Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên.

Print

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là không để phát sinh, lây lan, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2143/UBND-CNN ngày 07/6/2018. Trong đó, đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới các địa phương, người chăn nuôi về nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong thời gian tới đặc biệt là các bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh ở lợn, cúm gia cầm...


Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch; khi có dịch truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra thực hiện tiêu hủy triệt để gia súc, gia cầm mắc bệnh khi còn ở diện hẹp đồng thời áp dụng các biện pháp chống dịch quyết liệt dập tắt nhanh ổ dịch.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1721/STNMT-BVMT ngày 22/6/2018 về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, trong đó,đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện kiểm soát các hoạt động đầu tư, xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi lợn đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy hoạch và quy định về bảo vệ môi trường; Rà soát tình hình chăn nuôi của các cơ sở chăn nuôi lợn đang hoạt động trên địa bàn, phát hiện kịp thời sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung về quy mô đàn chăn nuôi, việc xây dựng và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường,… để hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các giải pháp phòng dịch, đảm bảo việc vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, hạn chế mầm bệnh. Trường hợp xảy ra dịch bệnh có lợn chết phải tiêu hủy, cần thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại và QCVN 01-41:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu huỷ động vật và sản phẩm động vật. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở chăn nuôi không chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi có hành vi xả thải nước thải gây ô nhiễm môi trường.


Mọi thông tin chi tiết về Công văn số 2143/UBND-CNN ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 1721/STNMT-BVMT ngày 22/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tải tại đây!

(Chi cục Bảo vệ môi trường)


Newer news items:
Older news items: