Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Công nghệ thông tin
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Công nghệ thông tin

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
201 Thông Tư Số: 14/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1242
202 Quyết Định Số: 59/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1338
203 Nghị Định Số: 133/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1114
204 Quyết Định Số: 1671 /QĐ-VPCP Về việc phê duyệt đề án "Xây dựng và nâng cấp một số hệ thống, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2008-2010" Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 1979
205 Thông Tư Số: 12 /2008/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác Tuesday, 30 December 2008 Còn hiệu lực 1797
206 Chỉ Thị Số: 07 /2008/CT-BTTTT Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước Tuesday, 30 December 2008 Còn hiệu lực 1013
207 Chỉ thị số 03 /CT-BTNMT Về việc tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường. Thursday, 25 December 2008 Còn hiệu lực 1915
208 THÔNG TƯ Số: 10/2008/TT-BTTTT Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" Wednesday, 24 December 2008 Còn hiệu lực 1153
209 Thông Tư Số: 09/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Wednesday, 24 December 2008 Còn hiệu lực 1156
210 QUYẾT ĐỊNH Số: 159/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” Thursday, 04 December 2008 Còn hiệu lực 1970
211 Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 Tuesday, 18 November 2008 Còn hiệu lực 1570
212 THÔNG TƯ Số: 05/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet Wednesday, 12 November 2008 Còn hiệu lực 1868
213 Công văn Số: 3364/BTTTT-ƯDCNTT V/v hướng dẫn xác định giá trị phần mềm Friday, 17 October 2008 Còn hiệu lực 1673
214 QUYẾT ĐỊNH Số: 37/2008/QĐ-BCT Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử Wednesday, 15 October 2008 Còn hiệu lực 1026
215 THÔNG TƯ SỐ 94/2006/TT-BTC V/v HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/2006/QĐ-TTg NGÀY 18/7/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN ... Thursday, 09 October 2008 Còn hiệu lực 1712
216 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT:V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Friday, 26 September 2008 Còn hiệu lực 1222
217 THÔNG TƯ Số: 78/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Monday, 15 September 2008 Còn hiệu lực 1162
218 NGHỊ ĐỊNH Số: 102/2008/NĐ-CP Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Monday, 15 September 2008 Còn hiệu lực 1872
219 NGHỊ ĐỊNH Số: 97/2008/NĐ-CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet Thursday, 28 August 2008 Còn hiệu lực 1221
220 NGHỊ ĐỊNH Số: 90/2008/NĐ-CP Về chống thư rác Wednesday, 13 August 2008 Còn hiệu lực 1354
221 CHỈ THỊ Số: 05 /2008/CT-BTTTT Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam Tuesday, 08 July 2008 Còn hiệu lực 1219
222 QUYẾT ĐỊNH Số: 83/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Wednesday, 25 June 2008 Còn hiệu lực 1122
223 QUY ĐỊNH: Số 34/2008/QÐ -UBND Về cơ chế hỗ trợ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 20 June 2008 Còn hiệu lực 1560
224 THÔNG TƯ Số: 51/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước Monday, 16 June 2008 Còn hiệu lực 1142
225 Thông tư liên tịch số : 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT V/v hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Monday, 26 May 2008 Còn hiệu lực 1822
226 CHỈ THỊ Số: 04/2008/CT-BTTTT Về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông Thursday, 22 May 2008 Còn hiệu lực 1377
227 Quyết Định Số: 955/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục công nghệ thông tin Thursday, 08 May 2008 Còn hiệu lực 1416
228 CHỈ THỊ Số: 03/2008/CT-BTTTT Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 Tuesday, 06 May 2008 Còn hiệu lực 1440
229 Nghị quyết Số 07/2008/NQ-HDND V/v thông qua Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông, ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 Monday, 05 May 2008 Còn hiệu lực 987
230 QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2008/QĐ-TTg VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ GÂY NHIỄU THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BÀO Friday, 02 May 2008 Còn hiệu lực 2182
231 Quyết định số: 1004/QĐ-TNMT V/v thành lập Ban biên tập, tổ thư ký Ban biên tập Trang tin điện tử, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 933
232 Quyết định số: 1005/QĐ-TNMT V/v ban hành Quy chế hoạt động Trang tin điện tử, Hệ thống thư điện tử, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 1090
233 Quyết định số: 1006/QĐ-TNMT V/v ban hành Quy Chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ kết nối giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các đơn vị trực thuộc Monday, 14 April 2008 Còn hiệu lực 949
234 Quyết định số: 20/2008/QĐ-BTTTT V/v BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Wednesday, 09 April 2008 Còn hiệu lực 1249
235 Quyết định số: 19/2008/QĐ-BTTTT V/v BAN HÀNH "QUY ĐỊNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC" Wednesday, 09 April 2008 Còn hiệu lực 1235
236 THÔNG TƯ SỐ 29/2008/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 110/2005/TT-BTC NGÀY 8/12/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN, THU NỘP CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHO QUỸ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1752
237 Quyết định số: 694/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008 Monday, 07 April 2008 Còn hiệu lực 1724
238 THÔNG TƯ Số: 02/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần Friday, 04 April 2008 Còn hiệu lực 1165
239 Quyết định số: 656/QĐ - UBND V/v thành lập Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. Monday, 31 March 2008 Còn hiệu lực 1875
240 QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2008/QĐ-TTg V/v PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2008 Monday, 24 March 2008 Còn hiệu lực 1188
241 Thông báo số 2438/TB-STNMT về việc tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet Monday, 17 December 2007 Còn hiệu lực 1018
242 Quyết định 137/2007/QĐ-BTC hướng dẫn chi tạo lập thông tin điện tử Wednesday, 28 November 2007 Còn hiệu lực 1720
243 THÔNG TƯ SỐ 131/2007/TT-BTC V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 63/2007/TT-BTC NGÀY 15/06/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BẰNG VỐN NHÀ NƯỚC Monday, 05 November 2007 Còn hiệu lực 1813
244 THÔNG TƯ Số: 02/2007/TT-BBCVT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc... Thursday, 02 August 2007 Còn hiệu lực 1355
245 CHỈ THỊ Số: 08/2007/CT-BBCVT Về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn Wednesday, 01 August 2007 Còn hiệu lực 1207
246 CHỈ THỊ Số: 07/CT-BBCVT Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”) Saturday, 07 July 2007 Còn hiệu lực 1513
247 QUYẾT ĐỊNH Số: 15/2007/QĐ-BBCVT Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Friday, 15 June 2007 Còn hiệu lực 1064
248 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Monday, 07 May 2007 Còn hiệu lực 5231
249 NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thursday, 03 May 2007 Còn hiệu lực 1757
250 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 63/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2007 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tuesday, 10 April 2007 Còn hiệu lực 1129
251 Nghị Định Số : 64/2007/NĐ-CP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tuesday, 10 April 2007 Còn hiệu lực 3591
252 NGHỊ ĐỊNH Số: 27/2007/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Friday, 23 February 2007 Còn hiệu lực 2240
253 CHỈ THỊ Số: 03/2007/CT-BBCVT V/v: Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet Friday, 23 February 2007 Còn hiệu lực 1109
254 CHỈ THỊ SỐ 04/2007/CT-TTg V/v TĂNG CƯỜNG BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH Thursday, 22 February 2007 Còn hiệu lực 1225
255 NGHỊ ĐỊNH Số : 26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Monday, 05 February 2007 Còn hiệu lực 1891
256 Công Văn Số: 2086/BBCVT-KHCN V/v: Các trạm thu phát thông tin di động trong các khu dân cư Tuesday, 03 October 2006 Còn hiệu lực 1930
257 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 02/2006/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị... Friday, 15 September 2006 Còn hiệu lực 1006
258 QUYẾT ĐỊNH SỐ 169/2006/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẦU TƯ, MUA SẮM CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Monday, 17 July 2006 Còn hiệu lực 934
259 Công văn số 2788/BTNMT-KHCN V/v triển khai “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” Monday, 03 July 2006 Còn hiệu lực 1406
260 LUẬT SỐ 67/2006/QH11 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thursday, 29 June 2006 Còn hiệu lực 1199
261 LUẬT SỐ 51/2005/QH11 GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tuesday, 29 November 2005 Còn hiệu lực 1183
262 QUYẾT ĐỊNH SỐ 246/2005/QĐ-TTG V/v PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 Thursday, 06 October 2005 Còn hiệu lực 1405
263 Quyết định Số : 222/2005/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 Thursday, 15 September 2005 Còn hiệu lực 1214
264 Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức Wednesday, 05 January 2005 Còn hiệu lực 23814
265 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Wednesday, 06 October 2004 Còn hiệu lực 1078
266 QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2004/QĐ-BCA VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TẠI VIỆT NAM Thursday, 29 January 2004 Còn hiệu lực 1008
267 Công văn Số 962/BBCVT-KHTC V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT Friday, 06 June 2003 Còn hiệu lực 1024
268 Quyết định Số: 72/2002/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ Về việc thống nhất dùng bộ mă các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và nhà nước Monday, 10 June 2002 Còn hiệu lực 1518
269 chỉ thị Số 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Tuesday, 17 October 2000 Còn hiệu lực 1176

Page 3 of 3