Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Print

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tải văn bản tại đây:


Newer news items:
Older news items: