngày 01/11/2009 V/v thẩm định, trình duyệt ra quyết định gia hạn sử dụng đất. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1794
360 Quy trình QT-ĐKĐĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, trình duyệt ra quyết định thu hồi đất. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1763
361 Quy trình QT-ĐKĐĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Kiểm soát thiết bị, dụng cụ đo lường. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1960
362 Quy trình QT-ĐKĐĐ-04 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, trình duyệt quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1441
363 Quy trình QT-VPĐKQSDĐ-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Đăng ký giao dịch đảm bảo thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1318
364 Quy trình QT-VPĐKQSDĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1447
365 Quy trình QT_QHKH1 lập, điều chỉnh, trình duyệt, quy hoạch – KHSD đất Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1308
366 Quy trình QT-ĐKĐĐ-03 ban hành ngày 01/10/2009 V/v Thẩm định, trình duyệt ra quyết định giao đất, thuê đất chưa giải phóng mặt bằng. Thursday, 01 October 2009 Còn hiệu lực 1325
367 Quyết định số 1288/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm : Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 08 June 2009 Còn hiệu lực 1712
368 Quyết định Số :758 QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 Monday, 08 June 2009 Còn hiệu lực 1451
369 Nghị định số: 51/2009/NĐ-CP V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam Wednesday, 03 June 2009 Còn hiệu lực 1973
370 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND V/v miễn giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 27 May 2009 Còn hiệu lực 3182
371 CHỈ THỊ Số: 618/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 Friday, 15 May 2009 Còn hiệu lực 1798
372 Công Văn số 655/TTg-KTN Về việc cấp GCNQSD đất cho người sử dụng đất có giấy tờ của chế độ cũ Monday, 04 May 2009 Còn hiệu lực 1964
373 QUYẾT ĐỊNH Số: 67/2009/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị Friday, 24 April 2009 Còn hiệu lực 1587
374 QUYẾT ĐỊNH Số: 66/2009/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê Friday, 24 April 2009 Còn hiệu lực 1665
375 QUYẾT ĐỊNH Số: 65/2009/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê Friday, 24 April 2009 Còn hiệu lực 1765
376 Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất Thursday, 16 April 2009 Còn hiệu lực 3820
377 Văn bản số 01/2009/TT-BXD: Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận về quyền sử hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở. Wednesday, 25 February 2009 Còn hiệu lực 1788
378 Chỉ Thị Số: 1940/CT-TTg Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 2306
379 Quyết định 112/2008/QĐ-BNN V/v ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng Wednesday, 19 November 2008 Còn hiệu lực 2344
380 Công văn Số: 2108 /BXD-QLN V/v: giải quyết hỗ trợ cho người có công với cách mạng khi nhà nước thu hồi đất Monday, 20 October 2008 Còn hiệu lực 1663
381 Công văn Số: 6612/VPCP-KTN V/v báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2007 Monday, 06 October 2008 Còn hiệu lực 1514
382 QUYẾT ĐỊNH Số: 134/2008/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thursday, 02 October 2008 Còn hiệu lực 1595
383 QUYẾT ĐỊNH Số: 52/2008/QĐ-UBND Bổ sung Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tuesday, 30 September 2008 Hết hiệu lực 2267
384 QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 49/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) Friday, 12 September 2008 Còn hiệu lực 1326
385 Nghị Định số: 84/2008/NĐ-CP Về việc điều chỉnh địa giới huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Thursday, 31 July 2008 Còn hiệu lực 2041
386 THÔNG TƯ Số: 66/2008/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và ... Monday, 21 July 2008 Còn hiệu lực 1530
387 QUYẾT ĐỊNH Số: 58/2008/QĐ-BTC Về việc bãi bỏ quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính Monday, 21 July 2008 Còn hiệu lực 2213
388 NGHỊ QUYẾT: Số 11/2008/NQ-HĐND V/v Quy định tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; điều chỉnh định mức kinh phí dạy nghề cho các đối tượng chính sách xã hội. Friday, 18 July 2008 Còn hiệu lực 1554
389 Công Văn Số: 4407/VPCP-KTN V/v kiểm tra việc rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất NLTQD Monday, 07 July 2008 Còn hiệu lực 1549
390 QUY CHẾ: Số 3286/2008/QÐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3286 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ) Friday, 20 June 2008 Còn hiệu lực 1730
391 Thông tư liên tịch số: 47/2008/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất Monday, 09 June 2008 Còn hiệu lực 1400
392 Nghị định số: 35/2008/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang Tuesday, 25 March 2008 Còn hiệu lực 2947
393 Chỉ thị số: 10/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 26 February 2008 Còn hiệu lực 1462
394 Quyết định số: 2967/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007. Friday, 21 December 2007 Còn hiệu lực 1168
395 Quyết định số: 2973/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007... Friday, 21 December 2007 Còn hiệu lực 1372
396 Quyết định số 2968/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện cho nhiều người, tại tỉnh Thái nguyên năm 2007. Friday, 21 December 2007 Còn hiệu lực 1377
397 Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Monday, 17 December 2007 Còn hiệu lực 3532
398 Chỉ thị số 02/CT-BTNMT V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Monday, 19 November 2007 Còn hiệu lực 1428
399 Quyết định số: 2550/2007/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Điều 21 của quy định kèm theo Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND 30/9/2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 14 November 2007 Còn hiệu lực 1969
400 Quyết định số 2210/2007/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định cấp phép xây dựng tạm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 12 October 2007 Còn hiệu lực 1942

Page 4 of 5