Thông báo số 480/TB-VPĐKĐĐ ngày 16/10/2018 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 235718 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 13/09/1996 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Tỵ.

Print

 

Thông báo số 480/TB-VPĐKĐĐ  ngày 16/10/2018 Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 235718 do UBND huyện Đại Từ cấp ngày 13/09/1996 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Tỵ.

Xem chi tiết tại đây:


Newer news items:
Older news items: