Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đo đạc, bản đồ và viễn thám
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đo đạc, bản đồ và viễn thám

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Thông tư số 01/2009/TT - BTNMT V/v Quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia. Wednesday, 14 January 2009 Còn hiệu lực 4423
102 QUYẾT ĐỊNH Số: 11 /2008/QĐ-BTNMT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao” Thursday, 18 December 2008 Còn hiệu lực 4258
103 Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành “Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ cao” Thursday, 18 December 2008 Còn hiệu lực 3768
104 Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT V/v Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Thursday, 18 December 2008 Hết hiệu lực 9852
105 THÔNG TƯ Số: 110/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ Friday, 21 November 2008 Còn hiệu lực 3255
106 Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 Monday, 10 November 2008 Hết hiệu lực 5957
107 Quyết Định Số: 50/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 19 September 2008 Còn hiệu lực 3744
108 Quyết định số: 33/2008/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 Wednesday, 27 February 2008 Còn hiệu lực 4534
109 Quyết định số 2964/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007. Friday, 21 December 2007 Hết hiệu lực 2506
110 Quyết định số 2971/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Thành lập bản đồ bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, tại tỉnh thái Nguyên năm 2007. Friday, 21 December 2007 Hết hiệu lực 3938
111 Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT V/v Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Monday, 17 December 2007 Hết hiệu lực 7315
112 Quyết định 17 /2007/QĐ-BTNMT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2007 hết hiệu lực thi hành. Friday, 12 October 2007 Còn hiệu lực 2543
113 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp Thursday, 02 August 2007 Hết hiệu lực 3573
114 Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Thursday, 02 August 2007 Hết hiệu lực 12626
115 Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 7196
116 Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 3589
117 Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 3320
118 Thông tư số 03 /2007/TT-BTNMT Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. Thursday, 15 February 2007 Còn hiệu lực 4551
119 Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT: Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Monday, 12 February 2007 Còn hiệu lực 5528
120 QUYẾT ĐỊNH 01/2007/QĐ-BTNMT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-BTNMT NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Monday, 22 January 2007 Còn hiệu lực 4342
121 Thông Tư số 19/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. Friday, 01 December 2006 Còn hiệu lực 3873
122 Nghị định số: 99/2006/NĐ-CP Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Thursday, 15 June 2006 Còn hiệu lực 3651
123 Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BNG-BQP V/v Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia. Tuesday, 13 June 2006 Còn hiệu lực 4561
124 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT V/v Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản đồ Tuesday, 14 March 2006 Còn hiệu lực 3801
125 Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. Friday, 16 December 2005 Còn hiệu lực 3487
126 Quyết định số: 15/2005/QĐ-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 bằng công nghệ ảnh số Tuesday, 13 December 2005 Còn hiệu lực 4518
127 Nghị định số 30/2005/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ Friday, 11 March 2005 Hết hiệu lực 3876
128 Quyết định số 2730/QĐ-UB Về việc thực hiện thu phí đo đạc bản đồ địa chính ở địa phương Monday, 18 October 2004 Còn hiệu lực 3655
129 Chỉ thị số 28/2003/CT-TTg ngày 19-12-2003 V/v tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia Friday, 19 December 2003 Còn hiệu lực 3326
130 LUẬT SỐ 06/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA Thursday, 26 June 2003 Còn hiệu lực 3114
131 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ Tuesday, 22 January 2002 Hết hiệu lực 5620
132 Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành Wednesday, 20 June 2001 Còn hiệu lực 10704
133 Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tường Chính phủ về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam ( VN-2000) Wednesday, 12 July 2000 Còn hiệu lực 6920

Page 2 of 2