Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Môi trường
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Môi trường

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Thông tư số 56/2018/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Monday, 25 June 2018 Còn hiệu lực 92
2 Văn bản số 1721/STNMT-BVMT ngày 22/6/2018 về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Friday, 22 June 2018 tnsolution 114
3 Kế hoạch số 81/KH-BCĐATTP ngày 11/6/2018 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018. Thursday, 14 June 2018 tnsolution 113
4 Công văn số 2143/UBND-CNN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên. Thursday, 07 June 2018 tnsolution 97
5 Văn bản số 1663/UBND-CNN V/v tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018. Wednesday, 09 May 2018 Còn hiệu lực 179
6 Văn bản số 1606/UBND-CNN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Monday, 07 May 2018 Còn hiệu lực 133
7 Quyết định số 491/QĐ-TTg V/v phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Monday, 07 May 2018 Còn hiệu lực 145
8 Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Monday, 23 April 2018 Còn hiệu lực 205
9 Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 06 năm 2018. Friday, 20 April 2018 Còn hiệu lực 415
10 Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Monday, 12 March 2018 Còn hiệu lực 183
11 Thông tư số 02/2018/TT-BXD V/v quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Tuesday, 06 February 2018 Còn hiệu lực 168
12 Thông tư 03/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017. Wednesday, 10 January 2018 Còn hiệu lực 154
13 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT V/v Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. Friday, 29 December 2017 Còn hiệu lực 129
14 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Wednesday, 04 October 2017 Còn hiệu lực 289
15 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Wednesday, 27 September 2017 Còn hiệu lực 358
16 Quyết định số 2893/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 22 September 2017 Còn hiệu lực 706
17 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Friday, 01 September 2017 Còn hiệu lực 305
18 Quyết định số 1169/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thursday, 10 August 2017 Còn hiệu lực 293
19 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường. Tuesday, 08 August 2017 Còn hiệu lực 271
20 Thông tư 62/2017/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Monday, 19 June 2017 Còn hiệu lực 433
21 Thông tư số 59/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Tuesday, 13 June 2017 Còn hiệu lực 420
22 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Monday, 05 June 2017 Còn hiệu lực 382
23 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND V/v quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Monday, 05 June 2017 Còn hiệu lực 354
24 Quyết định số 712/QĐ-TTg V/v phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020. Friday, 26 May 2017 Còn hiệu lực 372
25 Thông tư 06/2017/TT-BKHCN V/v quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục. Thursday, 25 May 2017 Còn hiệu lực 377
26 Thông tư 20/2017/TT-BGTVT V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Sunday, 21 May 2017 Còn hiệu lực 303
27 Thông tư số 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Tuesday, 16 May 2017 Còn hiệu lực 284
28 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP V/v quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Friday, 12 May 2017 Còn hiệu lực 388
29 Thông tư số 35/2017/TT-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Tuesday, 25 April 2017 Còn hiệu lực 282
30 Kế hoạch 35/KH-BCĐ V/v hành động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) tại Thái Nguyên. Thursday, 09 March 2017 Còn hiệu lực 417
31 Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. Tuesday, 07 March 2017 Còn hiệu lực 470
32 Quyết định 192/QĐ-TTg V/v phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025". Friday, 24 February 2017 Còn hiệu lực 523
33 Thông tư số 12/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo về môi trường. Friday, 10 February 2017 Còn hiệu lực 502
34 Thông tư số 08/2017/TT-BTC V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. Tuesday, 24 January 2017 Còn hiệu lực 372
35 Thông tư số 02/2017/TT-BTC V/v Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Friday, 06 January 2017 Còn hiệu lực 512
36 Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Friday, 30 December 2016 Còn hiệu lực 460
37 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Saturday, 24 December 2016 Còn hiệu lực 753
38 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Friday, 18 November 2016 Còn hiệu lực 558
39 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Wednesday, 16 November 2016 Còn hiệu lực 630
40 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Friday, 14 October 2016 Còn hiệu lực 512
41 Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT V/v quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. Wednesday, 12 October 2016 Còn hiệu lực 532
42 Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT V/v hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Thursday, 22 September 2016 Còn hiệu lực 696
43 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Friday, 09 September 2016 Còn hiệu lực 476
44 Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Wednesday, 31 August 2016 Còn hiệu lực 1173
45 Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Wednesday, 24 August 2016 Còn hiệu lực 615
46 Quyết định 1570/QĐ-TTg V/v phê duyệt Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường. Tuesday, 09 August 2016 Còn hiệu lực 592
47 Thông tư số 128/2016/TT-BTC V/v quy định miễn. giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định ... Tuesday, 09 August 2016 Còn hiệu lực 555
48 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP V/v Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Monday, 01 August 2016 Còn hiệu lực 524
49 Quyết định số 1463/QĐ-TTg V/vPhê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Friday, 22 July 2016 Còn hiệu lực 671
50 Quyết định 1141/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025 Monday, 27 June 2016 Còn hiệu lực 552
51 Thông tư số 86 /2016/TT-BTC V/v hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Bảo vệ môi trường. Monday, 20 June 2016 Còn hiệu lực 497
52 Quyết định số 1348/QĐ-BYT V/v đính chính Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Thursday, 16 June 2016 tnsolution 662
53 Quyết định số 985a/QĐ-TTg V/v phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Wednesday, 01 June 2016 Còn hiệu lực 637
54 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT V/v hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Monday, 16 May 2016 Còn hiệu lực 613
55 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Friday, 06 May 2016 Còn hiệu lực 704
56 Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Friday, 29 April 2016 Còn hiệu lực 773
57 Quyết định 971/QĐ-BTNMT V/v Đính chính Thông tư số 03/2016 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Friday, 29 April 2016 Còn hiệu lực 662
58 Thông tư số 66/2016/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Friday, 29 April 2016 Còn hiệu lực 723
59 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuesday, 29 March 2016 Còn hiệu lực 15
60 Quyết định số 579/QĐ-BTNMT V/v chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Tuesday, 22 March 2016 Còn hiệu lực 500
61 Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thursday, 10 March 2016 Còn hiệu lực 743
62 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Friday, 19 February 2016 Còn hiệu lực 854
63 Quyết định số 90/QĐ-TTg V/v phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuesday, 12 January 2016 Còn hiệu lực 1650
64 Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải chế biến thủy sản. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 802
65 Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường - Quy chuẩn về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 771
66 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT V/v Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế. Thursday, 31 December 2015 Còn hiệu lực 800
67 Thông tư số 66/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Monday, 21 December 2015 Còn hiệu lực 770
68 Thông tư số 65/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Monday, 21 December 2015 Còn hiệu lực 891
69 Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Monday, 21 December 2015 Còn hiệu lực 777
70 Thông tư số 67/2015/TT-BTNTM V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Monday, 21 December 2015 Còn hiệu lực 746
71 Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam. Wednesday, 16 December 2015 Còn hiệu lực 853
72 Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV V/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường. Tuesday, 08 December 2015 Còn hiệu lực 710
73 Thông tư số 48/2015/TT-BYT V/v Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Tuesday, 01 December 2015 Còn hiệu lực 663
74 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Tuesday, 20 October 2015 Còn hiệu lực 854
75 Văn bản số 2291/TCMT-QLCT&CTMT V/v quản lý các mã CTNH thay đổi bổ sung hoặc chia tách theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Thursday, 15 October 2015 Còn hiệu lực 922
76 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Tuesday, 29 September 2015 Còn hiệu lực 851
77 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Wednesday, 09 September 2015 Còn hiệu lực 862
78 Thông tư số 132/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Friday, 28 August 2015 Còn hiệu lực 838
79 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải. Monday, 17 August 2015 Còn hiệu lực 986
80 Quyết định số 1742 /QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Wednesday, 15 July 2015 Còn hiệu lực 1182
81 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT V/v Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Tuesday, 30 June 2015 Còn hiệu lực 1658
82 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT V/v bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Tuesday, 30 June 2015 Còn hiệu lực 1290
83 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT V/v quản lý chất thải nguy hại Tuesday, 30 June 2015 Còn hiệu lực 2531
84 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT V/v Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Monday, 22 June 2015 Còn hiệu lực 1274
85 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT V/v Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Monday, 08 June 2015 Còn hiệu lực 1070
86 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT V/v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Friday, 29 May 2015 Còn hiệu lực 8666
87 Chỉ thị số 10/CT-TTg V/v tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. Friday, 29 May 2015 Còn hiệu lực 815
88 Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển. Thursday, 28 May 2015 Còn hiệu lực 1907
89 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Thursday, 28 May 2015 Còn hiệu lực 2605
90 Thông tư số 82/2015/TT-BTC V/v Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Thursday, 28 May 2015 Còn hiệu lực 800
91 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ. Friday, 22 May 2015 Còn hiệu lực 2508
92 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Friday, 22 May 2015 Còn hiệu lực 2495
93 Công văn số 1211/UBND-NC V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015. Tuesday, 19 May 2015 Còn hiệu lực 2446
94 Thông tư số 60/2015/TT-BTC V/v Sửa đổi,bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế ... Monday, 27 April 2015 Còn hiệu lực 935
95 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP V/v quản lý chất thải và phế liệu Friday, 24 April 2015 Còn hiệu lực 1762
96 Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT V/v Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động của dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận. Thursday, 23 April 2015 Còn hiệu lực 1709
97 Thông tư số 04/2015/TT-BXD V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. Friday, 03 April 2015 Còn hiệu lực 1490
98 Công văn số 1129/BTNMT-TCMT về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015 Friday, 03 April 2015 Còn hiệu lực 2894
99 Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tuesday, 31 March 2015 Còn hiệu lực 1708
100 Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tuesday, 31 March 2015 Còn hiệu lực 4321

Page 1 of 4

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »