Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Đo đạc, bản đồ và viễn thám
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Đo đạc, bản đồ và viễn thám

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Quyết Định Số: 50/2008/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Friday, 19 September 2008 Còn hiệu lực 3535
102 Quyết định số: 33/2008/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 Wednesday, 27 February 2008 Còn hiệu lực 4297
103 Quyết định số 2964/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính, tại tỉnh Thái Nguyên năm 2007. Friday, 21 December 2007 Hết hiệu lực 2279
104 Quyết định số 2971/2007/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Thành lập bản đồ bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, tại tỉnh thái Nguyên năm 2007. Friday, 21 December 2007 Hết hiệu lực 3709
105 Quyết định 23/2007/QĐ-BTNMT V/v Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Monday, 17 December 2007 Hết hiệu lực 6983
106 Quyết định 17 /2007/QĐ-BTNMT V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2007 hết hiệu lực thi hành. Friday, 12 October 2007 Còn hiệu lực 2305
107 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp Thursday, 02 August 2007 Hết hiệu lực 3358
108 Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT V/v Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Thursday, 02 August 2007 Hết hiệu lực 12374
109 Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 6856
110 Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 3382
111 Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia Tuesday, 27 February 2007 Còn hiệu lực 3116
112 Thông tư số 03 /2007/TT-BTNMT Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. Thursday, 15 February 2007 Còn hiệu lực 4342
113 Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT: Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Monday, 12 February 2007 Còn hiệu lực 5292
114 QUYẾT ĐỊNH 01/2007/QĐ-BTNMT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2006/QĐ-BTNMT NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Monday, 22 January 2007 Còn hiệu lực 4112
115 Thông Tư số 19/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ. Friday, 01 December 2006 Còn hiệu lực 3644
116 Nghị định số: 99/2006/NĐ-CP Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Thursday, 15 June 2006 Còn hiệu lực 3409
117 Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTNMT-BNV-BNG-BQP V/v Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia. Tuesday, 13 June 2006 Còn hiệu lực 4347
118 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT V/v Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản đồ Tuesday, 14 March 2006 Còn hiệu lực 3591
119 Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc. Friday, 16 December 2005 Còn hiệu lực 3291
120 Quyết định số: 15/2005/QĐ-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 bằng công nghệ ảnh số Tuesday, 13 December 2005 Còn hiệu lực 4298
121 Nghị định số 30/2005/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ Friday, 11 March 2005 Hết hiệu lực 3675
122 Quyết định số 2730/QĐ-UB Về việc thực hiện thu phí đo đạc bản đồ địa chính ở địa phương Monday, 18 October 2004 Còn hiệu lực 3454
123 Chỉ thị số 28/2003/CT-TTg ngày 19-12-2003 V/v tổ chức triển khai thi hành Luật Biên giới quốc gia Friday, 19 December 2003 Còn hiệu lực 3124
124 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA Thursday, 26 June 2003 Còn hiệu lực 2908
125 Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ Tuesday, 22 January 2002 Hết hiệu lực 5386
126 Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành Wednesday, 20 June 2001 Còn hiệu lực 10306
127 Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tường Chính phủ về sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam ( VN-2000) Wednesday, 12 July 2000 Còn hiệu lực 6608

Page 2 of 2