Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Giới thiệu

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

E-mail Print PDF
Trụ sở: Số 132 - Ðường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên
Ðiện thoại: 0208 3855 636
Fax: 0208 3752 200
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: http://www.tnmtthainguyen.gov.vn

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên được kiện toàn theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, tài nguyên khoáng sản, môi trường và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức , biên chế và nhiệm vụ của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Trình UBND tỉnh

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Dự thảo quy hoạch , kế hoạch 5 năm và hàng năm; đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở và trưởng phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố , Thị xã;

2.2- Trình Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Dự thảo Quyết định thành lập, sát nhập, giải thể, tổ chức lại các phòng nghiệp vụ, chi cục và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; dự thảo các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở theo quy định của pháp luật.

- Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về quan hệ công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở liên quan và UBND cấp huyện.

2.3- Hướng dẫn, Tổ chức , chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mực kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2.4- Về đất đai:

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh để trình UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định trình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu; sử dụng tài sản gắn liền với đất

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo ủy quyền của UBND tỉnh; ký hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

- Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành; đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và tổ chức phát triển quỹ đất

2.5- Về đo đạc và bản đồ

- Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;

- Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật

2.6- Về Tài nguyên Khoáng sản

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

- Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luât;

- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.7- Về môi trường:

- Tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường tại địa phương theo định kỳ; điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường của các cơ sở đó;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện việc cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép đối với chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền;

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, đề án bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường liên ngành, bảo tồn và phát triển bền vững theo phân công của Uỷ bân nhân dân dân tỉnh;

- Hướng dẫn xây dựng và tổ chức, quản lý hệ thống quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật; thống kê, lưu trữ số liệu về môi trường tại địa phương;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của Sở;

- Tổ chức việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương và phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính quản lý quỹ bảo vệ môi trường của địa phương theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.8- Về Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn

* Về Tài nguyên Nước

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; thực hiện việc cấp phép và thu phí, lệ phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;

- Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;

- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.

* Về khí tượng thuỷ văn

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân nhân dân cấp tỉnh và kiểm tra việc thực hiện;

- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn;

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;

- Tổng hợp và báo cáo tình hình, tác động của biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất và kiến nghị các biện pháp ứng phó thích hợp.

2.9- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2.10- Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn

2.11-Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập khác của địa phương hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về các dịch vụ công do Sở tổ chức thực hiện.

2.12- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2.13- Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.14- Quản lý điều hành quỹ Bảo vệ Môi trường theo quy định hiện hành

2.15- Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân câp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

2.16- Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.17- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thống kê, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2.18- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

II. LÃNH ĐẠO SỞ:

Giám đốc: Ông NGUYỄN THANH TUẤN

Điện thoại cơ quan:0208 3757 259

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông PHAN THANH HÀ

Điện thoại cơ quan: 0208 3856 664

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông NGUYỄN THẾ GIANG

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Bà NGUYỄN THỊ LOAN

Email: ntloan@tnmtthainguyen.gov.vn

III. CÁC TỔ CHỨC GIÚP VIỆC GIÁM ĐỐC SỞ:

1. VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng: Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Điện thoại cơ quan: 02083 759 374

Email: natuan@tnmtthainguyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ông NGUYỄN MINH TUẤN

Điện thoại cơ quan: 02083 759 375

Email: nmtuan@tnmtthainguyen.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Ông TRẦN ĐÌNH THỊNH

Điện thoại cơ quan: 02083 759 374

Email: tdthinh@tnmtthainguyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Bà  NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG

Điện thoại cơ quan: 02083 650 002

Email: ntkthuong@tnmtthainguyen.gov.vn

3. THANH TRA

Chánh Thanh tra: Ông NGUYỄN VIỆT ANH

Điện thoại cơ quan: 0208 3857 871

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Chánh Thanh tra: Bà  NGUYỄN THỊ TÂM

Email: nttam@tnmtthainguyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông  LẠI TRUNG HIẾU

Email: lthieu@tnmtthainguyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông  NGUYỄN ĐỨC HẬU

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. PHÒNG ĐO ĐẠC,  BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

Trưởng phòng: Ông HOÀNG ANH TUẤN

Điện thoại cơ quan: 0208 3650 003

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Trưởng phòng: Bà  NGUYỄN PHƯƠNG THANH

Email:  npthanh@tnmtthainguyen.gov.vn

5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trưởng phòng: Ông LÊ QUANG ĐỨC

Điện thoại cơ quan: 0208 3851 461

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Trưởng phòng: Ông VŨ LÂM

Điện thoại cơ quan: 02083 851 461

Email: vlam@tnmtthainguyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông LÊ MẠNH TIẾN

Điện thoại cơ quan: 02083 851 461

Email: lmtien@tnmtthainguyen.gov.vn

6. PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẤT VÀ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG

Trưởng phòng: Bà NGUYỄN THỊ DUNG

Điện thoại cơ quan: 0208 3851 412

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Trưởng phòng: TẠ VIẾT THUẬT

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN VĂN TRỌNG

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. PHÒNG KHOÁNG SẢN

Trưởng phòng: Ông NGUYỄN HỮU HANH

Điện thoại cơ quan: 0208 3758 051

Email:  nhhanh This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trưởng phòng : Ông VƯƠNG VĂN THANH

Điện thoại cơ quan: 0208 3657 938

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó trưởng phòng : Bà MA THỊ LIỄU

Điện thoại cơ quan: 0208 3657 938

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó trưởng phòng: Ông NGUYỄN VĂN LIỆU

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trụ sở: Số 425A - phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên

Chi cục trưởng: Bà HOÀNG THỊ LIÊN

Điện thoại cơ quan: 0208 3750 853

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Chi cục trưởng: Bà TRẦN THỊ HƯƠNG

Điện thoại cơ quan: 0208 3650 831

Email: tthuong@tnmtthainguyen.gov.vn

Phó Chi cục trưởng: Ông LÊ HẢI BẰNG

Email: lhbang This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

1. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 132 - đường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên

Giám đốc: Ông TRẦN VĂN HOA

Điện thoại cơ quan: 0208 3856 138

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông NGUYỄN HOÀI NAM

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 425A - phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên

Giám đốc: Ông ĐÀM MẠNH HÙNG

Điện thoại cơ quan: 0208 3851 403

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông VŨ QUANG KIÊN

Email: vqkien@tnmtthainguyen.gov.vn

3. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trụ sở: Tổ 27-Phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên

Giám đốc:

Điện thoại cơ quan: 0208 3654 668

Email:

Phó Giám đốc: Ông KIỀU QUANG KHÁNH

Email: kqkhanh This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông PHẠM VĂN ĐỨC

Email: pvduc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 425A - phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên

Giám đốc:

Điện thoại cơ quan: 0208 3650 871

Email:

Phó Giám đốc: Bà TRẦN THỊ MINH HẢI

Điện thoại cơ quan: 0208 3659 915

Email: ttmhai@tnmtthainguyen,gov.vn

5. Quỹ bảo vệ Môi trường

Trụ sở: Số 425A - phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên

Giám đốc: Ông: ĐOÀN VĂN THỦY

Điện thoại cơ quan: 0208 3700 997

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông: TRIỆU THẾ VINH

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông: CHU THANH KHANG

Email: ctkhang This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. Trung tâm phát triển quỹ đất

Trụ sở: Số 425A - phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên

Giám đốc: Ông TÔ XUÂN MẠNH

Điện thoại cơ quan: 0208 3656 186

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Giám đốc: Ông LƯU HẢI NGUYÊN

Điện thoại cơ quan: 0208 3656 199

Email: lhnguyen@tnmtthainguyen.gov.vn