Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Môi trường

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Quyết định số 635/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tuesday, 03 April 2012 Còn hiệu lực 2309
202 Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. Saturday, 31 March 2012 Còn hiệu lực 1915
203 Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT V/v hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Friday, 30 March 2012 Còn hiệu lực 2706
204 Quyết đinh số 362/TCMT-TTTLMT V/v tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường. Thursday, 29 March 2012 Còn hiệu lực 1312
205 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT V/v Quy định lập, thẩm định và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Friday, 16 March 2012 Còn hiệu lực 1594
206 Quyết định số 301/QĐ-UBND V/v ban hành " Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015". Wednesday, 29 February 2012 Còn hiệu lực 1681
207 Quyết định số 170/QĐ -TTg V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025. Wednesday, 08 February 2012 Còn hiệu lực 853
208 Thông tư số 48 /2011/TT-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp ... Wednesday, 28 December 2011 Còn hiệu lực 1339
209 Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Wednesday, 28 December 2011 Còn hiệu lực 1190
210 Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường làng nghề Monday, 26 December 2011 Còn hiệu lực 2306
211 Quyết định số 1740/QD-TCMT V/v ban hành quy định quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường quốc gia Thursday, 22 December 2011 Còn hiệu lực 1394
212 Nghị quyết 32/2011/NQ-UBND V/v Thông qua “Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015” Monday, 12 December 2011 Còn hiệu lực 986
213 Quyết định số 2694/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 28 October 2011 Còn hiệu lực 1412
214 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Thursday, 25 August 2011 Còn hiệu lực 1430
215 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường Monday, 08 August 2011 Còn hiệu lực 1540
216 Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn Monday, 01 August 2011 Còn hiệu lực 3002
217 Quy định số 32/2011/TT-BTNMT Về quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa Monday, 01 August 2011 Còn hiệu lực 1645
218 Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất Monday, 01 August 2011 Còn hiệu lực 1271
219 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Monday, 18 July 2011 Còn hiệu lực 1314
220 Quyết định số 1600/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 Quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Monday, 18 July 2011 Còn hiệu lực 1121
221 Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 58/2008/QĐ-TTG ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước... Tuesday, 05 July 2011 Còn hiệu lực 1542
222 Quyết định số 878/2011/QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI) Friday, 01 July 2011 Còn hiệu lực 2938
223 Thông tư 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) Wednesday, 08 June 2011 Còn hiệu lực 2905
224 Quyết định số 1201/QĐ-TNMT V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 Friday, 13 May 2011 Còn hiệu lực 1706
225 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Quản lý chất thải nguy hại Thursday, 14 April 2011 Còn hiệu lực 1817
226 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP V/v Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Friday, 08 April 2011 Hết hiệu lực 1255
227 Quyết định số 2284/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng". Monday, 13 December 2010 Còn hiệu lực 1347
228 Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Wednesday, 08 December 2010 Hết hiệu lực 1392
229 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Friday, 03 December 2010 Hết hiệu lực 1348
230 Quyết định số 2921/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên thành Trung tâm quan trắc và Công nghệ môi trường Thursday, 02 December 2010 Còn hiệu lực 1115
231 Luật số 57/2010/QH12 V/v Thuế bảo vệ môi trường Monday, 29 November 2010 Còn hiệu lực 1147
232 Quyết định số 1946/QĐ-TTg V/v phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước Thursday, 21 October 2010 Còn hiệu lực 1361
233 Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT Quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuesday, 12 October 2010 Còn hiệu lực 1529
234 Nghị định Số: 99/2010/NĐ-CP Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Friday, 24 September 2010 Còn hiệu lực 1321
235 Quyết Định Số: 1636/QĐ-TTg Về việc phê duyệt " Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020" Tuesday, 31 August 2010 Còn hiệu lực 1292
236 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND V/v Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 20 August 2010 Còn hiệu lực 1370
237 Thông tư liên tịch số: 107/2010/TTLT-BTC-TNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Monday, 26 July 2010 Hết hiệu lực 1377
238 Quyết định số 1645/QĐ-UBND V/v Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên Wednesday, 21 July 2010 Còn hiệu lực 1411
239 Nghị định 72/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/07/2010 quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường Thursday, 08 July 2010 Còn hiệu lực 1319
240 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen Monday, 21 June 2010 Còn hiệu lực 1114
241 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP Về quản lý cây xanh đô thị Friday, 11 June 2010 Còn hiệu lực 2318
242 Nghị định số 65/ 2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học Friday, 11 June 2010 Còn hiệu lực 1339
243 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu , chế độ thu nộp, quản lý phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Thursday, 10 June 2010 Còn hiệu lực 1363
244 Công văn số 1171/BTNMT-TCMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 Friday, 09 April 2010 Còn hiệu lực 1167
245 Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường Tuesday, 30 March 2010 Còn hiệu lực 5283
246 Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT V/v Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh. Thursday, 18 March 2010 Còn hiệu lực 1247
247 Thông báo Số: 167 /TB-DPMT Về tình hình dịch cúm A(H1N1) Friday, 29 January 2010 Còn hiệu lực 1370
248 THÔNG BÁO Số: 113/TB-DPMT Về tình hình cúm A(H1N1) và tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả Thursday, 21 January 2010 Còn hiệu lực 1426
249 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất thải rắn tại các đô thị, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 21 December 2009 Còn hiệu lực 1269
250 Quyết Định Số : 2149/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 Thursday, 17 December 2009 Còn hiệu lực 2602
251 THÔNG TƯ số 230/2009/TT-BTC V/v Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường Tuesday, 08 December 2009 Còn hiệu lực 1327
252 Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường Monday, 16 November 2009 Còn hiệu lực 2630
253 Thông tư liên tịch số 31/2009/ TTLT- BCT- BTNMT: Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương Wednesday, 04 November 2009 Còn hiệu lực 1311
254 Nghị định số: 99/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Monday, 02 November 2009 Còn hiệu lực 1214
255 Quy chế số 7715/2009/QC-CAT-STNMT V/v phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Thursday, 08 October 2009 Còn hiệu lực 1231
256 Văn bản số 16/2009/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Wednesday, 07 October 2009 Còn hiệu lực 1077
257 Thông báo số 1878/TB-DPMT Về tình hình dịch cúm A(H1N1) Friday, 02 October 2009 Còn hiệu lực 1199
258 Quyết định số 1278/QĐ-TTg V/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung về chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan Friday, 14 August 2009 Còn hiệu lực 1307
259 Công văn số: 2921/BTNMT-TCMT V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009 Friday, 14 August 2009 Hết hiệu lực 1210
260 Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT V/v quy định quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Wednesday, 15 July 2009 Còn hiệu lực 1166
261 NGHỊ QUYẾT Số: 27/NQ-CP Về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường Friday, 12 June 2009 Hết hiệu lực 1440
262 Quyết định số 1002/QĐ-BCĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena ... Friday, 29 May 2009 Còn hiệu lực 1421
263 CÔNG ĐIỆN Số: 732/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch tiêu chảy cấp và dịch cúm A(H1N1). Thursday, 14 May 2009 Còn hiệu lực 1448
264 THÔNG BÁO Số: 132/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia Friday, 17 April 2009 Còn hiệu lực 1235
265 Công văn Số: 1886/VPCP-KGVX V/v tổ chức Lễ phát động " Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2009 Wednesday, 25 March 2009 Hết hiệu lực 1134
266 Nghị định số: 25/2009/NĐ-CP Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Friday, 06 March 2009 Hết hiệu lực 1411
267 Thông tư số 14/2009/TT-BTC V/v hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Thursday, 22 January 2009 Còn hiệu lực 1105
268 Nghị Định Số: 04/2009/NĐ-CP Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường Wednesday, 14 January 2009 Hết hiệu lực 1565
269 Thông tư số 16/2008/QĐ-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1484
270 THÔNG TƯ Số: 121/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn Friday, 12 December 2008 Còn hiệu lực 1144
271 QUYẾT ĐỊNH Số: 1440/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 Monday, 06 October 2008 Còn hiệu lực 1559
272 Công văn Số: 3441/BTNMT-TCMT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường Tuesday, 09 September 2008 Còn hiệu lực 1185
273 CHỈ THỊ Số: 24/2008/CT-TTg VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Friday, 08 August 2008 Còn hiệu lực 1272
274 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ ... Thursday, 24 July 2008 Còn hiệu lực 1194
275 QUYẾT ĐỊNH Số: 04/2008/QĐ-BTNMT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG Friday, 18 July 2008 Còn hiệu lực 1323
276 Công Văn Số: 4586/VPCP-QHQT V/v hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường Friday, 11 July 2008 Còn hiệu lực 1292
277 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất Monday, 23 June 2008 Còn hiệu lực 1405
278 Quyết định 74/2008/QĐ-BNN Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Friday, 20 June 2008 Còn hiệu lực 1233
279 THÔNG TƯ Số: 39/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn Monday, 19 May 2008 Còn hiệu lực 1320
280 Công văn số: 130/CV-SYT V/v triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2008 Saturday, 03 May 2008 Còn hiệu lực 1508
281 QUYẾT ĐỊNH Số: 57/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020” Tuesday, 29 April 2008 Còn hiệu lực 1530
282 Quyết định số: 1303/QĐ-BYT V/v thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm Tuesday, 15 April 2008 Còn hiệu lực 1464
283 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 51/2008/QĐ-BNN V/V BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 1319
284 THÔNG BÁO Số: 92/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAI XANH Ở LỢN Thursday, 10 April 2008 Còn hiệu lực 1708
285 Quyết định số: 377/QĐ-TTg Về việc nhân sự Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam Thursday, 10 April 2008 Còn hiệu lực 1386
286 Quyết định số: 648/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Dinh dưỡng và Kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thái nguyên. Monday, 31 March 2008 Còn hiệu lực 1214
287 Công văn số: 2052/BYT-ATTP V/v bổ sung chủ đề tháng hành động vì CLVSATTP năm 2008. Thursday, 27 March 2008 Hết hiệu lực 1806
288 Kế hoạch số: 178/KH-BCĐ V/v triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008. Friday, 21 March 2008 Hết hiệu lực 1595
289 Quyết định số: 35/2008/QĐ-TTg Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Monday, 03 March 2008 Còn hiệu lực 1399
290 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Thursday, 28 February 2008 Hết hiệu lực 1629
291 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 12 /2007/TTLT-BTNMT-BNV V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước ... Thursday, 27 December 2007 Còn hiệu lực 1666
292 Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT V/v Ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. Friday, 30 November 2007 Còn hiệu lực 1966
293 Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Monday, 26 November 2007 Hết hiệu lực 1309
294 Quyết định số 171/2007-QĐ-TTg V/v thành lập Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực Sông Cầu Wednesday, 14 November 2007 Còn hiệu lực 1343
295 Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn phân loại và Quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý Tuesday, 03 July 2007 Hết hiệu lực 1327
296 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Wednesday, 23 May 2007 Còn hiệu lực 1325
297 Nghị định số 59/2007/ND–CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Monday, 09 April 2007 Còn hiệu lực 2676
298 Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg V/v phê duyệt "Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020". Monday, 29 January 2007 Còn hiệu lực 1946
299 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường Monday, 18 December 2006 Còn hiệu lực 2579
300 Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg: Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 Monday, 11 December 2006 Còn hiệu lực 1415

Page 3 of 4