Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công nghệ thông tin
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công nghệ thông tin

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Quyết định 964/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 Wednesday, 17 April 2019 tnsolution 17
2 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin,dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ , bảo quản,công bố, cung cấp và sử dụng. Wednesday, 26 December 2018 tnsolution 402
3 Quyết định số 2099/QĐ-BTTTT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tuesday, 04 December 2018 tnsolution 391
4 Thông tư số 15/2018/TT-TTTT V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ... Thursday, 15 November 2018 tnsolution 1237
5 Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Monday, 15 October 2018 tnsolution 392
6 Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT V/v Công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. Monday, 15 October 2018 tnsolution 391
7 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Thursday, 27 September 2018 Còn hiệu lực 384
8 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Wednesday, 12 September 2018 tnsolution 383
9 Luật số 24/2018/QH14 về An ninh mạng Wednesday, 22 August 2018 tnsolution 386
10 Quyết định số 877/QĐ-TTg V/v Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 Wednesday, 18 July 2018 Còn hiệu lực 389
11 Quyết định số 868/QĐ-TTg V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Monday, 16 July 2018 Còn hiệu lực 384
12 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg V/v gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Thursday, 12 July 2018 Còn hiệu lực 383
13 Quyết định số 1957/QÐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018. Tuesday, 19 June 2018 Còn hiệu lực 383
14 Thông tư số 05/2018/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD". Wednesday, 09 May 2018 tnsolution 382
15 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Monday, 23 April 2018 Còn hiệu lực 381
16 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thursday, 01 March 2018 Còn hiệu lực 1118
17 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT V/v Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 383
18 Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 383
19 Thông báo số 41/2017/TT-BTTTT V/v Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Tuesday, 19 December 2017 Còn hiệu lực 387
20 Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT V/v ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước. Friday, 15 December 2017 Còn hiệu lực 381
21 Thông tư số 32/2017/TT-BTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Wednesday, 15 November 2017 Còn hiệu lực 379
22 Quyết định số 1785/QĐ-TTg V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Monday, 13 November 2017 Còn hiệu lực 385
23 Quyết định 1735/QĐ-TTg V/v thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Wednesday, 08 November 2017 Còn hiệu lực 381
24 Quyết định số 1622/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025. Wednesday, 25 October 2017 Còn hiệu lực 378
25 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Tuesday, 24 October 2017 Còn hiệu lực 383
26 Quyết định số 1618/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường. Tuesday, 24 October 2017 Còn hiệu lực 381
27 Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT V/v quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Monday, 23 October 2017 Còn hiệu lực 378
28 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Friday, 20 October 2017 Còn hiệu lực 378
29 Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Tuesday, 12 September 2017 Còn hiệu lực 385
30 Thông tư số 19 /2017/TT-BTTTT V/v Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông. Tuesday, 12 September 2017 Còn hiệu lực 382
31 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT V/v quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Monday, 11 September 2017 Còn hiệu lực 375
32 Thông tư số 18/2017/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng". Monday, 11 September 2017 Còn hiệu lực 380
33 Quyết định số 1717/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương Xây dựng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại sở Tài Nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc theo kiến trúc chính quyền điện tử. Friday, 23 June 2017 Còn hiệu lực 381
34 Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT V/v Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Friday, 23 June 2017 Còn hiệu lực 384
35 Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Friday, 23 June 2017 Còn hiệu lực 1104
36 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP V/v thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Wednesday, 14 June 2017 Còn hiệu lực 383
37 Quyết định số 846/QĐ-TTg V/v Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, nghành, địa phương năm 2017. Friday, 09 June 2017 Còn hiệu lực 384
38 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường Monday, 29 May 2017 Còn hiệu lực 376
39 Quyết định số 632/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Wednesday, 10 May 2017 Còn hiệu lực 383
40 Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg V/v sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg. Friday, 28 April 2017 Còn hiệu lực 380
41 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày ... Monday, 24 April 2017 Còn hiệu lực 377
42 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Monday, 24 April 2017 Còn hiệu lực 379
43 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg V/v Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Thursday, 16 March 2017 Còn hiệu lực 383
44 Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT V/v Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Thursday, 16 February 2017 Còn hiệu lực 383
45 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Thursday, 09 February 2017 Còn hiệu lực 384
46 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. Monday, 26 December 2016 Còn hiệu lực 379
47 Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Monday, 26 December 2016 Còn hiệu lực 374
48 Thông tư 208/2016/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thursday, 10 November 2016 Còn hiệu lực 382
49 Nghị định số 142/2016/NĐ-CP V/v ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng. Friday, 14 October 2016 Còn hiệu lực 381
50 Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Friday, 30 September 2016 Còn hiệu lực 383
51 Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg V/v Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. Friday, 19 August 2016 Còn hiệu lực 381
52 Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Tuesday, 19 July 2016 Còn hiệu lực 378
53 Quy định số 108/2016/NĐ-CP V/v chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 381
54 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP V/v bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ Friday, 01 July 2016 Còn hiệu lực 384
55 Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng. Wednesday, 29 June 2016 Còn hiệu lực 385
56 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Tuesday, 21 June 2016 Còn hiệu lực 385
57 Quyết định số 898/QĐ-TTg V/v Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020. Friday, 27 May 2016 Còn hiệu lực 378
58 Quyết định số 214/QĐ-STNMT V/v kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin. Wednesday, 25 May 2016 Còn hiệu lực 380
59 Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg V/v Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Friday, 06 May 2016 tnsolution 386
60 Thông tư 12/2016/TT-BTNMT Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Thursday, 05 May 2016 Còn hiệu lực 380
61 Nghị định số 25/2016/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Wednesday, 06 April 2016 Còn hiệu lực 382
62 Quyết định số 399//QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường. Friday, 26 February 2016 Còn hiệu lực 385
63 Quyết định số 3674/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Friday, 25 December 2015 Còn hiệu lực 376
64 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT V/v Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Tuesday, 08 December 2015 Còn hiệu lực 378
65 Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT V/v hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Friday, 20 November 2015 Còn hiệu lực 378
66 Luật 86/2015/QH13 về an toàn thông tin mạng. Thursday, 19 November 2015 tnsolution 383
67 Thông tư số 164/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vớỉ nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc ... Thursday, 05 November 2015 Còn hiệu lực 377
68 Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT V/v Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz. Thursday, 05 November 2015 Còn hiệu lực 380
69 Thông tư số 166/2015/TT-BTC Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020. Thursday, 05 November 2015 Còn hiệu lực 383
70 Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT V/v đính chính Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Monday, 02 November 2015 Còn hiệu lực 380
71 Quyết định số 1819/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Monday, 26 October 2015 Còn hiệu lực 380
72 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Tuesday, 20 October 2015 Còn hiệu lực 375
73 Thông tư số 30/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây". Tuesday, 20 October 2015 Còn hiệu lực 380
74 Thông tư số 29/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz. Tuesday, 20 October 2015 Còn hiệu lực 385
75 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, máy tính liên quan đến lĩnh vực Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 05 October 2015 Còn hiệu lực 374
76 Công văn số 4112/BTNMT-CNTT V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thursday, 01 October 2015 Còn hiệu lực 378
77 Thông tư số 26/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz" Monday, 28 September 2015 Còn hiệu lực 378
78 Thông tư số 27/2015/TT-BTTTT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng. Monday, 28 September 2015 Còn hiệu lực 375
79 Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông Wednesday, 09 September 2015 Còn hiệu lực 372
80 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC V/v Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tuesday, 08 September 2015 Còn hiệu lực 377
81 Quyết định số 2223/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Tuesday, 01 September 2015 Còn hiệu lực 379
82 Thông tư số 24/2015/BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Tuesday, 18 August 2015 Còn hiệu lực 373
83 Nghị định số 65/2015/NĐ-CP V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật. Friday, 07 August 2015 Còn hiệu lực 382
84 Quyết định số 1168/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Friday, 24 July 2015 tnsolution 381
85 Thông tư số 14/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz". Monday, 15 June 2015 Còn hiệu lực 381
86 Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện". Friday, 29 May 2015 Còn hiệu lực 381
87 Công văn số 211/CNTT-CSHT V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn dữ liệu từ mã độc máy tính. Monday, 25 May 2015 Còn hiệu lực 372
88 Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp. Tuesday, 05 May 2015 Còn hiệu lực 377
89 Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Friday, 24 April 2015 Còn hiệu lực 381
90 Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT V/v Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400). Friday, 24 April 2015 Còn hiệu lực 376
91 Quyết định số 392/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Friday, 27 March 2015 Còn hiệu lực 378
92 Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT V/v Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao Wednesday, 25 March 2015 Còn hiệu lực 380
93 Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT V/v Quy định về kết nối viễn thông Tuesday, 24 March 2015 Còn hiệu lực 376
94 Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT V/v Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Monday, 23 March 2015 Còn hiệu lực 376
95 Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT V/v Quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Friday, 13 February 2015 Còn hiệu lực 384
96 Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 381
97 Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT V/v Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 378
98 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg V/v Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tuesday, 30 December 2014 Còn hiệu lực 379
99 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT V/v Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Monday, 29 December 2014 Còn hiệu lực 382
100 Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT V/v Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước Friday, 05 December 2014 Còn hiệu lực 377

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »