HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ

 

1. Mở cửa sổ tŕnh duyệt Internet Explorer (IE).

(Các tŕnh duyệt khác tương tự)

2. Đăng nhập hộp thư điện tử.

Trên khung địa chỉ Address của tŕnh duyệt Explorer gơ địa chỉ sau: http://mail.tnmtthainguyen.gov.vn sau đó nhấn phím Enter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

 

 

 

-         Trong khung:  Email Address: “gơ tên đăng nhập(user)”

 

 


-         Trong khung: Password: “gơ mật khẩu hộp thư”

 

 


 Ví dụ địa chỉ thư điện tử là: vps@thainguyen.gov.vn

vps: là tên đăng nhập

vps123: là mật khẩu đăng nhập vào hộp thư điện tử

Sau khi nhập “tên đăng nhập” và “mật khẩu” hộp thư click chuột nút

Khi đó giao diện hộp thư điện tử sẽ xuất hiện

3. Giao diện hộp thư điện tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Kiểm tra thư điện tử:

Click chuột vào mục Inbox để xem các thư gửi đến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inbox: Lưu trữ các thư điện tử gửi đến

 

Drafts: Lưu trữ các bản dự thảo

 


Sent Items: Lưu trữ thông tin về người sử dụng đă gửi thư cho ai, thời gian nào.

 


Calender: Lịch

 


Contact: Giao tiếp

 


Task: Nhiệm vụ

 


          Deleted Items: Lưu trữ các khoản mục mà người sử dụng đă xóa (thư đến đă xóa, các bản dự thảo đă xóa)

 


Public Folders:

 

5. Gửi thư điện tử

- Click chuột nút New                   (Compose) để soạn thư.

Rounded Rectangular Callout: Đính kèm file
 


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


From: Địa chỉ ḥm thư hiện hành (người sử dụng đang truy cập) (không cần nhập)

 

To: Địa chỉ hộp thư điện tử người nhận (bắt buộc phải nhập đúng)

Ví dụ: hmhien@vnn.vn, donretn@vnn.vn, tttt@tnmtthainguyen.gov.vn,...

 

Cc: Địa chỉ hộp thư điện tử người nhận khác (Trường hợp gửi thư cho nhiều người Có thể có hoặc không)

 

Subject: Tên chủ đề của thư điện tử gửi đi (người sử dụng có thể tạo hoặc không)

 

Khung soạn thảo: Đây là vị trí người sử dụng nhập nội dung của bức thư

 

Đính kèm file (tệp tin):

Click chuột vào biểu tượng:       trên thanh thực đơn phía trên cửa sổ. Cửa sổ mới xuất hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- Click chuột nút Browse chỉ đường dẫn tới file đính kèm

 

- Click chuột chọn file đính kèm

 

- Click Open để xác nhận việc đính kèm file

 


- Click                   để kết thúc quá tŕnh đính kèm file.

 

Sau khi soạn thảo song nội dung thư Click chuột vào nút:                    để gửi thư.

 

Xóa thư điện tử.

- Click chuột chọn bức thư điện tử cần xóa

 


- Click chuột vào biểu tượng Delete          trên thanh công cụ

Hoặc Nháy chuột phải vào biểu tượng thư đă chọn, sau đó chọn mục Delete.

 

6. Lịch (Calendar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm.

Cho phép người sử dụng

- Lập lịch làm việc

          - Theo dơi được tiến độ công việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc.

- Viết ghi chú.

 

7. Contact (Giao tiếp)

Cho phép người sử dụng:

          - Tạo, sửa, xóa, t́m kiếm các giao tiếp

          - Hiển thị thông tin về việc gửi và nhận thư, địa chỉ hom thư là ǵ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. Task (Nhiệm vụ)

Cho phép người sử dụng:

-  Tạo các nhiệm vụ, các dự án, các công việc phải làm.

- Kiểm tra được mức độ, trạng thái hoàn thành của công việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. Option (Lựa chọn)

Cho phép người sử dụng:

-         Thay đổi các thông tin cá nhân (ví dụ: mật khẩu)

-         Thiệt lập chế độ hoạt động, giao diện của hộp thư.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sau khi thay đổi những thông tin cá nhân (ví dụ: mật khẩu)  xong click vào nút Save để ghi lại nhưng thông tin đă thay đổi

Chú ư: Người sử dụng sau khi đăng nhập vào hộp thư bằng mật khẩu mặc định do quản trị hộp thư cung cấp nên đổi mật khẩu mới.

 

10. Sign Out (Thoát khỏi hộp thư điện tử)

          Click chuột vào Sign Out để thoát khỏi hộp thư điện tử.