Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Tài nguyên nước
megaxem, megaxem cinema, Megaxem Cinema, Phim HD, Phim HD Online, phim hd, phim hd online, phim online, phim hanh dong, phim Full HD, , két sắt, ket sat, két sắt hàn quốc, két sắt dongsung, két sắt xuất khẩu, két sắt cao cấp, két sắt khách sạn, két sắt hòa phát, két sắt vdh, két sắt ngân hàng, két sắt leeco, két sắt vân tay, két sắt mỹ, ghế văn phòng, bàn làm việc, ghế giám đốc,

banner-dep1

Tài nguyên nước

Title Filter 
Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Công văn số 2258/TTg-KTN V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện Saturday, 07 November 2009 Còn hiệu lực 1606
102 Thông tư Số 21/2009/TT-BTNMT Qui định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Thursday, 05 November 2009 Còn hiệu lực 1533
103 Thông tư Số 20/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Thursday, 05 November 2009 Còn hiệu lực 1863
104 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn Monday, 02 November 2009 Còn hiệu lực 1963
105 Quy trình QT-QLTNN-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước. Sunday, 01 November 2009 Còn hiệu lực 1899
106 Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Monday, 05 October 2009 Còn hiệu lực 1659
107 Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước Monday, 05 October 2009 Còn hiệu lực 3540
108 Văn bản số 05/2009/TT - BYT: Thông tư 05/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” Wednesday, 17 June 2009 Còn hiệu lực 2923
109 Thông tư số 100 /2009/TT-BTC: Thông tư Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Wednesday, 20 May 2009 Còn hiệu lực 1768
110 Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT V/v Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Thursday, 19 March 2009 Còn hiệu lực 2082
111 Văn bản số 216/QĐ-BTNMT: Ủy quyền Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất Tuesday, 24 February 2009 Còn hiệu lực 2005
112 Thông tư số 14/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thursday, 22 January 2009 Còn hiệu lực 2055
113 Quy trình QT-QLTNN-01 Cấp giấy phép khai thác nước ngầm, khai thác, sử dụng nước bề mặt. Thursday, 01 January 2009 Còn hiệu lực 2766
114 Quy định số 15 /2008/QĐ-BTNMT: QUY ĐỊNH BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Wednesday, 31 December 2008 Còn hiệu lực 3876
115 Thông tư liên tịch số : 118 /2008/TTLT-BTC-BTNMT: Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước Friday, 05 December 2008 Còn hiệu lực 3307
116 QUYẾT ĐỊNH Số: 1035 /QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước Monday, 19 May 2008 Còn hiệu lực 3062
117 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 19/2008/QĐ-BTC V/V BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC Tuesday, 29 April 2008 Còn hiệu lực 2429
118 THÔNG TƯ SỐ: 26/2008/TT-BTC V/V HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2007/NĐ-CP NGÀY 15/10/2007 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28/11/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU... Friday, 28 March 2008 Còn hiệu lực 1669
119 Quyết định số: 45/2008/QĐ-BNN V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Tuesday, 11 March 2008 Còn hiệu lực 1969
120 Thông báo số: 1441/VPCP-QHQT V/v Kéo dài thời gian thực hiện vốn viện trợ quốc tế cho Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường. Thursday, 06 March 2008 Còn hiệu lực 1490
121 Thông báo số: 1088/VPCP-NN V/v soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên nước Friday, 22 February 2008 Còn hiệu lực 1366
122 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND V/v quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi... Wednesday, 09 January 2008 Còn hiệu lực 1896
123 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND V/v quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước vào nguồn nước và hành nghề khoan nước Wednesday, 09 January 2008 Còn hiệu lực 2148
124 Quyết định số 14 /2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Tuesday, 04 September 2007 Còn hiệu lực 2930
125 Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất Tuesday, 04 September 2007 Còn hiệu lực 1686
126 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Wednesday, 11 July 2007 Còn hiệu lực 3914
127 Nghị định số 04/2007/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Monday, 08 January 2007 Còn hiệu lực 2505
128 Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn Wednesday, 25 October 2006 Còn hiệu lực 2109
129 Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Thursday, 12 October 2006 Còn hiệu lực 1883
130 Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg Về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 Friday, 14 April 2006 Còn hiệu lực 2867
131 Thông tư số 05/2005/TT - BTNMT hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước Friday, 22 July 2005 Còn hiệu lực 3535
132 Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước Friday, 24 June 2005 Còn hiệu lực 11253
133 Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 2/6/2004 Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất Wednesday, 02 June 2004 Còn hiệu lực 2216
134 Nghị định số 162/2003/NĐ-CP: Về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước Tuesday, 09 December 2003 Còn hiệu lực 2315
135 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Monday, 01 June 1998 Còn hiệu lực 3097

Page 2 of 2